ตราครุฑหนังสือราชการ

Search Sites :
powered by

ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง

หนังสือภายนอก. 1. หนังสือภายนอก [.pdf] Download หนังสือภายนอก [.doc] [ ตัวจริง 1 สำเนา 2 ]. 2. หนังสือประทับตรา [.pdf] Download หนังสือประทับตรา [.doc] ... ตราครุฑ.

Tags :

ความเป็นมาของ ตราครุฑ บนหนังสือราชการ - MyFirstBrain.Com

หลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกกล่าวว่าอันสยามนามประเทืองว่าเมืองไทยนี้ นำครุฑมาใช้เป็น ตราประจำแผ่นดิน หรือพระราชลัญจกร ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ...

Tags : ความเป็นมาของ ตราครุฑ บนหนังสือราชการ MyFirstBrainCom

คำแนะนำการพิมพ์หนังสือราชการ

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การจัดทํากระดาษตราครุฑและกระดาษบันทึกข้อความ ... ๓. การพิมพ์. ๓.๑ การจัดทําหนังสือราชการตามแบบท้ายระเบียบ ฯ จํานวน ๑๑ แบบ (ได้แก่.

Tags :

คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการโดยใช้ Microsoft Office Word - KM - Blogger

2 พ.ค. 2014 ... การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การจัดทำกระดาษตราครุฑและกระดาษบันทึกข้อความ โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ...

Tags : Microsoft Office Blogger

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การจัดทํากระดา

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ... 1.3. รูปที่1.3. 2. ขนาดตราครุฑ ให้ตั้งขนาดตราครุฑ กว้าง 1.5 เซนติเมตร สูง 1.5 เซนติเมตร. ตามรูปที่2.1. รูปที่2.1. อยู่ระหว่าง 0-16 เซนติเมตร ...

Tags : การจัดทํากระดา

การทำงานกับฟอร์มครุฑ - Kromchol.com

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) ตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย .... การ พิมพ์หนังสือราชการที่ต้องใช้กระดาษตราครุฑ ถ้ามีข้อความมากกว่า ๑ หน้า ...

Tags : การทำงานกับฟอร์มครุฑ Kromcholcom

ตราแผ่นดินของไทย - วิกิพีเดีย

... และหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ. ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือ ราชการไทย (แบบที่นิยมใช้กันมาก).

Tags : ตราแผ่นดินของไทย วิกิพีเดีย

การเขียนหนังสือราชการ

ด่วนมาก จะประทับ “ตราสีแดง” ไว้ที่มุมซ้ายบนของหน้าแรก และหน้าซองหนังสือ. - ด่วนที่สุด .... ขนาดครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการมี 2 ขนาด 3 เซนติเมตรและ 1.5 เซนติเมตร.

Tags : การเขียนหนังสือราชการ
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด