ماساژ

Search Photos :
powered by
massage4.jpg

massage4.jpg

ماساژ چشمها:


Tags : massage4.jpg massage4jpg
من وبیمار 30 ساله ام که با احیا قلبی ریوی موفق به دنبال ایست قلبی به زندگی برگشت.... احیا ایشان به مدت 50 دقیقه شامل ماساژ قلبی و دریافت 12 شوک قلبی و داروهای احیا مربوطه و تنفس کمکی بود... لازم به ذکر است که برادر ایشان سال گذشته با 29 سال   سن به علت ای
صفحه دیدار سبز: مادر حمیدرضا(ماهان) محمدی قدیمی ترین زندانی سیاسی بند 350 اوین: در زندان جسم و روح و جوانی او را گرفتند // خانم محمدی، مادر حمید رضا محمدی "فرزندم وضعیت روحی خوبی ندارد. بالاخره کسی که هفت سال و اندی را در حبس بسر برده باشد چه انتظاری می ت
SOHO

SOHO


Tags : SOHO
This page loaded in 1 seconds.