ตัวอย่างโครงการต่างๆของอบต

Search Sites :
powered by

โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การดาเนินการโครงการพัฒนาประจาปีงบประมาณ 2554 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด. นครราชสีมา .... การเลือกตัวอย่าง เป็นกาหนดตัวแทนของประชากรเป้าหมาย เพื่อการ สุ่มตัวอย่างที่. ต้องการศึกษา ...... ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. ) ...

Tags : โครงการ

โครงการการจัดบริการน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐานสำหรับ องค์กรปกครอง ... บริโภคและการเกษตร ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ. ... งานจะครอบคลุมประเด็นต่างๆโดยคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆของ ท้องถิ่นเป็นสำคัญ ..... 4) สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ เคมี และ แบคทีเรียดังนี้.

Tags :

การด าเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ใ - กรมส่งเสริมการปกครอง ...

ตัวอย่างโครงการ. 1. อบต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น. 19. 2. อบต.หนองไฮ อ. วาปีปทุม จ. .... วิธีดําเนินการ องค์การยูนิเซฟ ติดตามผลของในปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของอปท.

Tags : การด กรมส่งเสริมการปกครอง

9. รายงานผลการดาเนินงานของ อบจ. , อบต. ที่ร่วมสนอ

ตารางสรุปตัวอย่างการดาเนินงานของอบจ. , อบต. ... โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า เฉพาะในเขตพื้นที่. อบต. งบอุดหนุนจากกระทรวง ... -การปลูกต้นไม้เนื่องในวันสาคัญต่างๆ.

Tags : อบจ อบต ที่ร่วมสนอ

แบบฟอร์ม/ตัวอย่างโครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

ตัวอย่างโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ( โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อบ จ. เทศบาล อบต. ) ตัวอย่าง 1: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Tags : จัดหาคอมพิวเตอร์

(ตัวอย่างการเสนอโครงการ) - องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

1 เม.ย. 2014 ... (ตัวอย่างการเสนอโครงการ) ... ๓.๒.๒ เป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. .... ๕ และ เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ประกอบเพื่ออธิบายหัวข้อต่างๆ ของโครงการ. ลงชื่อ .

Tags :

เอกสาร-แบบฟอร์ม ยายชา อบตยายชา อบต.ยายชา องค์การบริหารส่วนตำบล ...

กิจกรรมและโครงการต่างๆ · ผลการปฏิบัติงาน · ภาพกิจกรรม · งานภาษี ... คำร้องทั่วไป ». คำร้องทั่วไป และคำขอใบอนุญาตของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา. Word ...

Tags : เอกสารแบบฟอร์ม ยายชา อบตยายชา อบตยายชา

โครงการประกวด อบต. Energy Awards “ชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน”

สำหรับการประกวด โครงการประกวดอบต. ... สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัด กระทรวงพลังงานเล่าถึงที่มาของโครงการ อบต. ... 4.1 มีแหล่งรวบรวมความรู้ ซึ่งไม่จำเป็น ต้องมีอาคาร อาจอยู่ในพื้นที่เพาะปลูก ที่นา พื้นที่ป่ามีตัวอย่างความสำเร็จ ... 5.1 มีการออม( ระดมทุน)ควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานยั่งยืนในมิติต่างๆของ ชุมชน

Tags : โครงการประกวด อบต Energy Awards
This page loaded in 1 seconds.

Posts You may Like