ระบบนายทะเบียน

Search Sites :
powered by

ระบบนายทะเบียนหน่วยบริการ

19 ม.ค. 2010 ... เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสิทธิบัตรระดับหน่วยบริการทุกแห่ง ขณะนี้กลุ่มงานประกัน สุขภาพ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ ของนายทะเบียนขึ้น ...

Tags : ระบบนายทะเบียนหน่วยบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ไฟล์ข้อมูลสำหรับหน่วยบริการเกี่ยวกับการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี ๕๘ เป็น ไฟล์ RAR ... ระบบตรวจสอบสิทธิOnline ของนายทะเบียนหน่วยบริการจังหวัดยโสธร คลิก!

Tags : กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ระบบ บำเหน็จ บำนาญ - กรมบัญชีกลาง

ระบบ UNDO - สมาชิก กบข ... e-pension โดยคลิกที่ปุ่ม "ช่วยเหลือ" -> หัวข้อ "คู่มือการใช้ ระบบ" ... และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ ของผู้รับบำนาญ ได้ที่ "การบริการด้านข้อมูล

Tags : บำเหน็จ บำนาญ กรมบัญชีกลาง

บริการออนไลน์ - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

ลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS) ... ระบบรวบรวมข้อมูล ปัญหาการเข้าใช้งานโปรแกรม ประยุกต์ของ สปสช. ... ระบบประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม (SS-DATA) ...

Tags : บริการออนไลน์

บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ - TSD : Thailand Securities Depository ...

งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ ... นอกจากนี้ ยังมีระบบการเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผล ข้อมูล ในทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนระบบสำรอง กรณีระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้ ...

Tags : Thailand Securities Depository

นายทะเบียนหลักทรัพย์

(1) หลักเกณฑ์ของผู้ได้รับใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ประกาศ ทด. ... โดยต้องมี ระบบควบคุมภายในที่สามารป้องกันการกระทำโดยมิชอบอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้  ...

Tags : นายทะเบียนหลักทรัพย์

คู่มือระบบทะเบียนประวัติ

การเรียกใช้โปรแกรม. ระบบทะเบียนประวัติ> บันทึกข้อมูล > บันทึกทะเบียนประวัติจะแสดง หน้าจอดังรูป .... กรณีนายทะเบียนต้องการตรวจสอบการจ่ายเงินบํานาญฯ ให้เลือกไปที่.

Tags : คู่มือระบบทะเบียนประวัติ

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ระบบการจัดการข้อบกพร่อง (ประชุม Conference 12/01/ 2558) ... ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส่งรายงานการตรวจสอบต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์.

Tags : สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
This page loaded in 0 seconds.