ใบสมัคร กพ

Google+ (click here to hide/see results)

จุฬาลักษณ์ อภัยแสน สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
Google+ - 3 days 3 hours
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ 💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
🏇 💘 การดำเนินงาน ชมรม นนส.ทบ.8/18 พช

โดย

พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
ร.อ. พนม เทียนสว่าง
ร.ต. สุกิจ อุนจะนำ
ร.ต. เอกชัย. เตชสิทธิ์ธนวัฒน์

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมนักเรียนนายสิบทหารบก
รุ่น 818 เพชรบูรณณ์
พ.ศ.2557

คำนำ

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้สมาชิกชมรม นนส.ทบ. รุ่น 818 พช ได้ศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียของความความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ ของชมรม ฯ ที่สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมฯขึ้นมาจนเป็นผลสำเร็จ
หวังว่า หนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกชมรม ฯ ทุกๆคนไม่มากก็น้อยหรือสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใดโปรดเสนอแนะได้ที่ สนง.ชั่วคราวเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป...
ขอบคุณ...ครับ

คณะผู้จัดทำ

*********************

1. หลักการ และเหตุผลความเป็นมา

คณะผู้จัดตั้งได้ให้เหตุผลในการจัดตั้งชมรม นนส.ทบ.รุ่น 818 พช ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงิน ด้านเงินสงเคราะห์ และเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยให้ชื่อว่า "ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 818 พช" ได้มีการประชุมผู้แทนสมาชิก เมื่อ 28 ส.ค.57 เพื่อดำเนินการจัดตั้งชมรม ฯ โดยมี พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน เป็นประธานการประชุม และคณะ จำนวน 23 คน เป็นผู้ร่วมจัดตั้ง โดยได้เริ่มประกอบกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.57 โดยมี สนง.ชั่วคราว ตั้งอยู่ที่บ้านของ ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ เลขที 8 หมู่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (ถ.สายหลังบิ๊กซี) หมายเลขโทร...082 5119794 โดยอาศัยพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านเป็น สนง.ชั่วคราว และมีคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 6 คน ดังนี้...
1. พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
ประธานกรรมการ
2. พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
รองประธานกรรมการ
3. พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
รองประธานกรรมการ
4. ร.อ. พนม เทียนสว่าง
เลขานุการ
5. ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
เหรัญญิก 1
6. ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
เหรัญญิก 2 / ประชาสัมพันธ์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เป็นศูนย์กลางในการรวมเพื่อน ทบ.รุ่น 8/18 พช
2.2 เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2.3 เป็นปึกแผ่น และความสามัคคี
2.4 เพื่อพบปะถามไถ่ถึงความทุกข์สุขซึ่งกันและกัน
2.5.เพื่อทราบความเป็นไปของเพื่อนหลังเกษียนอายุราชการ
2.6 เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือยามเจ็บป่วยหรือได้รับความเดือดร้อน
2.7 เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันของสังคมส่วนรวม
2.8 ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว

3. วิสัยทัศน์

ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
เป็นศูนย์กลาง ทางการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ธำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ร่วมกัน และเป็นสากลตลอดไป
1. เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน
2. เป็นการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
3. เป็นการสร้างความเข้มแข็ง-
มั่นคงให้กับ ทบ.รุ่น 8/18 พช
4. เป็นการช่วยเหลือสมาชิก
ให้อยู่ดี-กินดี-มีสุข

4. แนวคิด และการดำเนินงาน

🏇แนวคิดการทำงานของ
ชมรม นนส.ทบ.818 พช
โดย..ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ

"โปร่งใส ยุติธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้"
พูดให้ชัดเจน คือ จริงใจต่อกัน เรียกได้ว่า ปากพูดอย่างไร? ใจก็คิดและทำแบบนั้น ไม่ซ่อนเร้น อำพราง แอบแฝง ชัดเจน ละเอียดถูกต้อง เปิดเผย มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ เชื่อถือได้ ยุติธรรม ไม่เอื้อผลประโยชน์แอบแฝง หรือพวกพ้อง..แต่ประการใด
ด้วยเหตุนี้...การดำเนินงานของชมรม นนส.ทบ.818 พช จึงมีมาตราการสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างแท้จริง ในรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการ ทั้ง 6 ท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้รับการยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกๆ คน...ดังที่คำพระท่านบอกว่า..
" ความดีที่ตัวเราได้กระทำ จะเป็นเกราะคุ้มครองตัวของเราเอง "
ท้ายนี้..หากทุกๆ คน ทำหน้าที่ที่ถูกต้อง และสมบูรณ์แล้วตามที่เราได้รับมอบหมายแล้ว..ผมเชื่อแน่ได้ว่า..ท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน พัฒนาชมรม นนส.ทบ.818 พช ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป..

🏁🏇🏇🏇🏇🏇🏇
ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
บริการด้านการรับชำระเงินจากสมาชิกทุกๆ 3 เดือน รวมเป็นจำนวนเงิน 600 บาท โดยเริ่มจัดเก็บเงินสงค์เคราะห์จากสมาชิก
ตั้งแต่ 1 ก.ย.57 เป็นต้นไป ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมชมรม 21 คน รวมจะมีเงินออมทั้งระบบเป็นจำนวนเงิน 12,600.- บาท/ครั้ง
เงินทุนเหล่านี้ จะนำไปใช้ด้าน
สงเคราะห์สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน เช่น กรณี บิดา มารดา ภรรยา บุตร และตัวสมาชิกที่เสียชีวิตลง
สำหรับการชำระเงินเข้าสมทบกองทุน ทางชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช ใช้ระบบให้สมาชิกนำเงินมาชำระด้วยตัวเองเป็นประจำ
ทุก ๆ 3 เดือน ได้ที่ สนง.ชั่วคราว
หรือโอนเงินเข้าบัญชี คาดว่าจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้าชมรม ฯอย่างสม่ำเสมอ

5. จุดแข็ง

1. สมาชิกทุกคนมีศักยภาพในการดำเนินงาน
2. มีเงินได้เป็นรายเดือนทุกๆเดือน
3. มีความมั่นคงทางการเงิน
4. มีความรักความสามัคคีต่อกันเป็นอย่างดี
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
6. มีจิตอาสาและเสียสละร่วมกัน
7. มีอุดมการณ์ร่วมกัน

***********************

1 ธันวาคม 2557

เรื่อง การจัดตั้งชมรม ฯ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
เรียน เพื่อนสมาชิกชมรมนักเรียน
นายสิบทหารบก รุ่น 8/18
เพชรบูรณ์

เนื่องจากในปัจจุบัน นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช ได้รับราชการมาเป็นเวลาอันยาวนานพอสมควร และได้ลาออกจากราชการก่อนกำหนดอายุเกษียนอายุราชการ และได้แยกย้ายกันออกไปประกอบอาชีพหลังรับราชการ บางท่านก็ประสบผลสำเร็จบางท่านก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีพหลังรับราชการให้ราบรื่นได้ ดังนั้น เพื่อนๆ นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งชมรม ฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เป็นศูนย์กลางในการรวมเพื่อน ทบ.รุ่น 8/18 พช
2. เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. เป็นปึกแผ่น และความสามัคคี
4. เพื่อพบปะถามไถ่ถึงความทุกข์สุขซึ่งกันและกัน
5. เพื่อทราบความเป็นไปของเพื่อนหลังเกษียนอายุราชการ
6. เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือยามเจ็บป่วยหรือได้รับความเดือดร้อน
7. เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันของสังคมส่วนรวม
8. ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้การดำเนินงานของชมรม ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
จึงให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานต่อไป

คณะกรรมการดำเนินงาน

1. พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
ประธานกรรมการ
2. พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
รองประธานกรรมการ
3. พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
รองประธานกรรมการ
4. ร.อ.พนม เทียนสว่าง
เลขานุการ
5. ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
เหรัญญิก 1
6. ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
เหรัญญิก 2/ประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่ ในการดำเนินงานภายในชมรม ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกๆเรื่อง และให้คำแนะนำกับเพื่อนๆสมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อปฎิบัติอื่นๆ
1. เมื่อเลขานุการชมรมฯ ได้แจ้งหรือออกหนังสือเชิญคณะกรรมการมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน และทำกิจกรรมของชมรมในแต่ละครั้ง ขอให้กรรมการแต่ละท่านได้ให้ความสำคัญและสละเวลามาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย เว้นผู้เจ็บป่วยหรือติดภารกิจจำเป็น
2. คณะกรรมการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.อ. อดิศร ประจันตะเสน

( พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน )
ประธานกรรมการบริหาร
ชมรม นนส.ทบ.818 พช

***********************
ระเบียบ
ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
ว่าด้วย
เงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวซึ่งเจ็บป่วยและถึงแก่กรรม พ.ศ.2557
............................................

เพื่อเป็นการให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช และครอบครัว ในกรณีสมาชิกและครอบครัวเจ็บป่วยและถึงแก่กรรม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นดังนั้น ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช จึงได้ออกระเบียบนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช ว่าด้วยเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวซึ่งเจ็บป่วยและถึงแก่กรรม พ.ศ.2557 "

ข้อ 2. ในระเบียบนี้คำว่า
2.1 " ชมรม " หมายถึง ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
2.2 " สมาชิก " หมายถึง นนส.ทบ.รุ่น 8/18 และครอบครัว พช
2.3 " ครอบครัว " หมายถึง บิดา มารดา ภรรยา และบุตร ของสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) และบุตรที่บิดามารดาจดทะเบียนรับรองเป็นบุตร
2.4 " ประธานกรรมการ " หมายถึงประธานคณะกรรมการบริหาร ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
2.5 " รองประธานกรรมการ " หมายถึง รองประธานคณะกรรมการ ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
2.6 " เลขานุการ " หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการ ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
2.7 " เหรัญญิก " หมายถึง เหรัญญิกคณะกรรมการ ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
2.8 " คณะกรรมการ " หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินงานในชมรม ฯ

วิธีการสมัคร

ข้อ 3 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช ด้วยความสมัครใจ
3.1 ให้แจ้งความประสงค์ด้วยตัวเอง หรือจะแจ้งสมัครทางโทรศัทพ์ได้ที่ คณะกรรมการ หรือ ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ เหรัญญิก ณ สำนักงานชั่วคราว
(หลังบิ๊กซี) ตั้งแต่08.00-16.00 น. ทุกๆวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทร 082-5119794

การพ้นจากสมาชิก

ข้อ 4 การพ้นสภาพ จากการเป็นสมาชิกชมรมฯ ด้วยเหตุดังนี้.
4.1 ตาย
* 4.2 ลาออก (ด้วยวาจา หรือ ลายลักษณ์อักษร) แจ้งต่อ คณะกรรมการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ลาออก และให้มีผลบังคับใช้ทันที ***แก้
ไขเพิ่มเติม**
4.3 ขาดส่งเงินหรือไม่ชำระเงินติดต่อกัน เกิน 3 ครั้ง (9 เดือน)ขึ้นไป
4.4 จงใจแจ้งเหตุอันเป็นเท็จเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้จะต้องชดใช้เงินสงเคราะห์ที่ได้รับไปคืนทั้งหมด
(พร้อมเงินค่าปรับ 2 เท่าของจำนวนเงินที่รับไป)**แก้ไขเพิ่มเติม
4.5 ผู้ที่ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ สามารถยื่นสมัครใหม่ได้ แต่ต้องชำระเงินส่วนที่ขาดส่งทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถสมัครใหม่ได้
4.6 หากสมาชิกเสียชีวิตแล้ว ภรรยาต้องการจะเป็นสมาชิกต่อไป ให้จ่ายเงินค่าบำรุงเข้าชมรมเพื่อรัษาสถานภาพสมาชิกไว้ ตามอัตราที่กำหนด

สิทธิ์ของสมาชิก

ข้อ 5 สิทธิ์ของสมาชิก มีดังนี้
5.1 มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5.2 มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมของชมรม ฯ ต่อคณะกรรมการ และเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำหรืองดเว้นกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของชมรม
5.3 ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารชมรมฯ เพื่อทราบผลการดำเนินงานของชมรม
5.4 เมื่อมีเหตุเจ็บป่วย-ตาย จะได้รับเงินสงเคราะห์ของชมรมฯ ตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
** 5.5 เมื่อสมาชิกพ้นสภาพ ตามเหตุผล ในข้อ 4 สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ขอรับเงินคืนไม่ได้ใดๆทั้งสิ้น
แก้ไขเพิ่มเติม

หน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 6 หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
6.1 เมื่อมีเหตุอันพึงได้รับเงินสงเคราะห์ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ที่ทำการ สนง.ชั่วคราวโดยทันที
6.2 สมาชิกต้องชำระเงินเข้าชมรมฯ ทุกๆ 3 เดือน ต่อครั้งๆ ละ 600 บาท หรือสะดวกส่งทุกๆเดือนๆละ 200 บาทก็ได้ โดยส่งเงินด้วยตัวเองที่
สนง.ชั่วคราว บ้าน ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 8 หมู่ 2 สะเดียง อ.เมือง จว.พ.ช.(ถนน สายนอก ในเมือง-นายม หลังบิ๊ก C ) หรือ โอนเข้าบัญชีเลขที่ 358-2-59603-1 นายอดิศร ประจันตะเสน หรือ พ.ต.ปราโมทย์ บุญโชติ เงินสงเคราะห์ออมทรัพย์)ธ.ทหารไทย สาขา พ.ช.
6.3 ต้องปฎิบัติตนให้เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลธรรมอันดีงามโดยเฉพาะต้องมีคุณธรรมประจำใจ และปฎิบัติตนตามระเบียบของชมรมฯ อย่างเคร่งครัด
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของชมรมฯ

คณะกรรมการ

ข้อ 7 คณะกรรมการบริหารชมรมฯประกอบด้วย
7.1 พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
ประธานกรรมการบริหาร
7.2 พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
รองประธานกรรมการ 1
7.3 พ.ต.ประยุทธ หมื่นสา
รองประธานกรรมการ 2
7.4 ร.อ.พนม เทียนสว่าง
เลขานุการ
7.5 ร.ต. สุกิจ อุนจะนำ
เหรัญญิก 1
7.6 ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
เหรัญญิก 2 /ประชาสัมพันธ์

อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการ

ข้อ 8 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่การบริหารงานกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ
8.1 ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ เป็นประธานการประชุม ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของชมรมฯ
8.2 รองประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
8.2.1 ปฎิบัติางานแทนประธานกรรมการเมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ หรือดำเนินการตามที่ประธานมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่แทน
8.2.2 ถ้าประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ ฯ ที่สมาชิกเห็นชอบทำหน้าที่ประธานกรรมการแทน ในการประชุมในคราวนั้นๆ

ข้อ 9 เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
9.1 รายงานสถานภาพเงินสงเคราะห์ทุกๆ เดือน แจ้งที่ประชุมทุกๆ3 เดือน
9.2 ติดต่อประสานงานทั่วไป และนัดหมายการประชุม
9.3 รักษากฎระเบียบ ข้อบังคับสรุปผลการประชุม
9.4 จดบันทึก ทำรายงานการประชุม และดำเนินการต่างๆ ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
9.5 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด การดำเนินงานของกิจกรรมกลุ่มให้กับสมาชิกชมรมฯ หรือกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
9.6 รับเอกสารต่างๆ ที่สมาชิกยื่นขอรับเงินสงเคราะห์

ข้อ 10 เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
10.1 จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายเงินสงเคราะห์
* 10.2 เป็นผู้จัดเก็บเงินจากสมาชิกทุกๆ 3 เดือน ที่มีการประชุมและนำเงินฝากธนาคาร รวมทั้งถอนเงินเมื่อประธาน/รองประธาน/เลขา ได้ลงนามร่วมกันเรียบร้อยแล้ว
*****10.3 เป็นผู้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่มาขอรับเงิน( ตามระเบียบ )
แก้ไขเพิ่มเติม
10.4 จัดทำบัญชีควบคุมยอด สมาชิกชมรมฯ การเข้า-ออก
10.5 รายงานสถานภาพทางการเงินให้ที่ประชุมรับทราบทุกครั้ง

การประชุม

ข้อ 11 การจัดประชุมของชมรมฯ
11.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ หรือสมาชิกตามที่เลขานุการได้นัดหมายการประชุมแต่ละครั้งต้องมีคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
11.2 ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนประธานสามารถเรียกประชุมได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่ กรณี
11.3.ให้มีการประชุมของคณะกรรมการ 3 เดือน /1ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

รายรับ

ข้อ 12 งบประมาณของชมรมฯ มีที่มาดังนี้
12.1 จากเงินสมทบของสมาชิกเข้าชมรมฯทุกๆ 3 เดือน
12.2 จากการสนับสนุนของบุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กร และมูลนิธิต่างๆ(ถ้ามี)
12.3 ดอกเบี้ยเงินฝาก

การสั่งจ่าย-ถอนเงิน

ข้อ 13 ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย หรือถอนเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
13.1 ประธานกรรมการ
(พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน)
13.2 รองประธากรรมการ
(พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ)
13.3 เลขานุการ
(ร.อ.พนม เทียนสว่าง)
13.4 การถอนเงินฝากธนาคารสามารถสั่งจ่ายเงินได้ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
***13.5 การจ่ายเงินแต่ละครั้งให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิก หรือทายาทตามกรณีและบันทึกหลักฐานไว้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

รายจ่าย

ข้อ 14 รายจ่ายของชมรม
14.1 ค่าใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต เจ็บป่วยหรืออื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
14.2 จ่ายในการจัดประชุมสมาชิกแต่ละครั้งให้ใช้งประมาณได้ไม่เกินครั้งละ 500 บาท
14.3 จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารและงานธุระการใน 3 เดือน ให้จ่ายงบประมาณได้ไม่เกินครั้งละ 500 บาท
14.4 หากสมาชิกเสียชีวิต เกิน3 ราย ในคราวเดียวกันให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดเก็บเพิ่มเติมเป็นครั้งไป

ข้อ 15 การเก็บรักษาเงิน
15.1 ให้เลขา, รองประธาน , ประธาน ร่วมลงนามเปิดบัญชีออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชี " เงินสงเคราะห์สมาชิกชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช และครอบครัว "
15.2 ให้เหรัญญิก เป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝาก และเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ภายใน สนง.ของชมรมฯให้เรียบร้อย
15.3 เมื่อมีสมาชิกสมัครเข้ามาเพิ่มเติมใหม่ให้นำเงินส่งให้เหรัญญิก(600 บาท) และให้นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโดยเร็ว เพราะตามระเบียบสมาชิกจ่ายเงินสงเคราะห์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์
15.4 หากบุคคลใดหรือสมาชิกหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน และดำเนินการทุจริตต่อเงินสงเคราะห์ เพื่อให้ได้เงินมาตามระเบียบนี้ จะถูกดำเนินคดีอาญาและทางแพ่งตามกฎหมาย
15.5 เงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ ให้สมาชิกนำเงินส่งสมทบเข้าชมรมให้กับเหรัญญิก เดือนละ 200 บาท โดยจ่าย 3 เดือน/ครั้ง รวมเป็นเงิน 600 บาทครั้งแรก เริ่มชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2557 เป็นต้นไป ครั้งต่อไป จ่ายเงินชำระ วันที่ 1 ธ.ค.2557 และครั้งต่อๆไปชำระเงินไปจนกว่าจะได้มีเงินออมทั้งระบบเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

การขอรับเงิน

ข้อ 16 การขอรับเงินสงเคราะห์
กรณี สมาชิก/ครอบครัว เสียชีวิต ให้ทายาท ซึ่งสมาชิกได้ระบุตัวไว้ขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านเลขานุการ หรือคณะกรรมการพร้อมหลักฐาน ดังนี้
-สำเนาใบมรณะบัตร 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน. 1 ฉบับ
(ประทับการตาย)
-สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้รับเงิน 1 ฉบับ

การให้สงเคราะห์

ข้อ 17 หลักเกณฑ์การสงเคราะห์

17.1ตัวสมาชิก และ ภริยา ของสมาชิกเสียชีวิต รายละ 5,000.-บาท จัดหรีด( 600.-บาท )

17.2 บิดา-มารดา-บุตร ของสมาชิก
เสียชีวิต รายละ 3,000.-บาท จัดหรีด( 600.-บาท )

17.3 ตัวสมาชิก/ภริยา เจ็บป่วยนอนรักษาตัวที่ ร.พ.ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป 1,200.-บาท/ครั้ง

17.4 รุ่นพี่ รุ่นน้อง ผู้มีอุปการคุณ( พ.ช )เสียชีวิต จัดหรีด ( 600.-บาท )

17.5 นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ เสียชีวิต จัดหรีด( 600.-บาท )

* ตามข้อ 17.1 - 17.5 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือทันที *แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 18 ให้คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เป็นผู้รักษระเบียบนี้โดยเคร่งคัด
ข้อ 19 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับนี้ ให้บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย.2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2557

พันเอก อดิศร ประจันตะเสน

( อดิศร ประจันตะเสน )
ประธานกรรมการชมรม
นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...
ด้วยความปรารถนาดีจาก
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
เหรัญญิก 2/ประชาสัมพันธ์
ชมรม นนส.ทบ.818 พช
🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

🏁🏇 🏇 🏇 🏇 🏇 🏇 🏇
💖💜💛💚💖💜💛💖
💖 🏇🏇🏇🏇🏇 💖
💖 " ม้าดี ไม่หนีฝูง " 💖
💖 🏇🏇🏇🏇🏇 💖
💖💜💛💚💖💜💛💖

🏇รายชื่อสมาชิกชมรม 🏇
นนส.ทบ.รุ่น
818 พช

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
0871949235
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
0818864567
3.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
0817782235
4.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
0850406047
5.พ.ต.ประจวบ หมื่นหาญ
0850495879
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
0828828146
7.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
0815340428
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
0856700293
9.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
0861992113
10.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
0823793140
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
0812841883
12.ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
0825119794
13.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
0878420893
14.ร.ต.จรูญ หาญละคร
0878469912
15.ร.ต.ยศ ทองสุข
0896932963
16.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
0810379179
17.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
0816889918
18. ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
0878504291
19. ร.อ.พนม เทียนสว่าง
0845769304
20.พ.ต.สุภาพ อ่อนอุดม
0817408442
21.ร.ต.สุเทพ ตันสอน
0845455256

กำลังเชิญ
ร.ท.เจริญ ฉิมปรีดา (พ)
ร.ต.วรโชติ แสงแดงชาติ (พ)
ร.ต.วีรศักดิ์ ขานทราชา
พ.ต.ไพบูลย์ สมบัติบูลย์
พ.ต.ธีรวัฒน์ ก้อนกลิ่น
ร.ท.พิรีศักดิ์ โยธารส
ร.ท.คำรณ เนตรแก้ว
ร.อ.สุจินต์ คลังวิจิตร
ร.ต.ยุทธชัย กาฬอินทร์
ร.ต.สุรศักดิ์ รอดปราณี

*สมัครเป็นสมาชิกได้ที่
เอกชัย ฯ 082-5119794

ผู้บันทึกข้อมูล
เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
เหรัญญิก 2 /ประชาสัมพันธ์
ชมรม นนส.ทบ.818 พช
1 มี.ค.59

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...
ด้วยความปรารถนาดีจาก
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
เหรัญญิก 2
ชมรม นนส.ทบ.818 พช
🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

🏁🏇🏇🏇🏇🏇🏇
🏇กิจกรรมชมรม (1)
นนส.ทบ.818 พช
โดย..ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ

ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดทำป้ายชมรม ฯ (ป้ายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" × 8" × 1.5 ม.=1 แผ่น) และจัดพิมพ์หนังสือของชมรม ฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิก จำนวน 30 เล่ม ด้วยการใช้เงินส่วนตัว รวมเป็นเงิน 3,500.-บาท

1 ก.ย.57 มารดา ร.ต.พิริศักดิ์ โยธารส เสียชีวิตด้วยโรคชรา เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกชมรมฯ พช ได้รวมน้ำใจกันร่วมทำบุญกุศลด้วยการมอบเงินส่วนตัวให้กับ พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา รองประธานชมรมฯ เพื่อเป็นตัวแทนชมรมฯไปร่วมทำบุญกับ ร.ต.พิริศักดิ์ ฯ และวางหรีด ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดอำเภอวารินชำราบ จ.อุบล ฯ ดังมีรายชื่อสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญ ต่อไปนี้.-
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
500.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
500.-
3.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
500.-
4.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
500.-
5.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์
500.-
6.พ.ต.ประจวบ หมื่นหาญ
500.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง
500.-
8.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
500.-
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
500.-
10.ร.ต.ยศ ทองสุข
500.-
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
500.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
500.-
13.ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
500.-
รวม 6,500.- บาท

2 ก.ย.57 บุตรสาวของ พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ เลขานุการ ฯได้เข้ารับการรักษาพยาบาลเนื้องอกในสมองที่ รพ.จุฬา กทม โดยมีเพื่อนๆในชมรม ฯ คือ
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 500.-บาท
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 500.-บาท
3.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 500.-บาท
4.ร.ต. เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 1,000.-
ได้รวมน้ำใจกันช่วยเหลือด้วยการเสียสละเงินส่วนตัวให้กับบุตรสาวของ พ.ต.ชาญศักดิ์ ฯ รวมเป็นเงิน 2,500.-บาท และได้มอบเงินให้กับ พ.ต.ชาญศักดิ์ฯ เรียบร้อยแล้ว

5 ต.ค.57 คณะกรรมการชมรมฯได้มอบเงินเยี่ยมไข้ให้กับ ร.ต.จักรพรรดิ์ นัยพรหม ซึ่งนอนพักรักษาตัวอยู่ที่รพ.พช (ผ่าตัดต้อกระจกตา) เป็นเงิน 1,200.-บาท

8 พ.ย.57 พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ รองประธานชมรมฯและ ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ เหรัญญิก ฯ เป็นตัวแทนชมรม ฯ วางพวงหรีด และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ไพฑรูย์ สมศิริ ทบ.รุ่น 7/17 ณ วัด อุทุมพรวราวาส ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ พช

14 ม.ค.58 บิดา พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา รองประธานชมรมฯได้เสียชีวิต ด้วยโรคไตวาย คณะกรรมการชมรมฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับ พ.ต.ยงยุทธ ฯ เป็นเงิน 3,600.-บาท และได้มีเพื่อนๆ สมาชิกชมรม ฯ ได้รวมน้ำใจกันอนุโมทนาบุญกุศล ด้วยการมอบเงิน
ส่วนตัวให้กับ พ.ต.ยงยุทธ ฯ คือ
1. พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 500.-
2. พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 500.-
3. พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 300.-
4. ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 1,100.-
รวม 2,400.-บาท

26 ม.ค.58 พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ เลขานุการชมรมฯ ได้อุปสมบทที่สำนักสงฆ์ บ.ดงทิพย์ อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ มีเพื่อนๆ สมาชิกชมรมฯได้มีน้ำใจและจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญกุศล ด้วยการถวายเงินส่วนตัวให้กับ พระชาญศักดิ์ฯ เลขานุการชมรมฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้.-
1.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 300.-
2.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา 300.-
3.ร.ต.สุกิจ อุ่นจะนำ 500.-
4.ร.ต.ยศ ทองสุข 300.-
5.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร 300.-
6.ร.ต.พิริศักดิ์ โยธารส 300.-
7.ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 300.-
รวม 2,300.-
พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร และ เอกชัย ฯเป็นตัวแทนชมรมฯถวายปัจจัยดังกล่าว

30 ม.ค.58 มารดา พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา รอง ประธานชมรมฯได้เสียชีวิตด้วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลว คณะกรรมการชมรมฯ ได้มอบเงินสงเคระห์ช่วยเหลือให้กับ พ.ต.ยงยุทธฯ เป็นเงิน 3,600.-บาท

7 ก.พ.58 ภริยา พ.ต.เกษม สุนทรโชติ ได้นอนพักรักษาตัว รพ. พช อาการหลอดเลือดสมองตีบ คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ พ.ต.เกษมฯ เป็นเงินจำนวน 1,200.-บาท

22 พ.ค.58 พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ เลขานุการชมรมฯ ได้นอนพักรักษาตัว รพ. พช อาการกระดูกส้นเท้าแตก 2 ข้าง คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ พ.ต.ชาญศักดิ์ฯ เป็นเงินจำนวน 1,200.-บาท และ เอกชัย ฯ เยี่ยมไข้มอบเงินส่วนตัวเพิ่มเติม 500.-บาท

31 ก.ค.58 ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ เหรัญญิกชมรมฯได้นอนพักรักษาตัว รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม 7 วัน คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.สุกิจฯ เป็นเงินจำนวน 1,200.-

5 ก.ย.58 ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ เหรัญญิก ชมรมฯ ได้นอนพักรัษาตัว รพ.พระมงกฎเกล้า กทม 7 วัน คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.สุกิจฯ เป็นเงินจำนวน 1,200.-บาท

18 ก.ย.58 พล.ท.ประดิษฐ์ เขียวทอง อดีต ผบ.บ.ชา พล.ม.1 พช เสียชีวิต พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ รองประธานกรรมการชมรมฯ วางหรีดและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดเพชรวราราม พช

27 ก.ย.58 ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ เหรัญญิกชมรมฯ นอนพักรักษาตัว รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม 7 วัน คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.สุกิจฯ เป็นเงินจำนวน 1,200.-บาท

5 พ.ย.58 เวลา 19.30 น. ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ เป็นตัวแทนชมรม ฯ วางหรีด และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พ.อ.สุชาติ โสวัณนะ ทบ.818 ณ วัดรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
และร่วมทำบุญ 1,500.-บาท

1 ธ.ค.2558 ภริยา พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง นอนพักรัษาตัว รพ. พช กระดูกเท้าแตก พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ เลขานุการชมรมฯ เป็นตัวแทนชมรมฯ มอบเงินให้กับภริยา พ.ต.สมบูรณ์ฯ เป็นเงินจำนวน 1,200.-บาท

6 ธ.ค.58 ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ เหรัญญิกชมรมฯ นอนพักรักษาตัว รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม รวม 2 ครั้งๆละ 7 วัน คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.สุกิจฯ เป็นเงินจำนวน 2,400.-บาท

9 ธ.ค.58 ภริยา (ร.อ.สำราญ มั่นคง อดีตครูฝึก นนส.ทบ.รุ่น 8/18 ปีที่ 2 เหล่า (ม้า) ) เสียชีวิต พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ เป็นตัวแทนชมรมฯ วางหรีดและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดเพชรวราราม อ.เมือง พช

28 ธ.ค.58 พ.ต.นิวัตร จันทร์ประเสริฐ์ ครูฝึก นนส.ทบ.818 ปี 2 เหล่า ม้า เสียชีวิต พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ รองประธานชมรมฯ เป็นตัวแทนชมรมฯ วางหรีดและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดเพชรวราราม อ.เมือง พช

31 ธ.ค.58 ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ เหรัญญิก ฯ นอนพักรักษาตัว รพ.พระมงกุฎเกล้า 7 วัน คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.สุกิจ ฯ เป็นเงิน 1,200.-บาท

12 ก.พ.59 พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ นอนพักรักษาตัว รพ.พระมงกุฏเกล้า คณะกรรมการชมรม ฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ พ.ท.ปราโมทย์ ฯ เป็นเงิน 1,200.-บาท

13 ก.พ.59 พล.ต.วีระพันธ์ สมัครการ จก.กส.ทบ.เป็นประธาน ถวายกองผ้าป่า โดยมี
พ.อ.อดิศร ฯ
พ.ท.สะอาด ฯ
พ.ต.เกษม ฯ
ร.ต.สุกิจ ฯ
ร.ต.ธนะวัฒน์ ฯ
ร.ต.เอกชัย ฯ
สมาชิก ชมรม นนส.ทบ.818 พช และแม่บ้าน ได้ร่วมกันถวายกองผ้า
ป่าให้กับพระสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน
130,619.-บาท ณ วัดกรดงาม หมู่ 5
ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี พิจิตร

27 ก.พ. 59 ประชุมสมาชิก ชมรม นนส.ทบ.818 พช/รอบ 3 เดือน โดยมี เพื่อนๆและแม่บ้าน ร่วมประชุม และเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 7 ณ ที่บ้านพ่อเลี้ยง สุกิจ อุนจะนำ ขอขอบคุณพ่อเลี้ยง สุกิจ และแม่บ้านมา ณ โอกาสนี้ด้วย เลี้ยงต้อนรับดูแลเป็นอย่างดียิ่ง

29 ก.พ.59 นางลาวัลย์ ทองสุข
นอนพักรักษาตัว รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง คณะกรรมการ ชมรม ฯ มอบ
เงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.ยศ ทองสุข
เป็นเงิน 1,200.-บาท

30 ก.พ.59 ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
นอนพักรักษาตัว รพ.จุฬา ฯ กทม
คณะกรรมการ ชมรม ฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง เป็น
เงิน 1,200.-บาท

เส้นทางบุญ🙏
🌹🌲🌸🌺🌻🍎🍒🍓🍉🌽

24 มี.ค.59 ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ สมาชิก ชมรม นนส.ทบ.818 พช และครอบครัวได้จัดสร้าง "พระสิวลี " พระภิกษุสงฆ์แห่งโชคลาภ ด้วยงบประมาณส่วนตัว 150,000.-บาท เพื่อถวายให้กับวัดทุ่งเรไร (วัดหลวงพ่อเขียน ธมุรกุ ขิโต) บ.ชอนไพร ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเพื่อนๆ
ทบ.818 และ สมาชิก ชมรม นนส.ทบ.818 พช และแม่บ้าน ได้เข้าร่วมพิธี
- เบิกเนตร
- ถวายเลี้ยงเพลพระสงฆ์
- ทำบุญกุศลถวายกองผ้าป่า
- ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนทบ.818 ทุกๆคน ที่ล่วงลับไปแล้ว
ณ วัดทุ่งเรไร (วัดหลวงพ่อเขียน ธมุรกุ ฃิโต) บ.ชอนไพร ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ เสร็จพิธีได้รับประทานอาหารร่วมกัน
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐ และอำนาจบุญแห่งกุศลที่ท่านทั้งหลาย ได้กระทำในครั้งนี้จงดลบันดาล ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภานธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ...

🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

👬👬👬👬👬👫👫👫

มีผู้ร่วมทำบุญกุศล ดังมีรายนามต่อไปนี้.-
1. พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน และครอบครัว 1,000.-บาท
2. พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ และครอบครัว 1,000.บาท
3. ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง และครอบครัว 1,000.-บาท
4. ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์ และครอบครัว 200.-บาท
5. พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา และครอบครัว 200.-บาท
6. พ.ต.เกษม สุนทรโชติ และครอบครัว 500.-บาท
7. ร.ท.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ และครอบครัว 500.-บาท
8. ร.ต.ยศ ทองสุขและครอบครัว 100.-บาท
9. ไม่ประสงค์ออกนาม 100.-บาท
10. ร.อ.สุจินต์ คลังวิจิตร และครอบครัว 500.-บาท
11. ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ และครอบครัว 500.-บาท
12. ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว และครอบครัว 500.-บาท
13. พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร และครอบครัว 300.- บาท
14. ร.ต.พิทักษ์ สามงามไกร และครอบครัว(กาญจนบุรี) 1,000.-บาท
15. ภิญโย ขุนชำนิ และครอบครัว(ราชบุรี)400.-บาท
16. ร.ต.สุชาติ น้อยเอี่ยม และครอบครัว(นครสวรรค์)500.-บาท
17. พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ และครอบครัว 500.-บาท
18. พ.ท.ชวลิต เคลือบยิ้ม และครอบครัว ร่วมทำบุญ 1,000.-บาท
19. ร.อ.พนม เทียนสว่าง และครอบครัว 1,000.-บาท
20. ร.ต.ชัยภัทร์ แปลงสาร และครอบครัว 500.-บาท
21. น.ส.นนทิชา เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
100.-บาท
22. ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ และครอบครัว
1,599.-บาท

รวม 13,099.-บาท
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ

🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁

8 เม.ย.59 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการ ชมรม ทบ.818 พช นำโดย พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน ประธานชมรม ฯได้นำกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย เยี่ยมเพื่อน ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ สมาชิก ชมรม นนส.818 พช เพื่อเป็นกำลังใจที่ดี
ขอให้เพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรง หายป่วยไวๆ นะครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
ขอบคุณครับ

💖💖💖💖💖💖💖
9 เม.ย.59 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการ ชมรม ทบ.818 พช นำทีมโดย พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน ประธานชมรม ฯ ได้เข้ารดน้ำดำหัวขอพรจาก ร.อ.สำราญ มั่นคง อดีตครูช่วยราชการ กองพันนักเรียนนายสิบทหารม้า รร.ม.ศม.สระบุรี(ปี พ.ศ.2519) ที่บ้านพักหลังบิ๊ก c พช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และขอโทษขออภัยต่อครู ที่ได้ล่วงเกินทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งที่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม รวมถึงเป็นการขอพร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย...ครับ
ด้วยความปรารถนาดีจาก
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

เส้นทางบุญ...
วันที่ 9 เม.ย.59 เวลา 08.09 น. พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน นำคณะกรรมการ ชมรม นนส.ทบ.818 พช , ร.อ.พนม เทียนสว่าง, เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ และครอบครัว
ร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมฐานรองรับ
เพื่อให้ประชาชนทั่วไป กราบไหว้บูชา สักการะ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ณ วัดโพธิ์กลาง ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โดยมี ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ เป็นตัวแทน ชมรม นนส.ทบ. 818 พช วางศิลาฤกษ์ และมีประชาชนทั่วไป พ่อค้า ข้าราชการ มาร่วมพิธีดังกล่าว
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
🙋🙋🙋🙋🙋

1 พ.ค.59 ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ ได้ให้การสนับสนุน เงินงบประมาณ 7,275.-บาท จัดทำ หนังสือทำเนียบรุ่น(ภาพสี) นักเรียนนายสิบทหารม้า ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 8 ประจำปี 2519 โดยมอบให้แก่เพื่อนๆ สมาชิกชมรม นนส.ทบ.818
พช จำนวน 15 เล่มๆ ละ 485.-(พรี)
ขอขอบคุณ ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่ได้มอบหนังสือทำเนียบรุ่นมา เพื่อเป็นต้นแบบการถ่ายเอกสารในครั้งนี้ด้วย

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
🙏
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🍉🍓🍎🍏🍒 🍓 🍓

5 มิ.ย.59 พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน ประธานกรรมการชมรม นนส.ทบ.818 พช มอบเงินเยี่ยมไข้ 1,200.-ให้กับ พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ ซึ่งนอนพักรักษาผ่าตัดต้อกระจกตา รพ.พระมงกุฎเกล้า ฯ กทม

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

บัญชีรายชื่อสมาชิก
ชำระเงินบำรุง
ชมรม นนส.ทบ.818 พช

ชำระ ครั้งที่ 1

1 ก.ย.-30 พ.ย.57
สมาชิก 20 ราย
สมาชิก ไม่มีค้างชำระ

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา 600.-
6.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 600.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 600.-
8.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ 600.-
9.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
10.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ 600.-
13.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี 600.-
14.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร 600.-
15.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
16.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
17.ร.ต.จักรพรรดิ์ นัยพรหม 600.-
18.ร.ต.ชัยภัทร์ แปลงสาร 600.-
19.นางยุพิน พร้อมสุข 600.-
20.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
รวม 12,000.-

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

ชำระ ครั้งที่ 2

1 ธ.ค.57-28 ก.พ.58
สมาชิก 19 ราย
สมาชิกลาออก 3 ราย คือ
1.ร.ต.ชัยภัทร์ ฯ
2.ร.ต.จักรพรรดิ์ ฯ
3.นางยุพิน
สมัครเข้าใหม่ 2 ราย คือ
1.พ.ต.เกษม ฯ
2.ร.อ.จิรศักดิ์ ฯ
สมาชิก ไม่มีค้างชำระ

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา 600.-
6.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 600.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 600.-
8.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ 600.-
9.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
10.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ 600.-
13.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี 600.-
14.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร 600.-
15.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
16.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
17.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.
18.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ (1)600.-
19.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์ (1)600.-
รวม 11,400.-

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

ชำระ ครั้งที่ 3

1 มี.ค.-31 พ.ค.58
สมาชิก 19 ราย
สมาชิก ไม่มีค้างชำระ

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา 600.-
6.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 600.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 600.-
8.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ 600.-
9.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
10.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ 600.-
13.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี 600.-
14.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร 600.-
15.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
16.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
17.เอกชัย เตชสืทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
18.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ (2)600.-
19.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์(2)600.-
รวม 11,400.-

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

ชำระ ครั้งที่ 4

1 มิ.ย.-31 ส.ค.58
สมาชิก 19 ราย
สมาชิก ไม่มีค้างชำระ

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา 600.-
6.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 600.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 600.-
8.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ 600.-
9.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
10.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ 600.-
13.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี 600.-
14.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร 600.-
15.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
16.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
17.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
18.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ (3)600.-
19.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์ (3)600.-
รวม 11,400.-

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

ชำระ ครั้งที่ 5

1 ก.ย.-30 พ.ย.58
สมาชิก 19 ราย
สมาชิก ค้างชำระ 2 ราย

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา 600.-
6.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 600.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 600.
8.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ -
9.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
10.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ 600.-
13.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี 600.-
14.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร -
15.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
16.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
17.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
18.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ (4)600.-
19.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์(4)600.-
รวม 10,200.-
*ลำดับที่ 14 ชำระแล้ว
💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘

ชำระ ครั้งที่ 6

1 ธ.ค.58-28 ก.พ.59
สมาชิก 20 ราย
สมาชิก ค้างชำระ 5 ราย
สมาชิกสมัครเข้าใหม่ 1 ราย คือ
ร.ต.ธนะวัฒน์ ฯ

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา -
6.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 600.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 600.-
8.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ -
9.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
10.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ 600.-
13.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี -
14.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร -
15.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
16.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
17.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
18.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ (5)600.-
19.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์ (5) -
20.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว (1)600.-
รวม 9,000.-
*ลำดับที่ 5 , 14 ชำระแล้ว
💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 7

1 มี.ค.-31 พ.ค.59
สมาชิกลาออก 2 ราย คือ
1.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์
2.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง
สมาชิกสมัครเข้าใหม่ 1 ราย คือ
- ร.อ.พนม เทียนสว่าง
สมาชิก 19 ราย
สมาชิก ค้างชำระ 5 ราย

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา ชำระครั้งที่
6 , 7 1,200.-
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ -
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ -
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี -
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร -
ชำระ ครั้งที่ 5 , 6 1,200.-
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
14.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ (6) 600.-
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์ (6) -
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว (2)600.-
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง (1) 600.-
รวม 8,400.-

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 8

1 มิ.ย.-31 ส.ค.59
สมาชิก 19 ราย
สมาชิก ค้างชำระ

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ(7)
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์(7)
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว(3)
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง (2)

รับเชิญแล้ว 2 ท่าน
ร.อ.สุภาพ อ่อนอุดม
ร.ต.สุเทพ ตันสอน
💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 9

1 ก.ย.-30 พ.ย.59
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 10

1 ธ.ค.59 - 28 ก.พ.60
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 11
1 มี.ค.-31 พ.ค.60
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 12

1 มิ.ย.-31 ส.ค.60
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 13
1 ก.ย.-30 พ.ย.60

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 14

1 ธ.ค.60 - 28 ก.พ.61
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 15

1 มี.ค.- 31 พ.ค.61
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 16
1 มิ.ย.- 31 ส.ค.61
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

หมายเหตุ

1. สมาชิกชำระเงินบำรุงไปจนกว่าจะได้เงินออมทั้งระบบ 100,000.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2. สมาชิกไม่ชำระเงินติดต่อกัน เกิน 3 ครั้ง หรือ เป็นระยะเวลา 9 ด.
ขึ้นไป ถือว่า ขาดการเป็นสมาชิกชมรม ฯ และหมดสิทธิ์รับเงินสง
เคราะห์ทันที

ผู้บันทึกข้อมูล
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

รายรับ-รายจ่าย
ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช

ธ. กรุงไทย
บัญชีเลขที่ 963-0-14187-6
ออมทรัพย์ เทสโก้โลตัส พช
อดิศร ประจันตะเสน
พ.ต.ปราโมทย์ บุญโชติ

ธ.ทหารไทย
บัญชีเลขที่ 358-2-59603-1
ออมทรัพย์ พช
พ.อ.อดิศร/พ.ท.ปราโมทย์

ครั้งที่ 1

1 ก.ย.-30 พ.ย.57
สมาชิก 20 คน×600 = 12,000.-

รายรับ
1 ก.ย.57-รับชำระ 1,000.-
2 ก.ย.57-รับโอน 600 +600.-
3 ก.ย.57-รับชำระ 6,651.-
8 ก.ย.57-รับชำระ 600.-
รวม 9451.-

รายจ่าย
1 ก.ย.57กาแฟ+หรีด 1,349.
15 ต.ค.57เยี่ยมจักรพรรดิ์1,200.
รวม = 2,549.-

สรุป....
รับ+จ่าย 9,451+2549=12,000.-
12,000-2,549 = 9,451.-
เงินสดคงเหลือยกไป = 9,451.-

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

ครั้งที่ 2

1 ธ.ค.57-28 ก.พ.58
สมาชิก 19 คน×600 =11,400.-

รายรับ
เงินสดยกมา = 9,451.-
4 ธ.ค.57- ฝาก = 7,800.-
8 ธ.ค.57-รับชำระ = 600.-
9 ธ.ค.57-รับโอน = 600.-
17ธ.ค.57-รับชำระ = 600.-
25ธ.ค.57-รับชำระ = 600.-
31ธ.ค.57-ดอกเบี้ย = 19.56.-
26ม.ค.57-รับชำระ = 1,200.-
รวม 11,419.56.-

รายจ่าย
8 พ.ย.57หรีด ร.ตไพฑูรย์ 600.-
21,30 ม.ค.58บิดา,มารดาพ.ต.ยงยุทธเสียชีวิต 7,200.-
7ก.พ.58ภริยาเกษมป่วย 1,200.-
รวม 9,000.-

สรุป...
รับ-จ่าย11,419.56-9,000=2,419
เงินคงเหลือ 2,419.56.-
เงินสดยกมา 9,451.-
เงินสดเหลือยกไป 11,870.56.-
เงินสดเหลือ ธ.TMB 600.-

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ครั้งที่ 3

1 มี.ค.-31 พ.ค.58
สมาชิก 19 คน. = 11,400.-

รายรับ
เงินสดยกมา 11,870.56.-
27 ก.พ.58-รับชำระ 7,200.-
12 มี.ค.58-รับชำระ 1,800.-
13 มี.ค.58-รับชำระ 600.-
1 เม.ย.58-รับชำระ 600.-
รวม 10,200.-

รายจ่าย
22 พ.ค.58ชาญศักดิ์ป่วย1,200.-

สรุป.....
รับ+จ่าย10,200+1,200=11,400.
11,400-1,200 10,200.
เงินคงเหลือ 10,200.
เงินสดยกมา 11,870.56.-
เงินเหลือยกไป 22,070.56.- ธ.TMB 600.-

💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

ครั้งที่ 4

1 มิ.ย.-31 ส.ค.58
สมาชิก 19 คน×600.- = 11,400.-

รายรับ
เงินสดยกมา 22,070.56.-
5 มิ.ย.58 รับชำระ 8,400.-
8 มิ.ย.58 รับชำระ 600.-
30มิ.ย.58 ดอกเบี้ย 52.01
11ก.ค.58 รับชำระ 1,200.-
รวม 10,252.01

รายจ่าย
31ก.ค.58เยี่ยมไข้ร.ต.สุกิจ=1,200


สรุป...
10,252.01+1,200.=11,452.01
11,400.-1,200. =10,252.01
เงินคงเหลือ =10.252.01
เงินคงเหลือยกมา =22,070.56.-
เงินชำระล่วงหน้า = 600.
เหลือยกไป 32,922.57.-
TMB 600.-

💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘

ครั้งที่ 5

1 ก.ย.-30 พ.ย.58
สมาชิก 19 คน 600.- = 11,400.-

รายรับ
เงินสดยกมา 32,922.57.-
5 ก.ย.58 รับชำระ 4,800.-
30 ธ.ค.58 รับชำระ 600.-
รวม 5,400.-

รายจ่าย
5 ก.ย.58เยี่ยมไข้สุกิจ 1,200.-
18 ก.ย.58หรีดเขียวทอง600
27 ก.ย.58เยี่ยมไข้สุกิจ1,200.
รวม 3,000.-

สรุป....
รับ+จ่าย+ค้าง
5,400+3,000+3,000 = 11,400.
11,400 - 3,000 8,400.-
-
ค้างชำระ5ราย 3,000.-

เงินคงเหลือ 5,400.-
เงินยกมา 32,922.57.
เหลือยกไป 38,322.57.
TMB 600.-

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

ครั้งที่ 6

1 ธ.ค.58- 28 ก.พ.59
สมาชิก 20 คน×600.- =12,000.-
จัดเก็บได้ 15 คน×600 = 9,000.-
ค้างชำระ 5 คน×600 = 3,000.-

รายรับ
เงินสดยกมา =38,322.57.-
6 ธ.ค.58 นำฝาก. =4,800.- 31 ธ.ค.58ดอกเบี้ย = 92.80.-
รับชำระครั้งที่ 5 =1,800.- (3 ราย)

รายจ่าย
1 ธ.ค.58 เยี่ยมไข้ภริยาโตด=1,200
6 ธ.ค.58 เยี่ยมไข้ ร.ต.สุกิจ =2,400
28 ธ.ค.58 หรีด พ.ต. นิวัตร =600.-
11 ม.ค.59 ถอนจ่ายเยี่ยมไข้
พ.ท.ปราโมทย์ ฯ=1,200.-
ร.ต.สุกิจ ฯ =1,200.-
รวม จ่าย =6,600.-

สรุป...
ค้างชำระ 5 คน =3,000.
9,000.-6,600.- =2,400.-
เงินคงเหลือ =2,400.-
+
รับชำระครั้งที่ 5(3ราย) =1,800.-
+
ดอกเบี้ย = 92.80.
+
เงินเหลือยกมา =38,322.57.

เงินเหลือยกไป =42,615.37
TMB = 600.-

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

ครั้งที่ 7

1 มี.ค.- 31 พ.ค.59
สมาชิก 19 คน×600=11,400.-
เก็บได้ 14 คน×600= 8,400.-
ค้างชำระ 5 คน×600= 3,000.-

รายรับ
เงินสดยกมา =42,615.37.-
8 มี.ค.59 รับชำระ =4,200.-
26มี.ค.59ร.ต.ธวัช ชำระครั้งที่5
=600.-
27มี.ค.59พ.ต.ยงยุทธชำระครั้งที่6 =600.-
29เม.ย.59รับชำระ =1,800.-
23 พ.ค.59 ร.ต.ธวัช ชำระครั้งที่(6)
= 600 +ฝากคืน 1,200.- =1,800.
รวม. =7,200.-

รายจ่าย
29เม.ย.59 เยี่ยมไข้ นางดาวัลย์ ทองสุข 1,200.-
30เม.ย.59 เยี่ยมไข้ ร.อ.ประดิษฐ์ ฯ 1,200.-
รวม = 2,400.-

สรุป
ค้างชำระ 5 คน = 3,000.-
จัดเก็บได้ 14 คน = 8,400.- 8,400.-2,400.- = 6,000.-
+
ชำระครั้งที่5, 6(ธวัช)1,200.-
+
ชำระครั้งที่6(ยงยุทธ)600.-
+
ฝากคืน = 1,200.-
รวมคงเหลือ = 9,000.-
+
เงินสดยกมา =42,615.37.-

เงินสดคงเหลือยกไป=51,615.37.-
TMB = 600.-

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

ครั้งที่ 8

1 มิ.ย.-31 ส.ค.59
สมาชิก 19 คน×600.- = 11,400.-
เก็บได้ คน =
ค้างชำระ คน×600.- =

รายรับ
เงินสดยกมา =51,615.37.-

รายจ่าย
5 มิ.ย.59 จ่ายเยี่ยมไข้ พ.ท.ปราโมทย์ ฯ =1,200.-

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...ครับ. ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ

ผู้บันทึกข้อมูล
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
ขอบคุณครับ
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Google+ - 4 days 23 hours
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ 💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
🏇 💘 การดำเนินงาน ชมรม นนส.ทบ.8/18 พช

โดย

พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
ร.อ. พนม เทียนสว่าง
ร.ต. สุกิจ อุนจะนำ
ร.ต. เอกชัย. เตชสิทธิ์ธนวัฒน์

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมนักเรียนนายสิบทหารบก
รุ่น 818 เพชรบูรณณ์
พ.ศ.2557

คำนำ

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้สมาชิกชมรม นนส.ทบ. รุ่น 818 พช ได้ศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียของความความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ ของชมรม ฯ ที่สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมฯขึ้นมาจนเป็นผลสำเร็จ
หวังว่า หนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกชมรม ฯ ทุกๆคนไม่มากก็น้อยหรือสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใดโปรดเสนอแนะได้ที่ สนง.ชั่วคราวเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป...
ขอบคุณ...ครับ

คณะผู้จัดทำ

***********************

1. หลักการ และเหตุผลความเป็นมา

คณะผู้จัดตั้งได้ให้เหตุผลในการจัดตั้งชมรม นนส.ทบ.รุ่น 818 พช ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงิน ด้านเงินสงเคราะห์ และเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยให้ชื่อว่า "ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 818 พช" ได้มีการประชุมผู้แทนสมาชิก เมื่อ 28 ส.ค.57 เพื่อดำเนินการจัดตั้งชมรม ฯ โดยมี พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน เป็นประธานการประชุม และคณะ จำนวน 23 คน เป็นผู้ร่วมจัดตั้ง โดยได้เริ่มประกอบกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.57 โดยมี สนง.ชั่วคราว ตั้งอยู่ที่บ้านของ ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ เลขที 8 หมู่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (ถ.สายหลังบิ๊กซี) หมายเลขโทร...082 5119794 โดยอาศัยพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านเป็น สนง.ชั่วคราว และมีคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 6 คน ดังนี้...
1. พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
ประธานกรรมการ
2. พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
รองประธานกรรมการ
3. พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
รองประธานกรรมการ
4. ร.อ. พนม เทียนสว่าง
เลขานุการ
5. ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
เหรัญญิก 1
6. ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
เหรัญญิก 2 / ประชาสัมพันธ์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เป็นศูนย์กลางในการรวมเพื่อน ทบ.รุ่น 8/18 พช
2.2 เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2.3 เป็นปึกแผ่น และความสามัคคี
2.4 เพื่อพบปะถามไถ่ถึงความทุกข์สุขซึ่งกันและกัน
2.5.เพื่อทราบความเป็นไปของเพื่อนหลังเกษียนอายุราชการ
2.6 เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือยามเจ็บป่วยหรือได้รับความเดือดร้อน
2.7 เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันของสังคมส่วนรวม
2.8 ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว

3. วิสัยทัศน์

ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
เป็นศูนย์กลาง ทางการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ธำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ร่วมกัน และเป็นสากลตลอดไป
1. เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน
2. เป็นการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
3. เป็นการสร้างความเข้มแข็ง-
มั่นคงให้กับ ทบ.รุ่น 8/18 พช
4. เป็นการช่วยเหลือสมาชิก
ให้อยู่ดี-กินดี-มีสุข

4. แนวคิด และการดำเนินงาน

🏇แนวคิดการทำงานของ
ชมรม นนส.ทบ.818 พช
โดย..ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ

"โปร่งใส ยุติธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้"
พูดให้ชัดเจน คือ จริงใจต่อกัน เรียกได้ว่า ปากพูดอย่างไร? ใจก็คิดและทำแบบนั้น ไม่ซ่อนเร้น อำพราง แอบแฝง ชัดเจน ละเอียดถูกต้อง เปิดเผย มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ เชื่อถือได้ ยุติธรรม ไม่เอื้อผลประโยชน์แอบแฝง หรือพวกพ้อง..แต่ประการใด
ด้วยเหตุนี้...การดำเนินงานของชมรม นนส.ทบ.818 พช จึงมีมาตราการสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างแท้จริง ในรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการ ทั้ง 6 ท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้รับการยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกๆ คน...ดังที่คำพระท่านบอกว่า..
" ความดีที่ตัวเราได้กระทำ จะเป็นเกราะคุ้มครองตัวของเราเอง "
ท้ายนี้..หากทุกๆ คน ทำหน้าที่ที่ถูกต้อง และสมบูรณ์แล้วตามที่เราได้รับมอบหมายแล้ว..ผมเชื่อแน่ได้ว่า..ท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน พัฒนาชมรม นนส.ทบ.818 พช ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป..

🏁🏇🏇🏇🏇🏇🏇
ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
บริการด้านการรับชำระเงินจากสมาชิกทุกๆ 3 เดือน รวมเป็นจำนวนเงิน 600 บาท โดยเริ่มจัดเก็บเงินสงค์เคราะห์จากสมาชิก
ตั้งแต่ 1 ก.ย.57 เป็นต้นไป ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมชมรม 21 คน รวมจะมีเงินออมทั้งระบบเป็นจำนวนเงิน 12,600.- บาท/ครั้ง
เงินทุนเหล่านี้ จะนำไปใช้ด้าน
สงเคราะห์สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน เช่น กรณี บิดา มารดา ภรรยา บุตร และตัวสมาชิกที่เสียชีวิตลง
สำหรับการชำระเงินเข้าสมทบกองทุน ทางชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช ใช้ระบบให้สมาชิกนำเงินมาชำระด้วยตัวเองเป็นประจำ
ทุก ๆ 3 เดือน ได้ที่ สนง.ชั่วคราว
หรือโอนเงินเข้าบัญชี คาดว่าจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้าชมรม ฯอย่างสม่ำเสมอ

5. จุดแข็ง

1. สมาชิกทุกคนมีศักยภาพในการดำเนินงาน
2. มีเงินได้เป็นรายเดือนทุกๆเดือน
3. มีความมั่นคงทางการเงิน
4. มีความรักความสามัคคีต่อกันเป็นอย่างดี
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
6. มีจิตอาสาและเสียสละร่วมกัน
7. มีอุดมการณ์ร่วมกัน

*************************

1 ธันวาคม 2557

เรื่อง การจัดตั้งชมรม ฯ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
เรียน เพื่อนสมาชิกชมรมนักเรียน
นายสิบทหารบก รุ่น 8/18
เพชรบูรณ์

เนื่องจากในปัจจุบัน นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช ได้รับราชการมาเป็นเวลาอันยาวนานพอสมควร และได้ลาออกจากราชการก่อนกำหนดอายุเกษียนอายุราชการ และได้แยกย้ายกันออกไปประกอบอาชีพหลังรับราชการ บางท่านก็ประสบผลสำเร็จบางท่านก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีพหลังรับราชการให้ราบรื่นได้ ดังนั้น เพื่อนๆ นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งชมรม ฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เป็นศูนย์กลางในการรวมเพื่อน ทบ.รุ่น 8/18 พช
2. เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. เป็นปึกแผ่น และความสามัคคี
4. เพื่อพบปะถามไถ่ถึงความทุกข์สุขซึ่งกันและกัน
5. เพื่อทราบความเป็นไปของเพื่อนหลังเกษียนอายุราชการ
6. เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือยามเจ็บป่วยหรือได้รับความเดือดร้อน
7. เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันของสังคมส่วนรวม
8. ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้การดำเนินงานของชมรม ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
จึงให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานต่อไป

คณะกรรมการดำเนินงาน

1. พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
ประธานกรรมการ
2. พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
รองประธานกรรมการ
3. พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
รองประธานกรรมการ
4. ร.อ.พนม เทียนสว่าง
เลขานุการ
5. ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
เหรัญญิก 1
6. ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
เหรัญญิก 2/ประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่ ในการดำเนินงานภายในชมรม ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกๆเรื่อง และให้คำแนะนำกับเพื่อนๆสมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อปฎิบัติอื่นๆ
1. เมื่อเลขานุการชมรมฯ ได้แจ้งหรือออกหนังสือเชิญคณะกรรมการมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน และทำกิจกรรมของชมรมในแต่ละครั้ง ขอให้กรรมการแต่ละท่านได้ให้ความสำคัญและสละเวลามาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย เว้นผู้เจ็บป่วยหรือติดภารกิจจำเป็น
2. คณะกรรมการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.อ. อดิศร ประจันตะเสน

( พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน )
ประธานกรรมการบริหาร
ชมรม นนส.ทบ.818 พช

*************************
ระเบียบ
ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
ว่าด้วย
เงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวซึ่งเจ็บป่วยและถึงแก่กรรม พ.ศ.2557
............................................

เพื่อเป็นการให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช และครอบครัว ในกรณีสมาชิกและครอบครัวเจ็บป่วยและถึงแก่กรรม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นดังนั้น ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช จึงได้ออกระเบียบนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช ว่าด้วยเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวซึ่งเจ็บป่วยและถึงแก่กรรม พ.ศ.2557 "

ข้อ 2. ในระเบียบนี้คำว่า
2.1 " ชมรม " หมายถึง ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
2.2 " สมาชิก " หมายถึง นนส.ทบ.รุ่น 8/18 และครอบครัว พช
2.3 " ครอบครัว " หมายถึง บิดา มารดา ภรรยา และบุตร ของสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) และบุตรที่บิดามารดาจดทะเบียนรับรองเป็นบุตร
2.4 " ประธานกรรมการ " หมายถึงประธานคณะกรรมการบริหาร ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
2.5 " รองประธานกรรมการ " หมายถึง รองประธานคณะกรรมการ ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
2.6 " เลขานุการ " หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการ ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
2.7 " เหรัญญิก " หมายถึง เหรัญญิกคณะกรรมการ ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช
2.8 " คณะกรรมการ " หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานดำเนินงานในชมรม ฯ

วิธีการสมัคร

ข้อ 3 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช ด้วยความสมัครใจ
3.1 ให้แจ้งความประสงค์ด้วยตัวเอง หรือจะแจ้งสมัครทางโทรศัทพ์ได้ที่ คณะกรรมการ หรือ ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ เหรัญญิก ณ สำนักงานชั่วคราว
(หลังบิ๊กซี) ตั้งแต่08.00-16.00 น. ทุกๆวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทร 082-5119794

การพ้นจากสมาชิก

ข้อ 4 การพ้นสภาพ จากการเป็นสมาชิกชมรมฯ ด้วยเหตุดังนี้.
4.1 ตาย
* 4.2 ลาออก (ด้วยวาจา หรือ ลายลักษณ์อักษร) แจ้งต่อ คณะกรรมการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ลาออก และให้มีผลบังคับใช้ทันที ***แก้
ไขเพิ่มเติม**
4.3 ขาดส่งเงินหรือไม่ชำระเงินติดต่อกัน เกิน 3 ครั้ง (9 เดือน)ขึ้นไป
4.4 จงใจแจ้งเหตุอันเป็นเท็จเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้จะต้องชดใช้เงินสงเคราะห์ที่ได้รับไปคืนทั้งหมด
(พร้อมเงินค่าปรับ 2 เท่าของจำนวนเงินที่รับไป)***แก้ไขเพิ่มเติม*
4.5 ผู้ที่ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ สามารถยื่นสมัครใหม่ได้ แต่ต้องชำระเงินส่วนที่ขาดส่งทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถสมัครใหม่ได้
4.6 หากสมาชิกเสียชีวิตแล้ว ภรรยาต้องการจะเป็นสมาชิกต่อไป ให้จ่ายเงินค่าบำรุงเข้าชมรมเพื่อรัษาสถานภาพสมาชิกไว้ ตามอัตราที่กำหนด

สิทธิ์ของสมาชิก

ข้อ 5 สิทธิ์ของสมาชิก มีดังนี้
5.1 มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5.2 มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมของชมรม ฯ ต่อคณะกรรมการ และเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำหรืองดเว้นกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของชมรม
5.3 ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารชมรมฯ เพื่อทราบผลการดำเนินงานของชมรม
5.4 เมื่อมีเหตุเจ็บป่วย-ตาย จะได้รับเงินสงเคราะห์ของชมรมฯ ตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
** 5.5 เมื่อสมาชิกพ้นสภาพ ตามเหตุผล ในข้อ 4 สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ขอรับเงินคืนไม่ได้ใดๆทั้งสิ้น
*แก้ไขเพิ่มเติม*

หน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 6 หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
6.1 เมื่อมีเหตุอันพึงได้รับเงินสงเคราะห์ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ที่ทำการ สนง.ชั่วคราวโดยทันที
6.2 สมาชิกต้องชำระเงินเข้าชมรมฯ ทุกๆ 3 เดือน ต่อครั้งๆ ละ 600 บาท หรือสะดวกส่งทุกๆเดือนๆละ 200 บาทก็ได้ โดยส่งเงินด้วยตัวเองที่
สนง.ชั่วคราว บ้าน ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 8 หมู่ 2 สะเดียง อ.เมือง จว.พ.ช.(ถนน สายนอก ในเมือง-นายม หลังบิ๊ก C ) หรือ โอนเข้าบัญชีเลขที่ 358-2-59603-1 นายอดิศร ประจันตะเสน หรือ พ.ต.ปราโมทย์ บุญโชติ เงินสงเคราะห์ออมทรัพย์)ธ.ทหารไทย สาขา พ.ช.
6.3 ต้องปฎิบัติตนให้เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลธรรมอันดีงามโดยเฉพาะต้องมีคุณธรรมประจำใจ และปฎิบัติตนตามระเบียบของชมรมฯ อย่างเคร่งครัด
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของชมรมฯ

คณะกรรมการ

ข้อ 7 คณะกรรมการบริหารชมรมฯประกอบด้วย
7.1 พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
ประธานกรรมการบริหาร
7.2 พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
รองประธานกรรมการ 1
7.3 พ.ต.ประยุทธ หมื่นสา
รองประธานกรรมการ 2
7.4 ร.อ.พนม เทียนสว่าง
เลขานุการ
7.5 ร.ต. สุกิจ อุนจะนำ
เหรัญญิก 1
7.6 ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
เหรัญญิก 2 /ประชาสัมพันธ์

อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการ

ข้อ 8 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่การบริหารงานกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ
8.1 ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ เป็นประธานการประชุม ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของชมรมฯ
8.2 รองประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
8.2.1 ปฎิบัติางานแทนประธานกรรมการเมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ หรือดำเนินการตามที่ประธานมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่แทน
8.2.2 ถ้าประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ ฯ ที่สมาชิกเห็นชอบทำหน้าที่ประธานกรรมการแทน ในการประชุมในคราวนั้นๆ

ข้อ 9 เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
9.1 รายงานสถานภาพเงินสงเคราะห์ทุกๆ เดือน แจ้งที่ประชุมทุกๆ3 เดือน
9.2 ติดต่อประสานงานทั่วไป และนัดหมายการประชุม
9.3 รักษากฎระเบียบ ข้อบังคับสรุปผลการประชุม
9.4 จดบันทึก ทำรายงานการประชุม และดำเนินการต่างๆ ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
9.5 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด การดำเนินงานของกิจกรรมกลุ่มให้กับสมาชิกชมรมฯ หรือกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
9.6 รับเอกสารต่างๆ ที่สมาชิกยื่นขอรับเงินสงเคราะห์

ข้อ 10 เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
10.1 จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายเงินสงเคราะห์
* 10.2 เป็นผู้จัดเก็บเงินจากสมาชิกทุกๆ 3 เดือน ที่มีการประชุมและนำเงินฝากธนาคาร รวมทั้งถอนเงินเมื่อประธาน/รองประธาน/เลขา ได้ลงนามร่วมกันเรียบร้อยแล้ว
*****10.3 เป็นผู้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่มาขอรับเงิน( ตามระเบียบ )
*แก้ไขเพิ่มเติม*
10.4 จัดทำบัญชีควบคุมยอด สมาชิกชมรมฯ การเข้า-ออก
10.5 รายงานสถานภาพทางการเงินให้ที่ประชุมรับทราบทุกครั้ง

การประชุม

ข้อ 11 การจัดประชุมของชมรมฯ
11.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ หรือสมาชิกตามที่เลขานุการได้นัดหมายการประชุมแต่ละครั้งต้องมีคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
11.2 ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนประธานสามารถเรียกประชุมได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่ กรณี
11.3.ให้มีการประชุมของคณะกรรมการ 3 เดือน /1ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

รายรับ

ข้อ 12 งบประมาณของชมรมฯ มีที่มาดังนี้
12.1 จากเงินสมทบของสมาชิกเข้าชมรมฯทุกๆ 3 เดือน
12.2 จากการสนับสนุนของบุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กร และมูลนิธิต่างๆ(ถ้ามี)
12.3 ดอกเบี้ยเงินฝาก

การสั่งจ่าย-ถอนเงิน

ข้อ 13 ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย หรือถอนเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
13.1 ประธานกรรมการ
(พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน)
13.2 รองประธากรรมการ
(พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ)
13.3 เลขานุการ
(ร.อ.พนม เทียนสว่าง)
13.4 การถอนเงินฝากธนาคารสามารถสั่งจ่ายเงินได้ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
***13.5 การจ่ายเงินแต่ละครั้งให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิก หรือทายาทตามกรณีและบันทึกหลักฐานไว้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

รายจ่าย

ข้อ 14 รายจ่ายของชมรม
14.1 ค่าใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต เจ็บป่วยหรืออื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
14.2 จ่ายในการจัดประชุมสมาชิกแต่ละครั้งให้ใช้งประมาณได้ไม่เกินครั้งละ 500 บาท
14.3 จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารและงานธุระการใน 3 เดือน ให้จ่ายงบประมาณได้ไม่เกินครั้งละ 500 บาท
14.4 หากสมาชิกเสียชีวิต เกิน3 ราย ในคราวเดียวกันให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดเก็บเพิ่มเติมเป็นครั้งไป

ข้อ 15 การเก็บรักษาเงิน
15.1 ให้เลขา, รองประธาน , ประธาน ร่วมลงนามเปิดบัญชีออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชี " เงินสงเคราะห์สมาชิกชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช และครอบครัว "
15.2 ให้เหรัญญิก เป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝาก และเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ภายใน สนง.ของชมรมฯให้เรียบร้อย
15.3 เมื่อมีสมาชิกสมัครเข้ามาเพิ่มเติมใหม่ให้นำเงินส่งให้เหรัญญิก(600 บาท) และให้นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโดยเร็ว เพราะตามระเบียบสมาชิกจ่ายเงินสงเคราะห์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์
15.4 หากบุคคลใดหรือสมาชิกหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน และดำเนินการทุจริตต่อเงินสงเคราะห์ เพื่อให้ได้เงินมาตามระเบียบนี้ จะถูกดำเนินคดีอาญาและทางแพ่งตามกฎหมาย
15.5 เงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ ให้สมาชิกนำเงินส่งสมทบเข้าชมรมให้กับเหรัญญิก เดือนละ 200 บาท โดยจ่าย 3 เดือน/ครั้ง รวมเป็นเงิน 600 บาทครั้งแรก เริ่มชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2557 เป็นต้นไป ครั้งต่อไป จ่ายเงินชำระ วันที่ 1 ธ.ค.2557 และครั้งต่อๆไปชำระเงินไปจนกว่าจะได้มีเงินออมทั้งระบบเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

การขอรับเงิน

ข้อ 16 การขอรับเงินสงเคราะห์
กรณี สมาชิก/ครอบครัว เสียชีวิต ให้ทายาท ซึ่งสมาชิกได้ระบุตัวไว้ขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านเลขานุการ หรือคณะกรรมการพร้อมหลักฐาน ดังนี้
-สำเนาใบมรณะบัตร 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน. 1 ฉบับ
(ประทับการตาย)
-สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้รับเงิน 1 ฉบับ

การให้สงเคราะห์

ข้อ 17 หลักเกณฑ์การสงเคราะห์

17.1ตัวสมาชิก และ ภริยา ของสมาชิกเสียชีวิต รายละ 5,000.-บาท จัดหรีด( 600.-บาท )

17.2 บิดา-มารดา-บุตร ของสมาชิก
เสียชีวิต รายละ 3,000.-บาท จัดหรีด( 600.-บาท )

17.3 ตัวสมาชิก/ภริยา เจ็บป่วยนอนรักษาตัวที่ ร.พ.ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป 1,200.-บาท/ครั้ง

17.4 รุ่นพี่ รุ่นน้อง ผู้มีอุปการคุณ( พ.ช )เสียชีวิต จัดหรีด ( 600.-บาท )

17.5 นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ เสียชีวิต จัดหรีด( 600.-บาท )

* ตามข้อ 17.1 - 17.5 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือทันที *แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 18 ให้คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เป็นผู้รักษระเบียบนี้โดยเคร่งคัด
ข้อ 19 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับนี้ ให้บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย.2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2557

พันเอก อดิศร ประจันตะเสน

( อดิศร ประจันตะเสน )
ประธานกรรมการชมรม
นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...
ด้วยความปรารถนาดีจาก
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
เหรัญญิก 2/ประชาสัมพันธ์
ชมรม นนส.ทบ.818 พช
🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

🏁🏇 🏇 🏇 🏇 🏇 🏇 🏇
💖💜💛💚💖💜💛💖
💖 🏇🏇🏇🏇🏇 💖
💖 " ม้าดี ไม่หนีฝูง " 💖
💖 🏇🏇🏇🏇🏇 💖
💖💜💛💚💖💜💛💖

🏇รายชื่อสมาชิกชมรม 🏇
นนส.ทบ.รุ่น
818 พช

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
0871949235
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
0818864567
3.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
0817782235
4.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
0850406047
5.พ.ต.ประจวบ หมื่นหาญ
0850495879
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
0828828146
7.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
0815340428
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
0856700293
9.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
0861992113
10.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
0823793140
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
0812841883
12.ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
0825119794
13.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
0878420893
14.ร.ต.จรูญ หาญละคร
0878469912
15.ร.ต.ยศ ทองสุข
0896932963
16.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
0810379179
17.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
0816889918
18. ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
0878504291
19. ร.อ.พนม เทียนสว่าง
0845769304
20.พ.ต.สุภาพ อ่อนอุดม
0817408442
21.ร.ต.สุเทพ ตันสอน
0845455256

กำลังเชิญ
ร.ท.เจริญ ฉิมปรีดา (พ)
ร.ต.วรโชติ แสงแดงชาติ (พ)
ร.ต.วีรศักดิ์ ขานทราชา
พ.ต.ไพบูลย์ สมบัติบูลย์
พ.ต.ธีรวัฒน์ ก้อนกลิ่น
ร.ท.พิรีศักดิ์ โยธารส
ร.ท.คำรณ เนตรแก้ว
ร.อ.สุจินต์ คลังวิจิตร
ร.ต.ยุทธชัย กาฬอินทร์
ร.ต.สุรศักดิ์ รอดปราณี

*สมัครเป็นสมาชิกได้ที่
เอกชัย ฯ 082-5119794

ผู้บันทึกข้อมูล
เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
เหรัญญิก 2 /ประชาสัมพันธ์
ชมรม นนส.ทบ.818 พช
1 มี.ค.59

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...
ด้วยความปรารถนาดีจาก
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
เหรัญญิก 2
ชมรม นนส.ทบ.818 พช
🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

🏁🏇🏇🏇🏇🏇🏇
🏇กิจกรรมชมรม (1)
นนส.ทบ.818 พช
โดย..ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ

ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดทำป้ายชมรม ฯ (ป้ายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" × 8" × 1.5 ม.=1 แผ่น) และจัดพิมพ์หนังสือของชมรม ฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิก จำนวน 30 เล่ม ด้วยการใช้เงินส่วนตัว รวมเป็นเงิน 3,500.-บาท

1 ก.ย.57 มารดา ร.ต.พิริศักดิ์ โยธารส เสียชีวิตด้วยโรคชรา เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกชมรมฯ พช ได้รวมน้ำใจกันร่วมทำบุญกุศลด้วยการมอบเงินส่วนตัวให้กับ พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา รองประธานชมรมฯ เพื่อเป็นตัวแทนชมรมฯไปร่วมทำบุญกับ ร.ต.พิริศักดิ์ ฯ และวางหรีด ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดอำเภอวารินชำราบ จ.อุบล ฯ ดังมีรายชื่อสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญ ต่อไปนี้.-
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
500.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
500.-
3.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
500.-
4.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
500.-
5.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์
500.-
6.พ.ต.ประจวบ หมื่นหาญ
500.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง
500.-
8.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
500.-
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
500.-
10.ร.ต.ยศ ทองสุข
500.-
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
500.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
500.-
13.ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
500.-
รวม 6,500.- บาท

2 ก.ย.57 บุตรสาวของ พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ เลขานุการ ฯได้เข้ารับการรักษาพยาบาลเนื้องอกในสมองที่ รพ.จุฬา กทม โดยมีเพื่อนๆในชมรม ฯ คือ
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 500.-บาท
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 500.-บาท
3.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 500.-บาท
4.ร.ต. เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 1,000.-
ได้รวมน้ำใจกันช่วยเหลือด้วยการเสียสละเงินส่วนตัวให้กับบุตรสาวของ พ.ต.ชาญศักดิ์ ฯ รวมเป็นเงิน 2,500.-บาท และได้มอบเงินให้กับ พ.ต.ชาญศักดิ์ฯ เรียบร้อยแล้ว

5 ต.ค.57 คณะกรรมการชมรมฯได้มอบเงินเยี่ยมไข้ให้กับ ร.ต.จักรพรรดิ์ นัยพรหม ซึ่งนอนพักรักษาตัวอยู่ที่รพ.พช (ผ่าตัดต้อกระจกตา) เป็นเงิน 1,200.-บาท

8 พ.ย.57 พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ รองประธานชมรมฯและ ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ เหรัญญิก ฯ เป็นตัวแทนชมรม ฯ วางพวงหรีด และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ไพฑรูย์ สมศิริ ทบ.รุ่น 7/17 ณ วัด อุทุมพรวราวาส ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ พช

14 ม.ค.58 บิดา พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา รองประธานชมรมฯได้เสียชีวิต ด้วยโรคไตวาย คณะกรรมการชมรมฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับ พ.ต.ยงยุทธ ฯ เป็นเงิน 3,600.-บาท และได้มีเพื่อนๆ สมาชิกชมรม ฯ ได้รวมน้ำใจกันอนุโมทนาบุญกุศล ด้วยการมอบเงิน
ส่วนตัวให้กับ พ.ต.ยงยุทธ ฯ คือ
1. พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 500.-
2. พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 500.-
3. พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 300.-
4. ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 1,100.-
รวม 2,400.-บาท

26 ม.ค.58 พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ เลขานุการชมรมฯ ได้อุปสมบทที่สำนักสงฆ์ บ.ดงทิพย์ อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ มีเพื่อนๆ สมาชิกชมรมฯได้มีน้ำใจและจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญกุศล ด้วยการถวายเงินส่วนตัวให้กับ พระชาญศักดิ์ฯ เลขานุการชมรมฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้.-
1.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 300.-
2.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา 300.-
3.ร.ต.สุกิจ อุ่นจะนำ 500.-
4.ร.ต.ยศ ทองสุข 300.-
5.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร 300.-
6.ร.ต.พิริศักดิ์ โยธารส 300.-
7.ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 300.-
รวม 2,300.-
พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร และ เอกชัย ฯเป็นตัวแทนชมรมฯถวายปัจจัยดังกล่าว

30 ม.ค.58 มารดา พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา รอง ประธานชมรมฯได้เสียชีวิตด้วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลว คณะกรรมการชมรมฯ ได้มอบเงินสงเคระห์ช่วยเหลือให้กับ พ.ต.ยงยุทธฯ เป็นเงิน 3,600.-บาท

7 ก.พ.58 ภริยา พ.ต.เกษม สุนทรโชติ ได้นอนพักรักษาตัว รพ. พช อาการหลอดเลือดสมองตีบ คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ พ.ต.เกษมฯ เป็นเงินจำนวน 1,200.-บาท

22 พ.ค.58 พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ เลขานุการชมรมฯ ได้นอนพักรักษาตัว รพ. พช อาการกระดูกส้นเท้าแตก 2 ข้าง คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ พ.ต.ชาญศักดิ์ฯ เป็นเงินจำนวน 1,200.-บาท และ เอกชัย ฯ เยี่ยมไข้มอบเงินส่วนตัวเพิ่มเติม 500.-บาท

31 ก.ค.58 ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ เหรัญญิกชมรมฯได้นอนพักรักษาตัว รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม 7 วัน คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.สุกิจฯ เป็นเงินจำนวน 1,200.-

5 ก.ย.58 ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ เหรัญญิก ชมรมฯ ได้นอนพักรัษาตัว รพ.พระมงกฎเกล้า กทม 7 วัน คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.สุกิจฯ เป็นเงินจำนวน 1,200.-บาท

18 ก.ย.58 พล.ท.ประดิษฐ์ เขียวทอง อดีต ผบ.บ.ชา พล.ม.1 พช เสียชีวิต พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ รองประธานกรรมการชมรมฯ วางหรีดและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดเพชรวราราม พช

27 ก.ย.58 ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ เหรัญญิกชมรมฯ นอนพักรักษาตัว รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม 7 วัน คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.สุกิจฯ เป็นเงินจำนวน 1,200.-บาท

5 พ.ย.58 เวลา 19.30 น. ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ เป็นตัวแทนชมรม ฯ วางหรีด และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พ.อ.สุชาติ โสวัณนะ ทบ.818 ณ วัดรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
และร่วมทำบุญ 1,500.-บาท

1 ธ.ค.2558 ภริยา พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง นอนพักรัษาตัว รพ. พช กระดูกเท้าแตก พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ เลขานุการชมรมฯ เป็นตัวแทนชมรมฯ มอบเงินให้กับภริยา พ.ต.สมบูรณ์ฯ เป็นเงินจำนวน 1,200.-บาท

6 ธ.ค.58 ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ เหรัญญิกชมรมฯ นอนพักรักษาตัว รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม รวม 2 ครั้งๆละ 7 วัน คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.สุกิจฯ เป็นเงินจำนวน 2,400.-บาท

9 ธ.ค.58 ภริยา (ร.อ.สำราญ มั่นคง อดีตครูฝึก นนส.ทบ.รุ่น 8/18 ปีที่ 2 เหล่า (ม้า) ) เสียชีวิต พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ เป็นตัวแทนชมรมฯ วางหรีดและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดเพชรวราราม อ.เมือง พช

28 ธ.ค.58 พ.ต.นิวัตร จันทร์ประเสริฐ์ ครูฝึก นนส.ทบ.818 ปี 2 เหล่า ม้า เสียชีวิต พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ รองประธานชมรมฯ เป็นตัวแทนชมรมฯ วางหรีดและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดเพชรวราราม อ.เมือง พช

31 ธ.ค.58 ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ เหรัญญิก ฯ นอนพักรักษาตัว รพ.พระมงกุฎเกล้า 7 วัน คณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.สุกิจ ฯ เป็นเงิน 1,200.-บาท

12 ก.พ.59 พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ นอนพักรักษาตัว รพ.พระมงกุฏเกล้า คณะกรรมการชมรม ฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ พ.ท.ปราโมทย์ ฯ เป็นเงิน 1,200.-บาท

13 ก.พ.59 พล.ต.วีระพันธ์ สมัครการ จก.กส.ทบ.เป็นประธาน ถวายกองผ้าป่า โดยมี
พ.อ.อดิศร ฯ
พ.ท.สะอาด ฯ
พ.ต.เกษม ฯ
ร.ต.สุกิจ ฯ
ร.ต.ธนะวัฒน์ ฯ
ร.ต.เอกชัย ฯ
สมาชิก ชมรม นนส.ทบ.818 พช และแม่บ้าน ได้ร่วมกันถวายกองผ้า
ป่าให้กับพระสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน
130,619.-บาท ณ วัดกรดงาม หมู่ 5
ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี พิจิตร

27 ก.พ. 59 ประชุมสมาชิก ชมรม นนส.ทบ.818 พช/รอบ 3 เดือน โดยมี เพื่อนๆและแม่บ้าน ร่วมประชุม และเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 7 ณ ที่บ้านพ่อเลี้ยง สุกิจ อุนจะนำ ขอขอบคุณพ่อเลี้ยง สุกิจ และแม่บ้านมา ณ โอกาสนี้ด้วย เลี้ยงต้อนรับดูแลเป็นอย่างดียิ่ง

29 ก.พ.59 นางลาวัลย์ ทองสุข
นอนพักรักษาตัว รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง คณะกรรมการ ชมรม ฯ มอบ
เงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.ยศ ทองสุข
เป็นเงิน 1,200.-บาท

30 ก.พ.59 ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
นอนพักรักษาตัว รพ.จุฬา ฯ กทม
คณะกรรมการ ชมรม ฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง เป็น
เงิน 1,200.-บาท

เส้นทางบุญ🙏
🌹🌲🌸🌺🌻🍎🍒🍓🍉🌽

24 มี.ค.59 ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ สมาชิก ชมรม นนส.ทบ.818 พช และครอบครัวได้จัดสร้าง "พระสิวลี " พระภิกษุสงฆ์แห่งโชคลาภ ด้วยงบประมาณส่วนตัว 150,000.-บาท เพื่อถวายให้กับวัดทุ่งเรไร (วัดหลวงพ่อเขียน ธมุรกุ ขิโต) บ.ชอนไพร ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเพื่อนๆ
ทบ.818 และ สมาชิก ชมรม นนส.ทบ.818 พช และแม่บ้าน ได้เข้าร่วมพิธี
- เบิกเนตร
- ถวายเลี้ยงเพลพระสงฆ์
- ทำบุญกุศลถวายกองผ้าป่า
- ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนทบ.818 ทุกๆคน ที่ล่วงลับไปแล้ว
ณ วัดทุ่งเรไร (วัดหลวงพ่อเขียน ธมุรกุ ฃิโต) บ.ชอนไพร ต.ชอนไพร อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ เสร็จพิธีได้รับประทานอาหารร่วมกัน
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐ และอำนาจบุญแห่งกุศลที่ท่านทั้งหลาย ได้กระทำในครั้งนี้จงดลบันดาล ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภานธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ...

🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

👬👬👬👬👬👫👫👫

มีผู้ร่วมทำบุญกุศล ดังมีรายนามต่อไปนี้.-
1. พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน และครอบครัว 1,000.-บาท
2. พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ และครอบครัว 1,000.บาท
3. ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง และครอบครัว 1,000.-บาท
4. ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์ และครอบครัว 200.-บาท
5. พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา และครอบครัว 200.-บาท
6. พ.ต.เกษม สุนทรโชติ และครอบครัว 500.-บาท
7. ร.ท.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ และครอบครัว 500.-บาท
8. ร.ต.ยศ ทองสุขและครอบครัว 100.-บาท
9. ไม่ประสงค์ออกนาม 100.-บาท
10. ร.อ.สุจินต์ คลังวิจิตร และครอบครัว 500.-บาท
11. ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ และครอบครัว 500.-บาท
12. ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว และครอบครัว 500.-บาท
13. พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร และครอบครัว 300.- บาท
14. ร.ต.พิทักษ์ สามงามไกร และครอบครัว(กาญจนบุรี) 1,000.-บาท
15. ภิญโย ขุนชำนิ และครอบครัว(ราชบุรี)400.-บาท
16. ร.ต.สุชาติ น้อยเอี่ยม และครอบครัว(นครสวรรค์)500.-บาท
17. พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ และครอบครัว 500.-บาท
18. พ.ท.ชวลิต เคลือบยิ้ม และครอบครัว ร่วมทำบุญ 1,000.-บาท
19. ร.อ.พนม เทียนสว่าง และครอบครัว 1,000.-บาท
20. ร.ต.ชัยภัทร์ แปลงสาร และครอบครัว 500.-บาท
21. น.ส.นนทิชา เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
100.-บาท
22. ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ และครอบครัว
1,599.-บาท

รวม 13,099.-บาท
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ

🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁

8 เม.ย.59 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการ ชมรม ทบ.818 พช นำโดย พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน ประธานชมรม ฯได้นำกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย เยี่ยมเพื่อน ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ สมาชิก ชมรม นนส.818 พช เพื่อเป็นกำลังใจที่ดี
ขอให้เพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรง หายป่วยไวๆ นะครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
ขอบคุณครับ

💖💖💖💖💖💖💖
9 เม.ย.59 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการ ชมรม ทบ.818 พช นำทีมโดย พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน ประธานชมรม ฯ ได้เข้ารดน้ำดำหัวขอพรจาก ร.อ.สำราญ มั่นคง อดีตครูช่วยราชการ กองพันนักเรียนนายสิบทหารม้า รร.ม.ศม.สระบุรี(ปี พ.ศ.2519) ที่บ้านพักหลังบิ๊ก c พช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และขอโทษขออภัยต่อครู ที่ได้ล่วงเกินทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งที่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม รวมถึงเป็นการขอพร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย...ครับ
ด้วยความปรารถนาดีจาก
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

เส้นทางบุญ...
วันที่ 9 เม.ย.59 เวลา 08.09 น. พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน นำคณะกรรมการ ชมรม นนส.ทบ.818 พช , ร.อ.พนม เทียนสว่าง, เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ และครอบครัว
ร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมฐานรองรับ
เพื่อให้ประชาชนทั่วไป กราบไหว้บูชา สักการะ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ณ วัดโพธิ์กลาง ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โดยมี ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ เป็นตัวแทน ชมรม นนส.ทบ. 818 พช วางศิลาฤกษ์ และมีประชาชนทั่วไป พ่อค้า ข้าราชการ มาร่วมพิธีดังกล่าว
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
🙋🙋🙋🙋🙋

1 พ.ค.59 ร.ต.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ ได้ให้การสนับสนุน เงินงบประมาณ 7,275.-บาท จัดทำ หนังสือทำเนียบรุ่น(ภาพสี) นักเรียนนายสิบทหารม้า ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 8 ประจำปี 2519 โดยมอบให้แก่เพื่อนๆ สมาชิกชมรม นนส.ทบ.818
พช จำนวน 15 เล่มๆ ละ 485.-(พรี)
ขอขอบคุณ ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่ได้มอบหนังสือทำเนียบรุ่นมา เพื่อเป็นต้นแบบการถ่ายเอกสารในครั้งนี้ด้วย

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
🙏
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🍉🍓🍎🍏🍒 🍓 🍓

5 มิ.ย.59 พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน ประธานกรรมการชมรม นนส.ทบ.818 พช มอบเงินเยี่ยมไข้ 1,200.-ให้กับ พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ ซึ่งนอนพักรักษาผ่าตัดต้อกระจกตา รพ.พระมงกุฎเกล้า ฯ กทม

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

บัญชีรายชื่อสมาชิก
ชำระเงินบำรุง
ชมรม นนส.ทบ.818 พช

ชำระ ครั้งที่ 1

1 ก.ย.-30 พ.ย.57
สมาชิก 20 ราย
สมาชิก ไม่มีค้างชำระ

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา 600.-
6.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 600.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 600.-
8.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ 600.-
9.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
10.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ 600.-
13.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี 600.-
14.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร 600.-
15.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
16.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
17.ร.ต.จักรพรรดิ์ นัยพรหม 600.-
18.ร.ต.ชัยภัทร์ แปลงสาร 600.-
19.นางยุพิน พร้อมสุข 600.-
20.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
รวม 12,000.-

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

ชำระ ครั้งที่ 2

1 ธ.ค.57-28 ก.พ.58
สมาชิก 19 ราย
สมาชิกลาออก 3 ราย คือ
1.ร.ต.ชัยภัทร์ ฯ
2.ร.ต.จักรพรรดิ์ ฯ
3.นางยุพิน
สมัครเข้าใหม่ 2 ราย คือ
1.พ.ต.เกษม ฯ
2.ร.อ.จิรศักดิ์ ฯ
สมาชิก ไม่มีค้างชำระ

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา 600.-
6.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 600.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 600.-
8.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ 600.-
9.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
10.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ 600.-
13.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี 600.-
14.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร 600.-
15.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
16.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
17.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.
18.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ (1)600.-
19.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์ (1)600.-
รวม 11,400.-

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

ชำระ ครั้งที่ 3

1 มี.ค.-31 พ.ค.58
สมาชิก 19 ราย
สมาชิก ไม่มีค้างชำระ

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา 600.-
6.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 600.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 600.-
8.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ 600.-
9.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
10.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ 600.-
13.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี 600.-
14.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร 600.-
15.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
16.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
17.เอกชัย เตชสืทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
18.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ (2)600.-
19.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์(2)600.-
รวม 11,400.-

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

ชำระ ครั้งที่ 4

1 มิ.ย.-31 ส.ค.58
สมาชิก 19 ราย
สมาชิก ไม่มีค้างชำระ

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา 600.-
6.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 600.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 600.-
8.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ 600.-
9.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
10.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ 600.-
13.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี 600.-
14.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร 600.-
15.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
16.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
17.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
18.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ (3)600.-
19.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์ (3)600.-
รวม 11,400.-

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

ชำระ ครั้งที่ 5

1 ก.ย.-30 พ.ย.58
สมาชิก 19 ราย
สมาชิก ค้างชำระ 2 ราย

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา 600.-
6.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 600.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 600.
8.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ -
9.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
10.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ 600.-
13.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี 600.-
14.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร -
15.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
16.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
17.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
18.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ (4)600.-
19.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์(4)600.-
รวม 10,200.-
*ลำดับที่ 14 ชำระแล้ว
💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘

ชำระ ครั้งที่ 6

1 ธ.ค.58-28 ก.พ.59
สมาชิก 20 ราย
สมาชิก ค้างชำระ 5 ราย
สมาชิกสมัครเข้าใหม่ 1 ราย คือ
ร.ต.ธนะวัฒน์ ฯ

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา -
6.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์ 600.-
7.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง 600.-
8.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ -
9.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
10.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
11.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
12.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ 600.-
13.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี -
14.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร -
15.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
16.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
17.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
18.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ (5)600.-
19.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์ (5) -
20.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว (1)600.-
รวม 9,000.-
*ลำดับที่ 5 , 14 ชำระแล้ว
💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 7

1 มี.ค.-31 พ.ค.59
สมาชิกลาออก 2 ราย คือ
1.พ.ต.ชาญศักดิ์ เครือวัลย์
2.พ.ต.สมบูรณ์ ขนันทอง
สมาชิกสมัครเข้าใหม่ 1 ราย คือ
- ร.อ.พนม เทียนสว่าง
สมาชิก 19 ราย
สมาชิก ค้างชำระ 5 ราย

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน 600.-
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ 600.-
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร 600.-
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา ชำระครั้งที่
6 , 7 1,200.-
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์ -
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์ 600.-
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง 600.-
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ 600.-
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์ -
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี -
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร -
ชำระ ครั้งที่ 5 , 6 1,200.-
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร 600.-
14.ร.ต.ยศ ทองสุข 600.-
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ (6) 600.-
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์ (6) -
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว (2)600.-
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง (1) 600.-
รวม 8,400.-
หมายเหตุ - พ.ต.สุชิน ฯ ค้าง 3 ครั้ง

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 8

1 มิ.ย.-31 ส.ค.59
สมาชิก 19 ราย
สมาชิก ค้างชำระ

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ 600.-
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์ 600.-
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ(7)
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์(7)
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว(3)
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง (2)

รับเชิญแล้ว 2 ท่าน
ร.อ.สุภาพ อ่อนอุดม
ร.ต.สุเทพ ตันสอน
💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 9

1 ก.ย.-30 พ.ย.59
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 10

1 ธ.ค.59 - 28 ก.พ.60
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 11
1 มี.ค.-31 พ.ค.60
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 12

1 มิ.ย.-31 ส.ค.60
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 13
1 ก.ย.-30 พ.ย.60

1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 14

1 ธ.ค.60 - 28 ก.พ.61
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 15

1 มี.ค.- 31 พ.ค.61
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ชำระ ครั้งที่ 16
1 มิ.ย.- 31 ส.ค.61
1.พ.อ.อดิศร ประจันตะเสน
2.พ.ท.ปราโมทย์ บุญโชติ
3.พ.ท.ประจวบ หมื่นหาญ
4.พ.ท.สะอาด บำรุงจิตร
5.พ.ต.ยงยุทธ หมื่นสา
6.พ.ต.สุชิน ภู่สวรรค์
7.ร.อ.บุญเหลือ เหมวงษ์
8.ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
9.ร.ต.สุกิจ อุนจะนำ
10.ร.ต.พงษ์ชัย มาลัยวงษ์
11.ร.ต.ปราโมทย์ โยธี
12.ร.ต.ธวัช พงษ์วิเชียร
13.ร.ต.จรูญ หาญละคร
14.ร.ต.ยศ ทองสุข
15.เอกชัย เตชสิทธิ์ธนวัฒน์
16.พ.ต.เกษม สุนทรโชติ
17.ร.อ.จิรศักดิ์ บุญญรัตน์
18.ร.ต.ธนะวัฒน์ ดวงแก้ว
19.ร.อ.พนม เทียนสว่าง
รวม

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
หมายเหตุ
- สมาชิกชำระเงินบำรุงไปจนกว่าจะได้เงินออมทั้งระบบ 100,000.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
-สมาชิกไม่ชำระเงินติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง หรือระยะเวลา 9 ด.ขึ้นไป ถือว่า ขาดการเป็นสมาชิกชมรม และหมดสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ทันที

ผู้บันทึกข้อมูล
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

รายรับ-รายจ่าย
ชมรม นนส.ทบ.รุ่น 8/18 พช

ธ. กรุงไทย
บัญชีเลขที่ 963-0-14187-6
ออมทรัพย์ เทสโก้โลตัส พช
อดิศร ประจันตะเสน
พ.ต.ปราโมทย์ บุญโชติ

ธ.ทหารไทย
บัญชีเลขที่ 358-2-59603-1
ออมทรัพย์ พช
พ.อ.อดิศร/พ.ท.ปราโมทย์

ครั้งที่ 1

1 ก.ย.-30 พ.ย.57
สมาชิก 20 คน×600 = 12,000.-

รายรับ
1 ก.ย.57-รับชำระ 1,000.-
2 ก.ย.57-รับโอน 600 +600.-
3 ก.ย.57-รับชำระ 6,651.-
8 ก.ย.57-รับชำระ 600.-
รวม 9451.-

รายจ่าย
1 ก.ย.57กาแฟ+หรีด 1,349.
15 ต.ค.57เยี่ยมจักรพรรดิ์1,200.
รวม = 2,549.-

สรุป....
รับ+จ่าย 9,451+2549=12,000.-
12,000-2,549 = 9,451.-
เงินสดคงเหลือยกไป = 9,451.-

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

ครั้งที่ 2

1 ธ.ค.57-28 ก.พ.58
สมาชิก 19 คน×600 =11,400.-

รายรับ
เงินสดยกมา = 9,451.-
4 ธ.ค.57- ฝาก = 7,800.-
8 ธ.ค.57-รับชำระ = 600.-
9 ธ.ค.57-รับโอน = 600.-
17ธ.ค.57-รับชำระ = 600.-
25ธ.ค.57-รับชำระ = 600.-
31ธ.ค.57-ดอกเบี้ย = 19.56.-
26ม.ค.57-รับชำระ = 1,200.-
รวม 11,419.56.-

รายจ่าย
8 พ.ย.57หรีด ร.ตไพฑูรย์ 600.-
21,30 ม.ค.58บิดา,มารดาพ.ต.ยงยุทธเสียชีวิต 7,200.-
7ก.พ.58ภริยาเกษมป่วย 1,200.-
รวม 9,000.-

สรุป...
รับ-จ่าย11,419.56-9,000=2,419
เงินคงเหลือ 2,419.56.-
เงินสดยกมา 9,451.-
เงินสดเหลือยกไป 11,870.56.-
เงินสดเหลือ ธ.TMB 600.-

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ครั้งที่ 3

1 มี.ค.-31 พ.ค.58
สมาชิก 19 คน. = 11,400.-

รายรับ
เงินสดยกมา 11,870.56.-
27 ก.พ.58-รับชำระ 7,200.-
12 มี.ค.58-รับชำระ 1,800.-
13 มี.ค.58-รับชำระ 600.-
1 เม.ย.58-รับชำระ 600.-
รวม 10,200.-

รายจ่าย
22 พ.ค.58ชาญศักดิ์ป่วย1,200.-

สรุป.....
รับ+จ่าย10,200+1,200=11,400.
11,400-1,200 10,200.
เงินคงเหลือ 10,200.
เงินสดยกมา 11,870.56.-
เงินเหลือยกไป 22,070.56.- ธ.TMB 600.-

💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

ครั้งที่ 4

1 มิ.ย.-31 ส.ค.58
สมาชิก 19 คน×600.- = 11,400.-

รายรับ
เงินสดยกมา 22,070.56.-
5 มิ.ย.58 รับชำระ 8,400.-
8 มิ.ย.58 รับชำระ 600.-
30มิ.ย.58 ดอกเบี้ย 52.01
11ก.ค.58 รับชำระ 1,200.-
รวม 10,252.01

รายจ่าย
31ก.ค.58เยี่ยมไข้ร.ต.สุกิจ=1,200


สรุป...
10,252.01+1,200.=11,452.01
11,400.-1,200. =10,252.01
เงินคงเหลือ =10.252.01
เงินคงเหลือยกมา =22,070.56.-
เงินชำระล่วงหน้า = 600.
เหลือยกไป 32,922.57.-
TMB 600.-

💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘

ครั้งที่ 5

1 ก.ย.-30 พ.ย.58
สมาชิก 19 คน 600.- = 11,400.-

รายรับ
เงินสดยกมา 32,922.57.-
5 ก.ย.58 รับชำระ 4,800.-
30 ธ.ค.58 รับชำระ 600.-
รวม 5,400.-

รายจ่าย
5 ก.ย.58เยี่ยมไข้สุกิจ 1,200.-
18 ก.ย.58หรีดเขียวทอง600
27 ก.ย.58เยี่ยมไข้สุกิจ1,200.
รวม 3,000.-

สรุป....
รับ+จ่าย+ค้าง
5,400+3,000+3,000 = 11,400.
11,400 - 3,000 8,400.-
-
ค้างชำระ5ราย 3,000.-

เงินคงเหลือ 5,400.-
เงินยกมา 32,922.57.
เหลือยกไป 38,322.57.
TMB 600.-

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

ครั้งที่ 6

1 ธ.ค.58- 28 ก.พ.59
สมาชิก 20 คน×600.- =12,000.-
จัดเก็บได้ 15 คน×600 = 9,000.-
ค้างชำระ 5 คน×600 = 3,000.-

รายรับ
เงินสดยกมา =38,322.57.-
6 ธ.ค.58 นำฝาก. =4,800.- 31 ธ.ค.58ดอกเบี้ย = 92.80.-
รับชำระครั้งที่ 5 =1,800.- (3 ราย)

รายจ่าย
1 ธ.ค.58 เยี่ยมไข้ภริยาโตด=1,200
6 ธ.ค.58 เยี่ยมไข้ ร.ต.สุกิจ =2,400
28 ธ.ค.58 หรีด พ.ต. นิวัตร =600.-
11 ม.ค.59 ถอนจ่ายเยี่ยมไข้
พ.ท.ปราโมทย์ ฯ=1,200.-
ร.ต.สุกิจ ฯ =1,200.-
รวม จ่าย =6,600.-

สรุป...
ค้างชำระ 5 คน =3,000.
9,000.-6,600.- =2,400.-
เงินคงเหลือ =2,400.-
+
รับชำระครั้งที่ 5(3ราย) =1,800.-
+
ดอกเบี้ย = 92.80.
+
เงินเหลือยกมา =38,322.57.

เงินเหลือยกไป =42,615.37
TMB = 600.-

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

ครั้งที่ 7

1 มี.ค.- 31 พ.ค.59
สมาชิก 19 คน×600=11,400.-
เก็บได้ 14 คน×600= 8,400.-
ค้างชำระ 5 คน×600= 3,000.-

รายรับ
เงินสดยกมา =42,615.37.-
8 มี.ค.59 รับชำระ =4,200.-
26มี.ค.59ร.ต.ธวัช ชำระครั้งที่5
=600.-
27มี.ค.59พ.ต.ยงยุทธชำระครั้งที่6 =600.-
29เม.ย.59รับชำระ =1,800.-
23 พ.ค.59 ร.ต.ธวัช ชำระครั้งที่(6)
= 600 +ฝากคืน 1,200.- =1,800.
รวม. =7,200.-

รายจ่าย
29เม.ย.59 เยี่ยมไข้ นางดาวัลย์ ทองสุข 1,200.-
30เม.ย.59 เยี่ยมไข้ ร.อ.ประดิษฐ์ ฯ 1,200.-
รวม = 2,400.-

สรุป
ค้างชำระ 5 คน = 3,000.-
จัดเก็บได้ 14 คน = 8,400.- 8,400.-2,400.- = 6,000.-
+
ชำระครั้งที่5, 6(ธวัช)1,200.-
+
ชำระครั้งที่6(ยงยุทธ)600.-
+
ฝากคืน = 1,200.-
รวมคงเหลือ = 9,000.-
+
เงินสดยกมา =42,615.37.-

เงินสดเหลือยกไป = 51,615.37.-
TMB = 600.-

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

ครั้งที่ 8

1 มิ.ย.-31 ส.ค.59
สมาชิก 19 คน×600.- = 11,400.-
เก็บได้ คน =
ค้างชำระ คน×600.- =

รายรับ
เงินสดยกมา =51,615.37.-

รายจ่าย
5 มิ.ย.59 จ่ายเยี่ยมไข้ พ.ทปราโมทย์ ฯ =1,200.-

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...ครับ. ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ

ผู้บันทึกข้อมูล
ก๋วยเจ๋ง สุดหล่อ
ขอบคุณครับ
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
รูปภาพสมาชิกและภาพกิจกรรม
⬇
Google+ - 2 weeks 3 days
mod bio สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา
ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา * ต้องผ่าน ก.พ วิธีการสมัคร ผู้สนใจและผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของสำนัก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)  คลิก...
Google+ - 6 weeks 4 days
Kacha Imeobsin (ข่าวหุ้นรายตัว ข่าวหุ้นย้อนหลัง) สมาคมประกันชีวิตไทย เผยเดือน ก.พ. 2559 ผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิต เพิ่มขึ้น 16.46% นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในเดือน ก.พ. ของปี 2559…
Google+ - 9 weeks 1 day
胡美丽 'นกแอร์'วุ่นหนักหานักบินไม่ได้

"นกแอร์"แจ้งกพท.ยอมรับยังหานักบินไม่ได้ ขอยกเลิกเที่ยวบินต่อถึงสิ้นเดือนมี.ค.นี้วันละ60เที่ยว ขณะที่กพท.คุมเข้มตารางบินฤดูร้อนเริ่มเม.ย.นี้

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ (กพท.) กล่าวถึงการดำเนินงานของสายการบินนกแอร์ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสายการบินนกแอร์ได้ทำหนังสือถึงกพท. เพื่อแจ้งขอยกเลิกเที่ยวบินต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค.นี้ เฉลี่ยวันละ60 เที่ยวไป-กลับ เนื่องจากยังหานักบินเข้ามาทำการบินไม่สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินคาดว่าการยกเลิกเที่ยวบินจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร เนื่องจากบางส่วนเป็นเที่ยวบินที่ไม่มียอดจองอีกทั้งจะทำการยุบรวมกับเที่ยวบินอื่นของนกแอร์ พร้อมจัดสายการบินพันธมิตรทำการบินทดแทน

อย่างไรก็ตาม ปัญหานักบินที่ไม่เพียงพอของนกแอร์อาจจะเป็นผลกระทบลากยาวถึงตารางบินฤดูร้อนที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. -30 มิ.ย.นี้คาดว่าทางสายการบิน จะต้องปรับลดตารางบินให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ หรืออาจจะเลือกใช้วิธีจัดตารางบินสำรองไว้ เมื่อพบว่า ยอดจองผู้โดยสารไม่คุ้มค่าก็ดำเนินการขอปรับลดเที่ยวบินมายัง กพท. ซึ่งวิธีดังกล่าวถือเป็นไปตามกลยุทธ์ทั่วไปของสายการบินในช่วงตารางบินฤดูร้อนนี้ ทางกพท.จะตรวจเข้มตารางบินของทุกสายการบิน โดยจะพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเที่ยวบินที่ยื่นขอและจำนวนนักบินที่มีอยู่ในสังกัด

"นกแอร์แจ้งล่าสุดว่ายังคงขอยกเลิกเที่ยวบินอีก 30 เที่ยวบินต่อวัน หรือ 60 เที่ยวบินไป-กลับ ถึงสิ้นเดือน มี.ค.นี้ เพราะยังหานักบินเข้ามาเสริมไม่ทัน นกแอร์พร้อมดูแลรับผิดชอบผู้โดยสาร และจัดหาเที่ยวบินทดแทนหรือคืนค่าตั๋วโดยสาร"นายจุฬา กล่าว

สำหรับการตรวจสอบชั่วโมงนักบินของสายการบินนกแอร์ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งกระทรวงคมนาคมให้เร่งรัดไปแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ ส่วนการตรวจสอบชั่วโมงนักบินอีก 13 สายการบิน ได้ขยายกรอบเวลาตรวจสอบให้เสร็จภายใน 3 เดือน ซึ่งกพท. ได้เตรียมบุคลากรเข้าไปตรวจสอบ16 คน

นายจุฬากล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการ กพท. ที่มีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน วานนี้ (14 มี.ค.) ได้พิจารณาวงเงินในการบริหารงานของกพท. โดยคาดว่าจะใช้ประมาณปีละกว่า 800 ล้านบาท เบื้องต้นจะมีทุนจาก 2 แหล่ง คืองบประมาณกลางปี 2559 วงเงิน225 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรและการบริหารจัดการ การวางระบบเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งค่าเช่าสำนักงานที่จะย้ายออกไปยังบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตัดกับถนนรัชดาภิเษก คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเดือนนี้

ขณะที่อีกส่วนมาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศขาเข้าและขาออก รวมทั้งการต่อเครื่องและเปลี่ยนเครื่อง15 บาทต่อคนต่อเที่ยวจะขออนุมัติจากคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.)เดือน มี.ค.นี้ คาดจะเริ่มจัดเก็บได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ ส่งผลให้กพท.มีรายได้ปีละ1.1 พันล้านบาท ขณะเดียวกันกพท.ได้เตรียมแผนสำรองการบริหารงาน โดยจะขออนุมิติงบสำรองปี 2560 ไว้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

นายจุฬากล่าวว่ากพท.อยู่ระหว่างพิจารณาที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบการบินเพิ่มเติม จากเดิมจัดเก็บในอัตราหลักพันบาทโดยจะปรับเพิ่มในอัตราที่เหมาะสม และสอดคล้องกับค่าตอบแทนในการจ้างผู้ตรวจสอบ (อินสเปคเตอร์) ในอัตราที่สูง รวมทั้งจะกำหนดให้มีเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตนักบิน และใบอนุญาตการใช้เครื่องบินจากเดิมไม่มีการจัดเก็บ

"ความคืบหน้าของการจัดหาบุคลากรเข้ามาทำงาน ตอนนี้อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญล็อตแรก ก่อนจะพิจารณาจำนวนและเปิดรับเพิ่มอีกครั้งในล็อตสองเดือนพ.ค.นี้ ส่งผลให้กพท.เริ่มเคลื่อนงานเต็มรูปแบบได้ตามกำหนดคือเดือนมิ.ย.นี้ หลังได้บุคลากร และผู้อำนวยการเข้ามาเริ่มงานวันที่ 1 มิ.ย.นี้ส่วนตัวพร้อมที่จะลงสมัครคาดว่าจะยื่นเอกสารได้สัปดาห์หน้า"
Google+ - 10 weeks 5 days
thongkum virut อนิจา!! จะไปกันทำไมครับ ? รัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจกำลังจะดี.แบบฮวบๆ
หนุ่มสาวกว่า 3 พันคนแห่ไปทำงานเกาหลีหนีภัยแล้ง ต่อแถวยาวกว่า 1 กิโลเมตร
29 ก.พ. 59 (10:57 น.) เปิดอ่าน 190,721 คน
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา บริเวณศูนย์การค้าแลนด์มาคร์พลาซ่าตึกคอมอุดรธานี ในเขตเทศบาลอุดรธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ได้เปิดรับสมัครงานไปทำงานต่างประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นการสมัครทดสอบภาษาเกาหลี เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ โดยกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ของไทย และ กระทรวงแรงงานเกาหลี ที่ได้มีการลงนามในบันทึกไว้ด้วยกัน
นายพงศวัฒน์ เพชรวิเชียร จัดหางานจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การรับสมัครแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีครั้งนี้ เป็นเพียงการรับสมัครเพื่อรอเวลาไปทดสอบภาษาเกาหลีในเดือนหน้า ตามระเบียบที่ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงกันเอาไว้ โดยในวันนี้เป็นวันแรก และจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ผู้ที่สมัครทดสอบ จะเสียค่าธรรมเนียมและใบรับสมัคร คนละ 865 บาท
ซึ่งทางกรมจัดหางานได้ประกาศสถานที่รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี 4 แห่ง คือ ที่กรุงเทพ นครราชสีมา อุดรธานี และลำปาง และเมื่อผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีแล้ว ก็จะมีสิทธิในการยื่นใบสมัครไปทำงานที่ประเทศเกาหลีได้ ในครั้งนี้ ทางประเทศเกาหลีได้ประกาศรับสมัครงานประเภทอุตสาหกรรม หรืองานโรงงาน โดยไม่จำกัดวุฒิ หรือเพศ รายได้เดือนละ 35,000 บาท ถ้าบวกค่าโอทีด้วย เดือนละ 40,000 กว่าบาท
ซึ่งวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครพบว่า มีประชาชนได้มาขอยื่นใบสมัครทดสอบ-ภาษาเกาหลี กว่า 3,000 คน ต่อแถวกันยาวถึง 1 กิโลเมตร ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานไปถึงมืดค่ำเราจะรับสมัครงานให้กับประชาชนให้ได้สมัครทุกคน โดยคาดว่าจนหมดระยะเวลารับสมัคร ภายใน 3 วัน จะมีมากกว่า 10,000 คน ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านเคยมีผู้สมัครงานเฉลี่ยวันละ1,500 คน แต่ครั้งนี้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจในการไปทำงานต่างประเทศ โดยประกาศสำคัญก็คือเกิดจากประชาชนประสบภัยแล้ง ทำงานไม่ได้ในด้านการเกษตร จึงได้เลือกไปทำงานต่างประเทศแทน เพราะไม่มีการเสียค่าหัวแต่อย่างไร มีเพียงจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าทำ พาสปอร์ต ค่าวีซ่า และค่าตรวจโรคก่อนบินไป ไม่เกิน 40,000 บาท
น.ส.บูษพา บัวผัน อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ 8 ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ได้กล่าวว่า หลังจากรู้ว่ามีการสมัครงานไปทำประเทศเกาหลี จึงได้เดินทางมาสมัคร เพราะไม่มีการเก็บเงินค่าหัวไปทำงาน อยากลองไปด้วยเพราะไม่เคยไปทำงานต่างประเทศเลย อีกทั้งที่บ้านประสบภัยแล้งทำนาไม่ได้หรือปลูกพืชการเกษตรไม่ได้ อยู่ที่นี้ก็ไม่มีงานทำเพราะตนเรียนหนังสือไม่สูงด้วยหางานทำก็ยาก โดยต้องการเสี่ยงโชคไปทำงานต่างประเทศเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและคนข้างหลัง ดังกล่าว
อัลบั้มภาพ 7 ภาพ
ไทยรัฐออนไลน์
Google+ - 12 weeks 3 days
สายันห์ สิงห์ทอง ข่าวดีมาแล้ว.....เปิดสอบ กพ ภาค ก กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 2– 22 มีนาคม 2559
Google+ - 12 weeks 6 days

This page loaded in 1 seconds.