ราคามาตรฐาน

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หนวยนับ ราคาตอหนวย. หมายเหตุ. ที่. (บาท). ราคาครุภัณฑทุกประเภท. ที่กําหนด เปนราคาที่รวม. 1.1 ครุภัณฑกอสราง. ภาษีมูลคาเพิ่มแลว. 1 รอก. ชุด. 1.1 ขนาด ...

Tags : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์2554 - ระบบรายงานผลด้านการเงิน (ตามแผน)

เอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทาง ... ในตางประเทศ. สํานักมาตรฐานงบประมาณหวังวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชน.

Tags : เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์2554 ระบบรายงานผลด้านการเงิน ตามแผน

ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ 2555 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ราคามาตรฐานจากสำนักงบประมาณ. ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ. ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ (1). บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (1). คู่มือการตรวจสอบเงินชดเคยค่างานก่อสร้าง (ค่า ...

Tags : ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศ. 2557 ทเป็น. ั ั อ ั มุ่ ง. มาตรฐานเดียวกบ โดยจคทาเฉพาะรายการครุภณฑ์ทสามารถกาหน ดเป็นราคามาตรฐานกลางใดั โดย. อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงบประมาณ ...

Tags : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์

นร ๐๗๐๙/ว สํานักงบประมาณ. สุ่. ถนนพระรามท ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐. 31-. ิ. ' สงทาคม ๒๕๕๖. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์. ๒๕. ยุ่. ปุ้. ปันิ. ปุ่. ั ิ บ ี ฮ่ ั ่. อสํา กเลขาธการคณะรฐมนตร ท ...

Tags : มาตรฐาน ครุภัณฑ์

มาตรฐานสากล ราคารถยนต์ใช้แล้ว: Thanachart blue book

มาตรฐานสากล ราคารถยนต์ใช้แล้ว Thanachartbluebook.com.

Tags : มาตรฐานสากล Thanachart

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว 1217 ลว.15 พ.ค.57 ขอเวียนหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 34 และ ว 35 ลว.31 มี.ค.57 เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รวม ...

Tags :
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต