ราคามาตรฐาน

Search Sites :
powered by

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - มหาวิทยาลัยแม่ ...

ศ. 2557 ทเป็น. ั ั อ ั มุ่ ง. มาตรฐานเดียวกบ โดยจคทาเฉพาะรายการครุภณฑ์ทสามารถกาหน ดเป็นราคามาตรฐานกลางใดั โดย. อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงบประมาณ ...

Tags : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พศ2557 มหาวิทยาลัยแม่

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทาง ... รัฐวิสาหกิจ และ หนวยงานอื่นของรัฐ มีแนวทางปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน. อยางไรก็ตาม ...

Tags : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ระเบียบ ข้อบังคับ - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557 · Download. Details. Display Num. 5, 10, 15, 20, 50, All. Powered by Phoca Download ...

Tags : ระเบียบ ข้อบังคับ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมีนาคม 2557) - สำนักแผนงานและ ...

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมีนาคม 2557). สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักแผนงาน และงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 646 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ...

Tags : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม สำนักแผนงานและ

มาตรฐานสากล ราคารถยนต์ใช้แล้ว: Thanachart blue book

มาตรฐานสากล ราคารถยนต์ใช้แล้ว Thanachartbluebook.com.

Tags : มาตรฐานสากล Thanachart

ค้นหาราคากลาง - Thanachart blue book : มาตรฐานสากล ราคารถยนต์ใช้แล้ว

ขนาดตัวอักษร : ก ก ก กลุ่มธนชาต | แผนผังเว็บไซต์. ประเภทรถ*. กรุณาเลือกประเภทรถ, รถ กระบะ, รถเก๋ง, รถตู้. ยี่ห้อ*. กรุณาเลือกยี่ห้อรถยนต์. กลุ่ม. กรุณาเลือกกลุ่มรถยนต์. รุ่นย่อย.

Tags : ค้นหาราคากลาง Thanachart มาตรฐานสากล ราคารถยนต์ใช้แล้ว

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หนวยนับ ราคาตอหนวย. หมายเหตุ. ที่. (บาท). ราคาครุภัณฑทุกประเภท. ที่กําหนด เปนราคาที่รวม. 1.1 ครุภัณฑกอสราง. ภาษีมูลคาเพิ่มแลว. 1 รอก. ชุด. 1.1 ขนาด ...

Tags : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ 2555 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ราคามาตรฐานจากสำนักงบประมาณ ... บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (1) ... (ค่า K) (ราคา มาตรฐานจากสำนักงบประมาณ/ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเคยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)).

Tags : ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
This page loaded in 1 seconds.