งานวิจัยฉบับเต็มปฐมวัย

Search Sites :
powered by

เด็กปฐมวัย - ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย : TNRR, Thai National ...

3, สถานะสุขภาพของเด็กปฐมวัยไทย : รายงานการทบทวนองค์ความรู้ ... การเสนอตัวแบบต่อ ลักษณะนิสัยทางจริยธรรมด้านระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย, ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.

Tags : เด็กปฐมวัย TNRR Thai National

การพัฒนาองค์ความรู้ระดับปฐมวัยสู่ท้องถิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา...

โครงการวิจัยฉบับนีสําเร็จได้ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณ และวิชาการจากสํานัก ... ต่อ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ส่วนทีไม่แน่ใจ คือ ประสบการณ์ในการทํางานและครูมีความรู้ความ ...... เด็ก ได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆได้เต็มตามศักยภาพ จากสาเหตุดังกล่าวนี ผู้วิจัยจึงเห็น.

Tags : สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงาน เรือง หลักการวิจัยปฐมวัย - สาขา วิชาการ ศึกษา ปฐมวัย

รายงานเล่มนีจัดทําขึน สําหรับนักศึกษาใช้เป็นแหล่งศึกษา อ่าน ... นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในทางที ..... 9.จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์และจัดทําคู่มือการใช้ ...

Tags : รายงาน เรือง หลักการวิจัยปฐมวัย สาขา วิชาการ ศึกษา ปฐมวัย

ผลการใช้ชุดกิจกรรมในการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ... เต็มศักยภาพ และในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหา .... กรมวิชาการ วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด ... พร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยฉบับ สมบูรณ์ที่มี.

Tags :

รายงานการวิจัย การปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัย ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ...

29 พ.ค. 2014 ... งานวิจัย. รายงานการวิจัย การปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัย ... เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในเด็ก ปฐมวัย (3)สรุปผลการวิจัย และจัดทำ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ...

Tags : รายงานการวิจัย

5 - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ... 81, การใช้กิจกรรมงานปฎิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเชียนเบื้องต้นของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ... 86, การใช้เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของเด็ก ปฐมวัย ...

Tags : eTheses

ฐานข้อมูลงานวิจัย - รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ - สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.

เพื่อค้นหางานวิจัยที่ต้องการ. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .... การ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ...

Tags : ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ

Lib.Edu - v.3 : ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ...

... พัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติ (วิทยานิพนธ์) ว่าง ... ระดับปริญญาโท ภาควิชา มัธยมศึกษา สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ดูเอกสารฉบับเต็ม ... การศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาล ...

Tags : LibEdu คณะครุศาสตร์
This page loaded in 1 seconds.