วิจัยการศึกษา

Search Videos :
powered by
ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 1/4

ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 1/4

การประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงล...


Tags: ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 1/4 การประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ
บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1

บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสาน" โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ห้อง 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS1) ...


Tags: บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1 บรรยายพิเศษ รศดรองอาจ นัยพัฒน์ วันที่ ธันวาคม อาคาร พรรษามหาราชินี
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 4

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 4

สาระสรุป: การควบคุมในการวิจัยเชิงทดลอง ความตรงในการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทและขั้นตอนการวิจัยเชิงทดลอง และแบบแผนของการวิจัยเชิงทดลอง.


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 4
การวิจัยและพัฒนา RD I: Concepts and Process

การวิจัยและพัฒนา RD I: Concepts and Process

๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ การบรรยายเรื่อง "การวิจัยและพัฒนา-แนวคิด ขั้นตอน และโครงสร้างรายการวิจัย" โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ณ ศูนย์เชียงใหม่ ของสถาบันพัฒนา...


Tags: การวิจัยและพัฒนา RD I: Concepts and Process มกราคม การบรรยายเรื่อง ขั้นตอน ศาสตราจารย์ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศูนย์เชียงใหม่ ของสถาบันพัฒนา
การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง

การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง

รูปแบบ โครงร่างของการวิจัยทางการบริหารการศึกษาชั้นสูง โดยสุนทร สายคำ 15 ธ.ค.55.


Tags: การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง รูปแบบ โดยสุนทร สายคำ
ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 3/4

ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 3/4

การประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงล...


Tags: ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 3/4 การประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 5

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 5

สารtสรุป: แนวคิดเกี่ยวการวิจัยเชิงพรรณนา ความหมายวิจัยเชิงพรรณนา ขั้นตอนเชิงสำรวจ การวิจัยสหสัมพันธ์ และการวิจัยพัฒนาการ.


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 5 ความหมายวิจัยเชิงพรรณนา ขั้นตอนเชิงสำรวจ การวิจัยสหสัมพันธ์ และการวิจัยพัฒนาการ
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 2

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 2

สาระสรุป: ปัญหาการวิจัย แหล่งที่ม่าของปัญหา ความสำคัญของปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย.


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 2 ปัญหาการวิจัย แหล่งที่ม่าของปัญหา ความสำคัญของปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา ปฐมนิเทศ

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา ปฐมนิเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีป ศิริรัศมี ประธานชุดวิชา แนะนำชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา รายชื่อหน่วยการสอน สาระสังเขป และคณาจารย์สอนทางโทรทัศน์.


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา ปฐมนิเทศ ศาสตราจารย์ ศิริรัศมี ประธานชุดวิชา แนะนำชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา รายชื่อหน่วยการสอน สาระสังเขป และคณาจารย์สอนทางโทรทัศน์
MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 3

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 3

สาระสรุป: ความสำคัญของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หลักการการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง.


Tags: MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 3 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
MED D601 รายการสอนสรุป หน่วยที่ 1-5

MED D601 รายการสอนสรุป หน่วยที่ 1-5

รายการสอนสรุปเนื้อหาสาระ ครั้งที่ ของชุดวิชา สถิติและหลักวิจัยทางการศึกษา หน่วยที่ 1-5 โดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ศิริรัศมี ประธานชุดวิชาและรองศาสตราจารย์ ดร.สมเ...


Tags: MED D601 รายการสอนสรุป หน่วยที่ 1-5 รายการสอนสรุปเนื้อหาสาระ ครั้งที่ ของชุดวิชา หน่วยที่ โดยศาสตราจารย์ ดรทวีป ศิริรัศมี ดรสมเ
บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part8

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part8

บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสาน" โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ห้อง 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS1) ...


Tags: บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part8 บรรยายพิเศษ รศดรองอาจ นัยพัฒน์ วันที่ ธันวาคม อาคาร พรรษามหาราชินี
ความสำคัญของปัญหาการวิจัย

ความสำคัญของปัญหาการวิจัย

แนวทางการเขียนเค้าโครงศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดย ดร.เลิศชาย ศิริชัย ผู้ประสานงานโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้.


Tags: ความสำคัญของปัญหาการวิจัย ดรเลิศชาย ศิริชัย
วิชาระเบียบการวิจัย วิธีการและขั้นตอนการวิจัย

วิชาระเบียบการวิจัย วิธีการและขั้นตอนการวิจัย

1.เลือกหัวข้อปัญหาที่จะทำการวิจัย (Selecting a topic of research) 2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พื้นฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (Review literature and...


Tags: วิชาระเบียบการวิจัย วิธีการและขั้นตอนการวิจัย Selecting topic research Review literature
บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part3

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part3

บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสาน" โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ห้อง 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS1) ...


Tags: บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part3 บรรยายพิเศษ รศดรองอาจ นัยพัฒน์ วันที่ ธันวาคม อาคาร พรรษามหาราชินี
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ตอนที่ 3

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ตอนที่ 3

คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องสถิติที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.ศิริชัย พงษ์วิชัย วันที่ 11-01-2008 ห้องสัมมนา สำนั...


Tags: สถิติที่ใช้ในการวิจัย ตอนที่ 3 ตอนที่ รศดรศิริชัย พงษ์วิชัย วันที่ ห้องสัมมนา
ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 2/4

ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 2/4

การประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงล...


Tags: ประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา 2/4 การประชุมเสวนา มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในการวิจัยการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ

This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด