ตราครุฑหนังสือราชการ

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for ตราครุฑหนังสือราชการ

ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง

หนังสือภายนอก [.pdf] Download หนังสือภายนอก [.doc] [ ตัวจริง 1 สำเนา 2 ]. 2. หนังสือ ประทับตรา [.pdf] Download หนังสือประทับตรา [.doc] [ ตัวจริง 1 สำเนา 2 ] ... ตราครุฑ.

Tags :

แบบฟอร์มหนังสือต่างๆ - งานสารบรรณ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ ... ตราครุฑสูง 3 เซนติเมตร ใช้สำหรับจัดทำ หนังสือภายนอก หนังสือประทับตรา

Tags : แบบฟอร์มหนังสือต่างๆ งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบ มาตรฐาน การ พิมพ์ หนังสือ ราชการ ภาษา ไทย

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การจัดทํากระดาษตราครุฑและกระดาษบันทึกข้อความ ... ๓. การพิมพ์. ๓.๑ การจัดทําหนังสือราชการตามแบบท้ายระเบียบ ฯ จํานวน ๑๑ แบบ (ได้แก่.

Tags : มาตรฐาน พิมพ์ หนังสือ ราชการ

แบบฟอร์มหนังสือราชการ - กองทัพเรือ

ที่ (รหัสตัวพยัญชนะ) ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ. ที่ตั้งของส่วน ... รายชื่อส่วนราชการระดับ กระทรวง ตามการปฏิรูประบบราชการใหม่(๒๕๔๕). ๑. ...... หนังสือภายในใช้กระดาษตราครุฑ .

Tags : แบบฟอร์มหนังสือราชการ กองทัพเรือ

ครุฑ - วิกิพีเดีย

บทความนี้เกี่ยวกับสัตว์ในวรรณคดี สำหรับแบบอักษร ดูที่ ครุฑ (แบบอักษร) .... จากการที่เรา ใช้ตราครุฑเป็นพระราชลัญจกรสำหรับประทับหนังสือราชการแผ่นดินที่เป็นพระบรม ...

Tags : วิกิพีเดีย

การทำงานกับฟอร์มครุฑ - Kromchol

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) ตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย .... การ พิมพ์หนังสือราชการที่ต้องใช้กระดาษตราครุฑ ถ้ามีข้อความมากกว่า ๑ หน้า ...

Tags : การทำงานกับฟอร์มครุฑ Kromchol

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การจัดทํากระดา

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ... 1.3. รูปที่1.3. 2. ขนาดตราครุฑ ให้ตั้งขนาดตราครุฑ กว้าง 1.5 เซนติเมตร สูง 1.5 เซนติเมตร. ตามรูปที่2.1. รูปที่2.1. อยู่ระหว่าง 0-16 เซนติเมตร ...

Tags : การจัดทํากระดา

การเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตรา. ครุฑ ... อํานาจ ของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือปฏิบัติเป็นการประจํา ใช้กระดาษตราครุฑ และให้ใช้ตามแบบ.

Tags : การเขียนหนังสือราชการ Official Letter
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต