วิจัย 5 บท คณิตศาสตร์

Video (click here to hide/see results)

สรุปวิจัยในชั้นเรียน - YouTube

สรุปวิจัยในชั้นเรียน - YouTube


วิจัยเชิงปฎิบัติการในชั้นเรียน - YouTube

วิจัยเชิงปฎิบัติการในชั้นเรียน - YouTube


เก็บข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน.avi - YouTube

เก็บข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน.avi - YouTube


กลุ่มที่ 16 ข้อค้นพบในงานวิจัย และ การรายงานนำเสนอผลการวิจัย - YouTube

กลุ่มที่ 16 ข้อค้นพบในงานวิจัย และ การรายงานนำเสนอผลการวิจัย - YouTube


การวิจัยในชั้นเรียน Part 07 - YouTube

การวิจัยในชั้นเรียน Part 07 - YouTube


วิชาระเบียบการวิจัย วิธีการและขั้นตอนการวิจัย - YouTube

วิชาระเบียบการวิจัย วิธีการและขั้นตอนการวิจัย - YouTube


การวิจัยในชั้นเรียน Part 09 - YouTube

การวิจัยในชั้นเรียน Part 09 - YouTube


เพลงทศนิยม1 เพลงคณิตศาสตร์ชั้นป.6 - YouTube

เพลงทศนิยม1 เพลงคณิตศาสตร์ชั้นป.6 - YouTube


This page loaded in 1 seconds.