ปกรายงานภาษาอังกฤษ

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for ปกรายงานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างปกรายงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 15 เล่มและแผ่นบันทึกข้อมูล (บทคัดย่อ. ภาษาไทย/ภาษา อังกฤษ และ ... หน้าปก ระบุชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งชื่อผู้วิจัย. 2. ปกใน ...

Tags :

การเขียนรายงาน - เกริกวิทยาลัย

การเขียนรายงาน. การเขียนรายงานการศึกษาและโครงการ เปนการสรุป การปฏิบัติงานทุก ขั้นตอนของการ ... ปกในภาษาอังกฤษ ขอความเหมือนปกนอกทุก ประการแตเปน.

Tags : การเขียนรายงาน เกริกวิทยาลัย

แบบเขียนรายงานทางวิชาการ ห้องเรียน ภาษาไทยออนไลน์ ... - SlideShare

4 มิ.ย. 2013 ... (หน้าปก)(ชื่อเรื่องภาษาไทย)(ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ)(ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ของผู้จัดทำา)ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/...รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรียนรายวิชา IS ...

Tags : แบบเขียนรายงานทางวิชาการ ห้องเรียน ภาษาไทยออนไลน์ SlideShare

รูปแบบการนำเสนอรายงาน ปีการศึกษา 2556

เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถจัดทํารายงานได้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ... ปก ว่าง (กระดาษว่าง 1 แผ่น). - ปกใน ... บทคัดย่อภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ.

Tags : รูปแบบการนำเสนอรายงาน ปีการศึกษา

แบบวิจัย 8

และภาษาอังกฤษ. หน้าปกรายงาน (ปกนอก) กำหนดให้. - ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดไว้กลางหน้ากระดาษตามระยะเว้นริมขอบกระดาษ. -รายงานการวิจัย ใช้ตัวอักษรขนาด 22 ...

Tags : แบบวิจัย

Presentation - การนำเสนอผลงาน โดยอาจารย์วันจรัตน์ เดชวิลัย

5.1 ในการลำดับหน้าและการเขียนเลขหน้า ในส่วนนำเรื่อง คือ ตั้งแต่หน้าปก (Title ... 5.2 ใช้ เลขโรมัน (สำหรับรายงาน,วิจัย ,วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น i, ii , iii , …

Tags : Presentation การนำเสนอผลงาน โดยอาจารย์วันจรัตน์ เดชวิลัย

7) การทำสันปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1) ปกนอกเป็นส่วนแรกสุดของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย ปกหน้า ปกหลัง และสัน ปก. 2) ปกหน้า แสดงชื่อเรื่องรายงานวิจัยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย ...

Tags : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รูปแบบการเขียนรายงาน - สำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา

สำหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของคำหรือข้อความ จะพิมพ์ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือ ตัวเล็กก็ได้ ... 1.4 สันปก พิมพ์หัวข้อ “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา .

Tags : รูปแบบการเขียนรายงาน สำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา
This page loaded in 0 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต