งานวิทยานิพนธ์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ( Independent Study) ... งานระบบคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Tags : eTheses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม - SunThai Homepage

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (FULL TEXT) หน้า 1 จาก 1 หน้า (รวม 14 เรื่อง). เรื่อง. ประเภท. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร งานวิจัย หนังสือหายาก (Thai Digital ...

Tags : SunThai Homepage

แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ - *เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา โคตะขุน*

คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR : Chulalongkorn University Institutional Repository): ฐาน ข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Tags : แหล่งสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ โคตะขุน

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการการเรียนรู้ในกรอบของไตรสิกขา กับ ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกิน เนอร์ ...สุปรียา ธีรสิรานนท์. รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก .

Tags : วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย - STKS

เดิม) ขอเชิญท่านสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยจากเว็บไซต์นี้. ... สถาบันร่วมโครงการ · หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ · ขอบเขต/จำนวนปี · บริการสืบค้นวิทยานิพนธ์ · ฐานข้อมูลซีดี- รอม.

Tags : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยไทย - ศูนย์วิทยบริการ

21 พ.ย. 2013 ... ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยไทย. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ... หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลบทความวิชาการและวิทยานิพนธ์ (e-Thesis). URL :.

Tags : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิทยบริการ

การสืบค้นวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากฐานข้อมูล ...

ฐานข้อมูล Digital Collection รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหา ยากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย ...

Tags : การสืบค้นวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากฐานข้อมูล
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต