การค้นคว้าอิสระ

การศึกษาอิสระ - วิกิพีเดีย

การศึกษาอิสระ หรือ การค้นคว้าอิสระ (อังกฤษ: independent study หรือ directed study) เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างอิสระในหัวข้อที่ตกลงกัน ...

Tags : การศึกษาอิสระ วิกิพีเดีย

การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) « โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความ ...

ตัวอย่างโครงร่างศึกษาค้นคว้าอิสระ Pdf, word ... แบบตรวจฟอร์มรูปเล่มการศึกษาค้นคว้า อิสระ (IS) SE04 ... ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข.

Tags : การศึกษาค้นคว้าอิสระIS โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) | เรียนวิทย์ผ่านเว็บ ...

... ที่จะต้องจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 นี้ มีเพื่อนครูจำนวนมากสอบถามผมเข้า มามากเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Indepentdent Study : IS) ...

Tags : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study เรียนวิทย์ผ่านเว็บ

ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์(แผน ก.) / การค้นคว้าอิสระ - วิทยาลัยนวัตกรรม ...

สาหรับนักศึกษา แผน ข ต้องส่งบทความสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะเพื่อพิจารณา ส่งไปตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม.

Tags : การค้นคว้าอิสระ วิทยาลัยนวัตกรรม

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ( Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. CMU e-Theses : Search. คำสืบค้น/ ...

Tags : eTheses

คู่มือวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ - บัณฑิตวิทยาลัย

บรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในการนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการเขียน.

Tags : คู่มือวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย

เตรียมสอบการค้นคว้าอิสระPs796

23 มิ.ย. 2014 ... หน้า 1 จาก 46 (รุ่น 14) การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY) วัตถุประสงค์ของชุด วิชา เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการนา แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการ ...

Tags :

แนวข้อสอบการค้นคว้าอิสระ Ps796›

23 มิ.ย. 2014 ... แนวข้อสอบการค้นคว้าอิสระ Ps796›. 1. หน้า 1 จาก 9 (รุ่น 14) สรุปสอบ 798 วิชา 798 ข้อสอบจะไม่ยุ่งยากอะไร อาจารย์เพียงต้องการให้นักศึกษา ...

Tags : แนวข้อสอบการค้นคว้าอิสระ Ps796›
This page loaded in 0 seconds.