วิจัยการศึกษา

Search Videos :
powered by
บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1

บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสา...


Tags: บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1 บรรยายพิเศษ
การวิจัยและพัฒนา RD I: Concepts and Process

การวิจัยและพัฒนา RD I: Concepts and Process

๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ การบรรยายเรื่อง "การวิจัยและพัฒนา-แนวคิด ขั้นตอน และโครง...


Tags: การวิจัยและพัฒนา RD I: Concepts and Process มกราคม การบรรยายเรื่อง ขั้นตอน และโครง
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 4

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 4

สาระสรุป: การควบคุมในการวิจัยเชิงทดลอง ความตรงในการวิจัยเชิงทดลอง...


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 4
การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง

การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง

รูปแบบ โครงร่างของการวิจัยทางการบริหารการศึกษาชั้นสูง โดยสุนทร สายค...


Tags: การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง รูปแบบ โดยสุนทร
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 3

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 3

สาระสรุป: ความสำคัญของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หลักการการเลือกกลุ่มต...


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 3 หลักการการเลือกกลุ่มต
บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part8

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part8

บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสา...


Tags: บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part8 บรรยายพิเศษ
บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part10

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part10

บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสา...


Tags: บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part10 บรรยายพิเศษ
การวิจัยและพัฒนาR&D III: Six Chapters (2)

การวิจัยและพัฒนาR&D III: Six Chapters (2)

๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ การบรรยายเรื่อง "การวิจัยและพัฒนา-แนวคิด ขั้นตอน และโครง...


Tags: การวิจัยและพัฒนาR&D III: Six Chapters (2) มกราคม การบรรยายเรื่อง ขั้นตอน และโครง
บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part3

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part3

บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสา...


Tags: บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part3 บรรยายพิเศษ

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด