ปกรายงานภาษาอังกฤษ

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for ปกรายงานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างปกรายงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 15 เล่มและแผ่นบันทึกข้อมูล (บทคัดย่อ. ภาษาไทย/ภาษา อังกฤษ และ ... หน้าปก ระบุชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งชื่อผู้วิจัย. 2. ปกใน ...

Tags :

รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์

5. สันปกให้ใส่ชื่อโครงการ และโลโกของศูนย์ (หากสันปกมีความหนาพอที่จะใส่ได้). องค์ประกอบของรายงาน. 1. สารบัญ. 2. ชื่อโครงการ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ. 3.

Tags :

รูปแบบการพิมพ์เอกสารรายงาน - สถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัย ...

กำหนดให้ขนาดของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ในการทำปกรายงาน มีความสูงประมาณ 5 ... ชื่อโครงการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร ขนาด 20 Point ตัวหนา.

Tags : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

แบบเขียนรายงานทางวิชาการ - SlideShare

4 มิ.ย. 2013 ... (หน้าปก)(ชื่อเรื่องภาษาไทย)(ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ)(ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ของผู้จัดทำา)ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/...รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรียนรายวิชา IS ...

Tags : SlideShare

รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ - คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...

1. หน้าปก ให้มีรายละเอียด ดังนี้. 1.1 มีตราสัญลักษณ์ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร. 1.2 ให้ระบุว่า รายงานการวิจัยเรื่อง ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ...

Tags : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แบบการเขียนรายงานวิจัย - มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน้าปก ให้มีหัวข้อ ดังนี้. 1.1 ให้มีตราของมหาวิทยาลัยศิลปากรปรากฏอยู่บนหน้าปก. 1.2 ให้ ระบุว่า รายงานการวิจัยเรื่อง ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง.

Tags : มหาวิทยาลัยศิลปากร

การเขียนรายงาน - เกริกวิทยาลัย

การเขียนรายงาน. การเขียนรายงานการศึกษาและโครงการ เปนการสรุป การปฏิบัติงานทุก ขั้นตอนของการ ... ปกในภาษาอังกฤษ ขอความเหมือนปกนอกทุก ประการแตเปน.

Tags : การเขียนรายงาน เกริกวิทยาลัย

7) การทำสันปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1) ปกนอกเป็นส่วนแรกสุดของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย ปกหน้า ปกหลัง และสัน ปก. 2) ปกหน้า แสดงชื่อเรื่องรายงานวิจัยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย ...

Tags :
This page loaded in 1 seconds.