วิจัย 5 บท ปฐมวัย

Video (click here to hide/see results)

สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย - YouTube

สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย - YouTube


VDO ประกอบการบรรยายงานวิจัย ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 - YouTube

VDO ประกอบการบรรยายงานวิจัย ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 - YouTube


บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา - YouTube

บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา - YouTube


งานวิจัยภาษาอังกฤษ01 - YouTube

งานวิจัยภาษาอังกฤษ01 - YouTube


บรูณาการ ห้อง 2/5 - YouTube

บรูณาการ ห้อง 2/5 - YouTube


ถอดรหัสกับการออกเสียง (กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ) - KS1 English : Cracking the Code: Phonics - YouTube

ถอดรหัสกับการออกเสียง (กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ) - KS1 English : Cracking the Code: Phonics - YouTube


งานกลุ่ม : ชื่อกลุ่ม "นักศึกษาได้อะไรจาก PowerPoint ของอาจารย์" การวิจัยประเมินผลโครงการ SO314 - YouTube

งานกลุ่ม : ชื่อกลุ่ม "นักศึกษาได้อะไรจาก PowerPoint ของอาจารย์" การวิจัยประเมินผลโครงการ SO314 - YouTube


cai ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - YouTube

cai ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - YouTube


This page loaded in 1 seconds.