โรงเรียนนครสวรรค์

9 จากซ้าย นพ. สมพงษ์ ยูงทอง  อ. พรรณภัทร ใจเอื้อ สองกำลังสำคัญ ส่งเสริมโรงเรียนชาวนานครสวรรค์  ส่วนคนขวาคือคุณวิไลวรรณ นัก KM ท้องถิ่นอุทัยธานี
This page loaded in 1 seconds.