ค่ารักษาพยาบาล

ค่า รักษา พยาบาล - เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

05/09/57, ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) 0422.2/ ว 232 ลว 5 กย 57. 08/07/57, หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่ พิเศษ ...

Tags : รักษา พยาบาล Internet

สวัสดิการ รักษา พยาบาล - กรมบัญชีกลาง

กรุณาตั้งค่า internet explorer (IE) ได้โดยดูขั้นตอนที่เมนูช่วยเหลือ หัวข้อ แก้ไขปัญหา IE ... เช่น การไม่สามารถใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องได้ เป็นต้น จึงขอให้

Tags : สวัสดิการ รักษา พยาบาล กรมบัญชีกลาง

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

อัตราอุปกรณ์อวัยวะเทียม · วัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ · อัตราค่าบริการ สาธารณสุข. อัตราตรวจสุขภาพประจำปี. - การตรวจสอบสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์.

Tags :

ระเบียบค่ารักษาพยาบาล

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไต. 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.2/ว 138 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2543

Tags : ระเบียบค่ารักษาพยาบาล

แบบ 7131 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

แบบ 7131. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล. โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน ช่อง พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จําเป็น. 1. ข้าพเจ้า.

Tags :

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุข

ดวยปจจุบันสถานพยาบาลของทางราชการไดเรียกเก็บคารักษาพยาบาลตามอัตราที่ แต ... อัตราคาบริการสาธารณสุขเพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถาน  ...

Tags : ประกาศกระทรวงการคลัง

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล. โปรดทําเครื่องหมาย ✓ลงในชอง □พร อมทั้งกรอกขอความเทาที่จําเปน. 1. ขาพเจา.

Tags :

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ...

13 มิ.ย. 2011 ... ... ว 379 ลว. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล ว 379 ลว Download>>. by admin · ค่ารักษาพยาบาล.

Tags :
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต