ตัวอย่างโครงการต่างๆของอบต

Search Sites :
powered by

โครงการการจัดบริการน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐานสำหรับ องค์กรปกครอง ... บริโภคและการเกษตร ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ. ... งานจะครอบคลุมประเด็นต่างๆโดยคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆของ ท้องถิ่นเป็นสำคัญ ..... 4) สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ เคมี และ แบคทีเรียดังนี้.

Tags :

การด าเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ใ - กรมส่งเสริมการปกครอง ...

ตัวอย่างโครงการ. 1. อบต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น. 19. 2. อบต.หนองไฮ อ. วาปีปทุม จ. .... วิธีดําเนินการ องค์การยูนิเซฟ ติดตามผลของในปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของอปท.

Tags : การด กรมส่งเสริมการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ | Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประช. .... องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนค้อ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้สูงอายุขึ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 .... พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมเกษตรกรตัวอย่างนำร่องเศรษฐกิจชุมชนนี้ด้วย ... เลขา ตระกูล และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชุมชนเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ  ...

Tags : จังหวัดศรีสะเกษ Facebook

โครงการประกวด อบต. Energy Awards “ชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน”

สำหรับการประกวด โครงการประกวดอบต. ... สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัด กระทรวงพลังงานเล่าถึงที่มาของโครงการ อบต. ... 4.1 มีแหล่งรวบรวมความรู้ ซึ่งไม่จำเป็น ต้องมีอาคาร อาจอยู่ในพื้นที่เพาะปลูก ที่นา พื้นที่ป่ามีตัวอย่างความสำเร็จ ... 5.1 มีการออม( ระดมทุน)ควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานยั่งยืนในมิติต่างๆของ ชุมชน

Tags : โครงการประกวด อบต Energy Awards

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ ... - คณะรัฐศาสตร์

(1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ... ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาตำบลในการจัดทำโครงการต่างๆ ... จำนวน 367 คน ซึ่งผู้ วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejeice and Morgan (1970; อ้างอิงจาก ...

Tags : อำเภอวารินชำราบ คณะรัฐศาสตร์

โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ศิริพร หงส์พันธ์. ส่วนที่ 4. ปัญหาอุปสรรคการติดตามประเมินผล และข้อเสนอแนะ โครงการ ต่าง ๆ 108 - 115. ส่วนที่ 5 .... การเลือกตัวอย่าง เป็นกาหนดตัวแทนของประชากรเป้าหมาย เพื่อการสุ่มตัวอย่างที่. ต้องการศึกษา ...... ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบ . ) ...

Tags : โครงการ

9. รายงานผลการดาเนินงานของ อบจ. , อบต. ที่ร่วมสนอ

ตารางสรุปตัวอย่างการดาเนินงานของอบจ. , อบต. ... โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า เฉพาะในเขตพื้นที่. อบต. งบอุดหนุนจากกระทรวง ... -การปลูกต้นไม้เนื่องในวันสาคัญต่างๆ.

Tags : อบจ อบต ที่ร่วมสนอ

เอกสารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - สปสช.

เอกสารตัวอย่างเกี่ยวกับ ระเบียบการเงิน ... หนังสือนำส่งตัวอย่าง โครงการหรือกิจกรรมดำเนิน งานของกองทุนอบต. ... เอกสารประกอบการบริหารจัดการกองทุนฯ ประเภทต่างๆ. 1.

Tags : สปสช
This page loaded in 0 seconds.

ป้ายเว็ปยอดฮิต