คลังข้อสอบป.5

A000079799.jpg

A000079799.jpg

ตัวเลือกที่ 1 :


Tags : A000079799.jpg A000079799jpg
หน้า

หน้า

ข้อสังเกต: ผลการประเมิน SAR


Tags : หน้า
Q000022033.jpg

Q000022033.jpg

จากภาพมุม กขค และมุม คขง


Tags : Q000022033.jpg Q000022033jpg
Q000022029.jpg

Q000022029.jpg

จากภาพข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น


Tags : Q000022029.jpg Q000022029jpg
This page loaded in 1 seconds.