ราชการ

Search Photos :
powered by
ความ

ความ

ความหมายของระบบราชการ


Tags : ความ
PANTIP.COM : B9326001 "

PANTIP.COM : B9326001 "

ปล ถ้ายังไม่มีงานทำ


Tags : PANTIP.COM : B9326001 " PANTIPCOM B9326001
สำนักงาน

สำนักงาน

การพัฒนาระบบราชการ เรื่อง


Tags : สำนักงาน สำนักงาน
นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงาน  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ...
นายนิวัต รองสวัสดิ์ ตัวแทนหัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ได้กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการ ในฐานะประธานเปิดงาน
068

068


Tags : 068
069

069


Tags : 069
077

077


Tags : 077
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด