งานวิจัยวิทยาศาสตร์ป.3

Search Videos :
powered by
การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3

การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3

งานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงในชีวิ...


Tags: การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3 เรื่องแรงในชีวิ
การจำลองการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย 3 บท

การจำลองการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย 3 บท

วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณเจ้าของงานว...


Tags: การจำลองการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย 3 บท ขอขอบคุณเจ้าของงานว
ขั้นตอนการทำวิจัย

ขั้นตอนการทำวิจัย

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์...


Tags: ขั้นตอนการทำวิจัย รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


Tags: ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 การนับจำนวน การบวก การลบ แอนนิ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "เซียนวิทย์สุขภาพ" ตอนที่ 3

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "เซียนวิทย์สุขภาพ" ตอนที่ 3

เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "เซียนวิทย์สุขภาพ"...


Tags: การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "เซียนวิทย์สุขภาพ" ตอนที่ 3
สรุปวิจัยในชั้นเรียน

สรุปวิจัยในชั้นเรียน

เป็นงานสรุปวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการไม่เข้าใจเนื้อหาวิ...


Tags: สรุปวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง
งานวิจัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 1

งานวิจัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 1

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กับความสาม...


Tags: งานวิจัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 1 กับความสาม

This page loaded in 1 seconds.