ระบบนายทะเบียน

Search Sites :
powered by

บริการออนไลน์ - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

ระบบ Data Center. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) ... ลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS) · โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์(NAP) ...

Tags : บริการออนไลน์

ระบบ บำเหน็จ บำนาญ - กรมบัญชีกลาง

ลงทะเบียนผู้ใช้ระบบ Register. การบริการด้าน ... ระบบบำเหน็จบำนาญ/ระบบบำเหน็จ ค้ำประกัน .... และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ ของผู้รับบำนาญ ได้ที่ "การบริการด้าน ข้อมูล

Tags : บำเหน็จ บำนาญ กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ระบบงานข้อูล กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร. ... ระบบตรวจสอบ สิทธิOnline ของนายทะเบียนหน่วยบริการจังหวัดยโสธร คลิก!

Tags : กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ตราสารหนี้ที่ ธปท.เป็นนายทะเบียน - ธนาคารแห่งประเทศไทย

FM_DS_001. สรุปตราสารหนี้ที่จำหน่าย/รับเป็นนายทะเบียนเพิ่ม ไถ่ถอน และคงค้าง (2547 ), 29 ก.พ. ... พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน, 14 ส.ค. 2558.

Tags : ตราสารหนี้ที่ ธปทเป็นนายทะเบียน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - TSD - บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์

งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ... ในทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนระบบสำรอง กรณีระบบหลักไม่ สามารถใช้งานได้ และมีระบบห้องมั่นคงเพื่อจัดเก็บใบหลักทรัพย์และเอกสารสิทธิต่าง ๆ ...

Tags :

นายทะเบียนหลักทรัพย์

(1) หลักเกณฑ์ของผู้ได้รับใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ประกาศ ทด. ... โดยต้องมี ระบบควบคุมภายในที่สามารป้องกันการกระทำโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้  ...

Tags : นายทะเบียนหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สำนักงาน ก.ล.ต.

นายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากระบบงานเกี่ยวกับการจัดทำ การประมวลผล การจัด เก็บข้อมูล และการจัดทำรายงาน ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์.

Tags : สำนักงาน

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ... 23 เม.ย. 2558). การเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบข้อ บกพร่องของสหกรณ์ / บันทึก ... ปรับปรุงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการ สหกรณ์ พ.

Tags : สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด