ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

Search Sites :
powered by

การเขียนบรรณานุกรม - Naresuan University

Publish. รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ... ในการพิมพ์. ตัวอย่าง แบบ ก กิตติกร มี ทรัพย์. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ ...

Tags : การเขียนบรรณานุกรม Naresuan University

การอ้างอิงทางบรรณานุกรม - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอ้างอิงทางบรรณานุกรม || โครงร่างการวิจัย || เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาการ ... ใน ที่นี้ขอยกตัวอย่างการลงรายการทางบรรณานุกรมรูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่.

Tags : การอ้างอิงทางบรรณานุกรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเขียนบรรณานุกรม - Dek-D.com > มีสาระ > ความรู้รอบตัว

12 ก.ย. 2006 ... ตัวอย่างการลงรายการบรรณานุกรม 1. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม หนังสือเล่ม ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์.สำนักพิมพ์.ปีที่พิมพ์. วิทยากร เชียงกูล.

Tags : การเขียนบรรณานุกรม DekDcom มีสาระ ความรู้รอบตัว

รูปแบบรายการอ้างอิง - สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 ธ.ค. 2005 ... "การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง. ... ตัวอย่าง--ผู้แต่งคนเดียว .... เลขหน้า. ตัวอย่าง. เจตน์ เจริญโท. การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมไทย ทำอย่างไรจึงจะยั่งยืน ...

Tags : รูปแบบรายการอ้างอิง สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ - SlideShare

11 ต.ค. 2011 ... กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนบรรณานุกรมจาก หนังสือคาชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษารูปแบบและ ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ 2. ให้นักเรียนห…

Tags : SlideShare

เทคนิคการเขียนอ้างอิงในงานวิจัยอย่างง่าย

24 พ.ค. 2014 ... รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ... ตัวอย่าง ( นวลจันทร์ รัตนากร, ชุติมา สัจจานันท์ และ มารศรี ศิวรักษ์. 2539: 75).

Tags :

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition

หน้า 1. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6 th edition. จัดทาโดย คณะทางานฝ่าย วิชาการ การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่3. หนังสือทั่วไป. รูปแบบ. ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์ ) ...

Tags : edition

การเขียนรายการอางอิงและบรรณานุกรมบทความวิ

การเขียนรายการอางอิงและบรรณานุกรมบทความวิชาการและบทความวิจัย. รายการอาง อิง มีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ. 1. ผูแตง/ผูผลิต/ผูใหขอมูล. 2.

Tags :
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด