การค้นคว้าอิสระ

การศึกษาอิสระ - วิกิพีเดีย

การศึกษาอิสระ หรือ การค้นคว้าอิสระ (อังกฤษ: independent study หรือ directed study) เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างอิสระในหัวข้อที่ตกลงกัน ...

Tags : การศึกษาอิสระ วิกิพีเดีย

การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาใน ...

... 2555 เป็นต้นไป. จะต้องส่งบทความทางวิชาการ พร้อมเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์. ซึ่งรายละเอียดในการจัดทำบทความและตัวอย่างมีดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ...

Tags :

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ( Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. CMU e-Theses : Search. คำสืบค้น/ ...

Tags : eTheses

ความหมายของการค้นคว้าอิสระ - มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การค้นคว้าอิสระในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Independent Study แต่ในภาษาไทยส่วนใหญ่ใช้ คำว่า สารนิพนธ์ ถ้ามีจำนวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต และใช้คำว่า การค้นคว้าอิสระ ...

Tags : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) « โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความ ...

ตัวอย่างโครงร่างศึกษาค้นคว้าอิสระ Pdf, word ... แบบตรวจฟอร์มรูปเล่มการศึกษาค้นคว้า อิสระ (IS) SE04 ... ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข.

Tags : การศึกษาค้นคว้าอิสระIS โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) | เรียนวิทย์ผ่านเว็บ ...

... สาระกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS) สาระการเขียนเรียงความขั้นสูง (EE) ต่อมาได้มี การปรับเปลี่ยนในบางสาระ โดยเพิ่มเติมสาระ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Indepentdent Study ...

Tags : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study เรียนวิทย์ผ่านเว็บ

เล่มบันทึก คู่มือ และ ตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ( Sample of ...

เล่มบันทึก คู่มือ และ ตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ( Sample of Thesis Template ). เล่มบันทึกค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ Download. คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ...

Tags : เล่มบันทึก คู่มือ Sample

แนวข้อสอบการค้นคว้าอิสระ Ps796› - SlideShare

23 มิ.ย. 2014 ... หน้า 1 จาก 9 (รุ่น 14) สรุปสอบ 798 วิชา 798 ข้อสอบจะไม่ยุ่งยากอะไร อาจารย์เพียง ต้องการให้นักศึกษา เขียนในสิ่งที่ตัวเองทำา ดังนั้น 1.

Tags : แนวข้อสอบการค้นคว้าอิสระ Ps796› SlideShare
This page loaded in 1 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต

ป้ายเว็ปยอดฮิต