วิจัย 5 บท ปฐมวัย

Video (click here to hide/see results)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครูปฐมวัยพันธ์ใหม่กับการทำวิจัยในชั้นเ - YouTube

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครูปฐมวัยพันธ์ใหม่กับการทำวิจัยในชั้นเ - YouTube


สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย - YouTube

สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย - YouTube


บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา - YouTube

บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา - YouTube


สื่อการสอน เรื่องขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์ แบบ 3มิติ - YouTube

สื่อการสอน เรื่องขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์ แบบ 3มิติ - YouTube


โปรแกรมช่วยสอนระดับชั้น อนุบาล 3 - YouTube

โปรแกรมช่วยสอนระดับชั้น อนุบาล 3 - YouTube


ถอดรหัสกับการออกเสียง (กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ) - KS1 English : Cracking the Code: Phonics - YouTube

ถอดรหัสกับการออกเสียง (กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ) - KS1 English : Cracking the Code: Phonics - YouTube


การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ กลุ่ม เพียเจต์ - YouTube

การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ กลุ่ม เพียเจต์ - YouTube


cai ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - YouTube

cai ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - YouTube


This page loaded in 1 seconds.