งานวิจัยวิทยาศาสตร์ป.3

Search Videos :
powered by
ขั้นตอนการทำวิจัย

ขั้นตอนการทำวิจัย

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์...


Tags: ขั้นตอนการทำวิจัย รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3

การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3

งานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงในชีวิ...


Tags: การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3 เรื่องแรงในชีวิ
วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ด...


Tags: วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี
ThaiAsianlife: ข่าว BIM ป้องกันเชื้อ H1N1 ช่อง 3

ThaiAsianlife: ข่าว BIM ป้องกันเชื้อ H1N1 ช่อง 3

คณะนักวิจัย Operation BIM ซึ่ง ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี เภสัชศาสต...


Tags: ThaiAsianlife: ข่าว BIM ป้องกันเชื้อ H1N1 ช่อง 3 คณะนักวิจัย Operation ชีวเคมี เภสัชศาสต
นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี...


Tags: นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน วิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรี
สรุปวิจัยในชั้นเรียน

สรุปวิจัยในชั้นเรียน

เป็นงานสรุปวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการไม่เข้าใจเนื้อหาวิ...


Tags: สรุปวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง
การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...


Tags: การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] กลุ่มแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ [G1] NRC2014
วิจัยง่ายนิดเดียว โดย ผศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ - ตอนที่1/3

วิจัยง่ายนิดเดียว โดย ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ - ตอนที่1/3

เทคนิคกระบวนการทำวิจัยและการตรวจสอบความเชื่อมโยงของเนื้อหา ทำให้ผู...


Tags: วิจัยง่ายนิดเดียว โดย ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ - ตอนที่1/3 ทำให้ผู

This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด