มาตรฐานสมศ

Search Sites :
powered by

สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

Tags :

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม - สมศ. สำนักงานรับรอง ...

2 ก.ย. 2014 ... โครงการรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทยประจำปีงบประมาณ 2554 "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม" ครั้งที่ 1 วันที่ ...

Tags : รอบสาม สำนักงานรับรอง

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานสมศ.&สพฐ.

ตารางสรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสาม ... ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ...

Tags :

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ..๒๕๕๔-๒๕๕๘)

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะ ... รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ สมศ.

Tags : พศ๒๕๕๔๒๕๕๘

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพ ...

15 ธ.ค. 2005 ... ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓). สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ มหาชน) ... ผูประเมินภายนอกที่ไดรับการรับรองจาก สมศ.เทานั้น ...

Tags : มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน (สมศ.)

สมศ.คือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) เรียกโดย ย่อว่า สมศ. จัดตั้ง โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฯ พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์ ...

Tags :

สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) | Facebook

สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา). ถูกใจ 3060 คน · 14 คน กำลังพูดถึงสิ่งนี้. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Tags : Facebook
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด