ตัวอย่างโครงการต่างๆของอบต

Search Sites :
powered by

ตัวอย่างกิจกรรม-โครงการ-ปี-๒๕๕๕ - ชมรมพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด · ๔.โครงการ “งานกินปลาชมหมาบางแก้ว” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ... ๑๕. โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๕ .

Tags : ชมรมพัฒนาชุมชน

โครงการการจัดบริการน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐานสำหรับ องค์กรปกครอง ... บริโภคและการเกษตร ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ. ... งานจะครอบคลุมประเด็นต่างๆโดยคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆของ ท้องถิ่นเป็นสำคัญ ..... 4) สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ เคมี และ แบคทีเรียดังนี้.

Tags :

แบบฟอร์ม/ตัวอย่างโครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

ตัวอย่างโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ( โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อบ จ. เทศบาล อบต. ) ตัวอย่าง 1: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Tags : จัดหาคอมพิวเตอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ... กระทรวงต่างๆ .... ตัวอย่าง คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบลได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (56,57) 15/8/2557 ... โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรม (เปิด 57 ครัั้ง)

Tags : อเมือง จนครพนม 48000

(ตัวอย่างการเสนอโครงการ) - องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

1 เม.ย. 2014 ... (ตัวอย่างการเสนอโครงการ) ... ๓.๒.๒ เป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. .... ๕ และ เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ประกอบเพื่ออธิบายหัวข้อต่างๆ ของโครงการ. ลงชื่อ .

Tags :

9. รายงานผลการดาเนินงานของ อบจ. , อบต. ที่ร่วมสนอ

ตารางสรุปตัวอย่างการดาเนินงานของอบจ. , อบต. ... โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า เฉพาะในเขตพื้นที่. อบต. งบอุดหนุนจากกระทรวง ... -การปลูกต้นไม้เนื่องในวันสาคัญต่างๆ.

Tags : อบจ อบต ที่ร่วมสนอ

การด าเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ใ - กรมส่งเสริมการปกครอง ...

ตัวอย่างโครงการ. 1. อบต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น. 19. 2. อบต.หนองไฮ อ. วาปีปทุม จ. .... วิธีดําเนินการ องค์การยูนิเซฟ ติดตามผลของในปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของอปท.

Tags : การด กรมส่งเสริมการปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านเกาะ | Facebook

... สังกัด อบต.บ้านเกาะ ได้แชร์ รูปภาพ ของ โครงการเด็กไทยสุขภาพดี (DekThaiDD.com) ... *ประชาสัมพันธ์* เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.

Tags : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบตบ้านเกาะ Facebook
This page loaded in 1 seconds.