อปท

Search Photos :
powered by


Tags :
จังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจเร่งรัดดำเนินการและเบิก-จ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ อปท. งบเงินอุดหนุนพิเศษ งบอุดหนุนปกติ งบกระจายอำนาจ ฯลฯ ...เฮ่งไปเต๊อะ ตึงได้ตะเอี๊ยะ!!!


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :
This page loaded in 2 seconds.