ทฤษฎีความพึงพอใจ

ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ผู้ที่ทำการศึกษาในเรื่องนี้ คือ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ซึ่งได้กล่าวว่าการเรี...


Tags: ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ธอร์นไดค์ Thorndike ซึ่งได้กล่าวว่าการเรี
การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า

การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคาก...


Tags: การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคาก
Water Supply Billing System

Water Supply Billing System

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอระบบบริหารจัดการการใช้น้ำประปาแบบออนไลน์ข...


Tags: Water Supply Billing System
โฆษณาแบบสำรวจความพึงพอใจโดยสปผ.สนผ

โฆษณาแบบสำรวจความพึงพอใจโดยสปผ.สนผ

คลิปวีดีโอชิ้นนี้เป็นเพียงโฆษณา เชิญชวนสำหรับการร่วมตอบแบบสำรวจควา...


Tags: โฆษณาแบบสำรวจความพึงพอใจโดยสปผ.สนผ

This page loaded in 0 seconds.