ราคามาตรฐานวัสดุสํานักงาน ปี 2554

Search Sites :
powered by

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3.2 หนังสือนําสงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหนังสือสํานักงบประมาณ. ที่นร 0719/ว 48 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ 86 ...

Tags : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๕๖ - สำนักงบประมาณ : สำนักนายกรัฐมนตรี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ... หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ...

Tags : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

58 ณ ห้องประชุม30314/1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 11.00 น. -- ถ่ายทอด แถลงข่าวประจำเดือน --, มกราคม 2558 ... คำชี้แจง การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2554 ... การปรับปรุงน้ำหนักดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ... ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนัก งบประมาณ

Tags : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง. รายปี. กรุงเทพ · กลาง · เหนือ · ตอ./น. ใต้. รายเดือน ... ราคาวัสดุก่อสร้าง ส่วนกลาง. กรุณาเลือกเดือน ปี. มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน  ...

Tags : ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

filih. Q,I" QJd ... oJ .A 1"'" !f)flffl'illflllJl~'iJl'Ufil fltu arunJu'U 1)fl'Vll'IJ'U!'Vtf) 'b'!i1W!'U 1l'l1\1. ''Uflll1lflfllHUlhtlJltull[J~1[Jlht')111 !vlf)'M't~T..nrl~ffTUfl~UlhtlJltu ...

Tags : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐาน

ปี 2555 · อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (4 กรกฎาคม 2555). ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ... ราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพิ่มเติม (26 สิงหาคม 2556) ... ปี 2554 (มีนาคม 2554).

Tags : บัญชีราคามาตรฐาน

มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557 - SlideShare

8 พ.ย. 2013 ... กดโหลด "Save" มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557. ... ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ลํานั้กมาตรฐาน งบประมาณ ฮ้านั้กงบป่ระมาณ ฒพ'๖๖.จี้๐.ชุ่บิ ถุมภาพันธี 2556; 2. คํานํา ฮั ...

Tags : มาตรฐานครุภัณฑ์ SlideShare

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง - สำนักมาตรฐานและประเมินผล (Bureau of ...

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2551. ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2550. ราคาพื้นฐานวัสดุ ก่อสร้าง ปี 2549. ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2553. ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง ปี 2554.

Tags : หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง สำนักมาตรฐานและประเมินผล Bureau
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด