ปกรายงานภาษาอังกฤษ

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for ปกรายงานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างปกรายงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 15 เล่มและแผ่นบันทึกข้อมูล (บทคัดย่อ. ภาษาไทย/ภาษา อังกฤษ และ ... หน้าปก ระบุชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งชื่อผู้วิจัย. 2. ปกใน ...

Tags :

แบบเขียนรายงานทางวิชาการ - SlideShare

4 มิ.ย. 2013 ... (หน้าปก)(ชื่อเรื่องภาษาไทย)(ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ)(ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ของผู้จัดทำา)ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/...รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรียนรายวิชา IS ...

Tags : แบบเขียนรายงานทางวิชาการ SlideShare

รูปแบบการพิมพ์เอกสารรายงาน - สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัย ...

กำหนดให้ขนาดของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ในการทำปกรายงาน มีความสูงประมาณ 5 ... ชื่อโครงการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร ขนาด 20 Point ตัวหนา.

Tags : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ - CEM

5. สันปกให้ใส่ชื่อโครงการ และโลโกของศูนย์ (หากสันปกมีความหนาพอที่จะใส่ได้). องค์ประกอบของรายงาน. 1. สารบัญ. 2. ชื่อโครงการ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ. 3.

Tags : รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์

7) การทำสันปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1) ปกนอกเป็นส่วนแรกสุดของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย ปกหน้า ปกหลัง และสัน ปก. 2) ปกหน้า แสดงชื่อเรื่องรายงานวิจัยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย ...

Tags : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แบบวิจัย 8

และภาษาอังกฤษ. หน้าปกรายงาน (ปกนอก) กำหนดให้. - ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดไว้กลางหน้ากระดาษตามระยะเว้นริมขอบกระดาษ. -รายงานการวิจัย ใช้ตัวอักษรขนาด 22 ...

Tags : แบบวิจัย

ปกรายงาน 04 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาบัณฑิตจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ ... คณะ ผูบริหารของคณะเศรษฐศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมนี้ ...

Tags : ปกรายงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [ปก] # แปลความหมาย [ปก]

N. cover def:[กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือ] syn:{ใบปก} {เปลือก}{ปลอก} sample:[เด็กกำลังขีดเขียนลงบนปกหนังสือ] N. collar ...

Tags : พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต