เสียงในภาษาไทย

Central Dialect

Central Dialect

(หน่วยเสียงที่แสดงโดยใช้สีแดง


Tags : Central Dialect
l18-151.jpg

l18-151.jpg

เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย


Tags : l18 151jpg
Northeastern Dialect

Northeastern Dialect

หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยถิ่น


Tags : Northeastern Dialect
วรรณยุกต์ไทย: เสียง

วรรณยุกต์ไทย: เสียง

ขอยกตัวอย่างเสียงวรรณยุกต์ของ


Tags : วรรณยุกต์ไทย: เสียง
This page loaded in 2 seconds.