ทฤษฎีความพึงพอใจ

ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ผู้ที่ทำการศึกษาในเรื่องนี้ คือ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ซึ่งได้กล่าวว่าการเรี...


Tags: ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ธอร์นไดค์ Thorndike ซึ่งได้กล่าวว่าการเรี
การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคาก...


Tags: การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคาก
งานวิจัยความพึงพอใจ

งานวิจัยความพึงพอใจ

สำรวจความพึงพอใจในคลินิกหมอมด.


Tags: งานวิจัยความพึงพอใจ
Agricultural Products Management System

Agricultural Products Management System

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอเว็บแอพพลิเคชั่นระบบพยากรณ์ราคาพืชผลทางกา...


Tags: Agricultural Products Management System
Water Supply Billing System

Water Supply Billing System

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอระบบบริหารจัดการการใช้น้ำประปาแบบออนไลน์ข...


Tags: Water Supply Billing System

This page loaded in 0 seconds.