การค้นคว้าอิสระ

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for การค้นคว้าอิสระ

การศึกษาอิสระ - วิกิพีเดีย

การศึกษาอิสระ หรือ การค้นคว้าอิสระ (อังกฤษ: independent study หรือ directed study) เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างอิสระในหัวข้อที่ตกลงกัน ...

Tags : การศึกษาอิสระ วิกิพีเดีย

การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาใน ...

... 2555 เป็นต้นไป. จะต้องส่งบทความทางวิชาการ พร้อมเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์. ซึ่งรายละเอียดในการจัดทำบทความและตัวอย่างมีดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ...

Tags :

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) | เรียนวิทย์ผ่านเว็บ ...

... สาระกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS) สาระการเขียนเรียงความขั้นสูง (EE) ต่อมาได้มี การปรับเปลี่ยนในบางสาระ โดยเพิ่มเติมสาระ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Indepentdent Study ...

Tags : Independent Study เรียนวิทย์ผ่านเว็บ

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ - บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องมาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ; เรื่องการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (นักศึกษารหัส 51 เป็นต้นไป) ...

Tags : บัณฑิตวิทยาลัย

การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) « โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความ ...

ตัวอย่างโครงร่างศึกษาค้นคว้าอิสระ Pdf, word ... แบบตรวจฟอร์มรูปเล่มการศึกษาค้นคว้า อิสระ (IS) SE04 ... ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข.

Tags : โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ - สืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ - มหาวิทยาลัย ...

สืบค้นการศึกษาค้นคว้าอิสระ, ทิพวรรณ จะชนรัมย์, การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. รุ่งนภา ธัญญสิทธิ์ ...

Tags : การศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัย

ความหมายของการค้นคว้าอิสระ - มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การค้นคว้าอิสระในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Independent Study แต่ในภาษาไทยส่วนใหญ่ใช้ คำว่า สารนิพนธ์ ถ้ามีจำนวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต และใช้คำว่า การค้นคว้าอิสระ ...

Tags : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เล่มบันทึก คู่มือ และ ตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ( Sample of ...

เล่มบันทึก คู่มือ และ ตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ( Sample of Thesis Template ). เล่มบันทึกค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ Download. คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ...

Tags : เล่มบันทึก คู่มือ และ Sample
This page loaded in 1 seconds.

Posts You may Like