วิจัยการศึกษา

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1

บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสาน" โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ห้อง 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS1) ...


Tags: บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1 บรรยายพิเศษ รศดรองอาจ นัยพัฒน์ วันที่ ธันวาคม อาคาร พรรษามหาราชินี
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 2

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 2

สาระสรุป: ปัญหาการวิจัย แหล่งที่ม่าของปัญหา ความสำคัญของปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย.


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 2 ปัญหาการวิจัย แหล่งที่ม่าของปัญหา ความสำคัญของปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย
ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 1/4

ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 1/4

การประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงล...


Tags: ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 1/4 การประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 4

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 4

สาระสรุป: การควบคุมในการวิจัยเชิงทดลอง ความตรงในการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทและขั้นตอนการวิจัยเชิงทดลอง และแบบแผนของการวิจัยเชิงทดลอง.


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 4
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 5

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 5

สารtสรุป: แนวคิดเกี่ยวการวิจัยเชิงพรรณนา ความหมายวิจัยเชิงพรรณนา ขั้นตอนเชิงสำรวจ การวิจัยสหสัมพันธ์ และการวิจัยพัฒนาการ.


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 5 ความหมายวิจัยเชิงพรรณนา ขั้นตอนเชิงสำรวจ การวิจัยสหสัมพันธ์ และการวิจัยพัฒนาการ
ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 3/4

ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 3/4

การประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงล...


Tags: ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 3/4 การประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ
การวิจัยและพัฒนา RD I: Concepts and Process

การวิจัยและพัฒนา RD I: Concepts and Process

๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ การบรรยายเรื่อง "การวิจัยและพัฒนา-แนวคิด ขั้นตอน และโครงสร้างรายการวิจัย" โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ณ ศูนย์เชียงใหม่ ของสถาบันพัฒนา...


Tags: การวิจัยและพัฒนา RD I: Concepts and Process มกราคม การบรรยายเรื่อง ขั้นตอน ศาสตราจารย์ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศูนย์เชียงใหม่ ของสถาบันพัฒนา
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา ปฐมนิเทศ

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา ปฐมนิเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีป ศิริรัศมี ประธานชุดวิชา แนะนำชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา รายชื่อหน่วยการสอน สาระสังเขป และคณาจารย์สอนทางโทรทัศน์.


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา ปฐมนิเทศ ศาสตราจารย์ ศิริรัศมี ประธานชุดวิชา แนะนำชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา รายชื่อหน่วยการสอน สาระสังเขป และคณาจารย์สอนทางโทรทัศน์
การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง

การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง

รูปแบบ โครงร่างของการวิจัยทางการบริหารการศึกษาชั้นสูง โดยสุนทร สายคำ 15 ธ.ค.55.


Tags: การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง รูปแบบ โดยสุนทร สายคำ
MED D601 รายการสอนสรุป หน่วยที่ 1-5

MED D601 รายการสอนสรุป หน่วยที่ 1-5

รายการสอนสรุปเนื้อหาสาระ ครั้งที่ ของชุดวิชา สถิติและหลักวิจัยทางการศึกษา หน่วยที่ 1-5 โดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ศิริรัศมี ประธานชุดวิชาและรองศาสตราจารย์ ดร.สมเ...


Tags: MED D601 รายการสอนสรุป หน่วยที่ 1-5 รายการสอนสรุปเนื้อหาสาระ ครั้งที่ ของชุดวิชา หน่วยที่ โดยศาสตราจารย์ ดรทวีป ศิริรัศมี ดรสมเ
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 3

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 3

สาระสรุป: ความสำคัญของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หลักการการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง.


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 3 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part3

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part3

บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสาน" โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ห้อง 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS1) ...


Tags: บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part3 บรรยายพิเศษ รศดรองอาจ นัยพัฒน์ วันที่ ธันวาคม อาคาร พรรษามหาราชินี
ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 4/4

ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 4/4

การประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงล...


Tags: ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 4/4 การประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ
วิจัยการศึกษา

วิจัยการศึกษา

กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต1 จัดอบรมการทำวิจัยเพื่อการศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพวงแสด ระหว่างวันที่ 30-31 ส.ค. 2555.


Tags: วิจัยการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพปเชียงราย ห้องประชุมพวงแสด ระหว่างวันที่
บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part8

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part8

บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสาน" โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ห้อง 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS1) ...


Tags: บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part8 บรรยายพิเศษ รศดรองอาจ นัยพัฒน์ วันที่ ธันวาคม อาคาร พรรษามหาราชินี
บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part10

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part10

บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสาน" โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ห้อง 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS1) ...


Tags: บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part10 บรรยายพิเศษ รศดรองอาจ นัยพัฒน์ วันที่ ธันวาคม อาคาร พรรษามหาราชินี
วิชาระเบียบการวิจัย วิธีการและขั้นตอนการวิจัย

วิชาระเบียบการวิจัย วิธีการและขั้นตอนการวิจัย

1.เลือกหัวข้อปัญหาที่จะทำการวิจัย (Selecting a topic of research) 2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พื้นฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (Review literature and...


Tags: วิชาระเบียบการวิจัย วิธีการและขั้นตอนการวิจัย Selecting topic research Review literature
รากเหง้าทางปรัชญาของการวิจัย Part1

รากเหง้าทางปรัชญาของการวิจัย Part1

บรรยายพิเศษ "รากเหง้าทางปรัชญาของการวิจัย" โดย ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย วันที่ 16 ธันวาคม 2555 ห้อง 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS1) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบ...


Tags: รากเหง้าทางปรัชญาของการวิจัย Part1 บรรยายพิเศษ ศดรพจน์ สะเพียรชัย วันที่ ธันวาคม อาคาร พรรษามหาราชินี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบ

This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต

ป้ายเว็ปยอดฮิต