ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Search Videos :
powered by
โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลวังหลุม ปี 2556

โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลวังหลุม ปี 2556

อบต.วังหลุม ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร. ระหว่างว...


Tags: โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลวังหลุม ปี 2556 อบตวังหลุม ระหว่างว
อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ

อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ

ปกครองจ.อด. จัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์...


Tags: อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ ปกครองจอด จัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน

  • 1
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด