ตัวอย่างหนังสือรับรองบุคคล อบต

Search Sites :
powered by

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครอง ...

.ก.) คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาทำงาน/ผ่านสิทธิและหนังสือยินยอม ให้หักเงินเดือน; แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และใบ ...

Tags :

Download แบบฟอร์ม ต่างๆ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลับหน้าหลัก · หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ... แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาทำงาน

Tags : Download แบบฟอร์ม ต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ - กองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มใบสมัคร / ใบรับรองแพทย์ / คำรับรอง. ใบสมัครสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็น ... แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง · แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง(สำหรับลูกจ้างชั่วคราว).

Tags : แบบฟอร์มต่างๆ กองการเจ้าหน้าที่

คำร้องขอโอน (ย้าย) ของพนักงานส่วนตำบล

ตามลำดับชั้น ผ่านนายอำเภอ และประธาน ก.อบต. จังหวัด มิฉะนั้น จะไม่ได้รับ. การพิจารณา .... ไม่ขอเบิก. ขอรับรองว่าข้อความที่กรอกมาข้างต้นเป็นความจริง .... หนังสือรับรองบุคคล.

Tags : คำร้องขอโอน ย้าย ของพนักงานส่วนตำบล

แบบรับรองผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา

ตัวอย่าง. ที่ ชม 88201/ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง. 328 หมู่ที่ 2 ตำบลเมือง แหง ... ประเภทผู้ป่วยใน และขอให้ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเต็ม จำนวน ... สำนักปลัด อบต. ... สำหรับบุคคลที่เข้ารับการรักษาพยาบาลดังกล่าวเต็มจำนวน.

Tags :

หลักฐานการจดโดเมน .co.th , .or.th , .ac.th , .go.th - Armyhosting.com

ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ ตัวอย่าง (ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน); โดเมน . or.th Non-profit ... ตัวอย่างเอกสาร; โดเมน .go.th Government / หน่วยงานราชการ อบต.

Tags : หลักฐานการจดโดเมน coth orth acth goth Armyhostingcom

7. หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้

ค าชี้แจง หนังสือรับรองนี้ ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้. 1. ... หรือขาดการติดต่อกับบิดา-มารดา และใน ปัจจุบันอยู่ในความอุปการะของบุคคล .... ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น อบต.

Tags :

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้

หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง ... ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น อบต. /สท. ... ตัวอย่างการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือรับรองรายได้ ฯ.

Tags :
This page loaded in 1 seconds.