ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม - Naresuan University

การอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ในเนื้อหาที่นำมาเขียน เรียบเรียง ปัจจุบันในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิยมใช้ คือ 1.

Tags : Naresuan University

การอ้างอิงทางบรรณานุกรม - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอ้างอิงทางบรรณานุกรม || โครงร่างการวิจัย || เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาการ ... ใน ที่นี้ขอยกตัวอย่างการลงรายการทางบรรณานุกรมรูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่.

Tags : การอ้างอิงทางบรรณานุกรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทคนิคการเขียนอ้างอิงในงานวิจัยอย่างง่าย

24 พ.ค. 2014 ... รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ... ตัวอย่าง ( นวลจันทร์ รัตนากร, ชุติมา สัจจานันท์ และ มารศรี ศิวรักษ์. 2539: 75).

Tags :

การเขียนรายการอางอิงและบรรณานุกรมบทความวิ

การเขียนรายการอางอิงและบรรณานุกรมบทความวิชาการและบทความวิจัย. รายการอาง อิง มีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ. 1. ผูแตง/ผูผลิต/ผูใหขอมูล. 2.

Tags :

การเขียนรายการอ้างอิงในส่วนเนื้อหาบทความ และ รายการเอกสารอ้างอิงท้าย ...

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงในเนื้อหาบทความ กรณีที่มีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง ( citations in text) ... ตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงแบบ APA citation style.

Tags : รายการเอกสารอ้างอิงท้าย

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition

หน้า 1. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6 th edition. จัดทาโดย คณะทางานฝ่าย วิชาการ การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่3. หนังสือทั่วไป. รูปแบบ. ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์ ) ...

Tags : edition

การเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ - SlideShare

11 ต.ค. 2011 ... กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนบรรณานุกรมจาก หนังสือคาชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษารูปแบบและ ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ 2. ให้นักเรียนห…

Tags : SlideShare

การเขียนอ้างอิงเว็บไซต์ที่ถูกต้อง | { Cartoonst's Blog ปี 4 }

26 ก.ย. 2010 ... เชื่อว่าทุกคนที่อ่านเอนทรี่ต้องเคยเขียนรายงานกันแน่ ๆ ... เท่าที่ผมค้นหาข้อมูลมาจะมีการ อ้างอิงทั้งแบบไทย กับแบบสากล (อังกฤษ) เพราะฉะนั้นก็ลองเลือก ๆ ...

Tags :
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต