ราคามาตรฐาน

ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ 2555

ราคามาตรฐานจากสำนักงบประมาณ. ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ. ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ (1). บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (1). คู่มือการตรวจสอบเงินชดเคยค่างานก่อสร้าง (ค่า ...

Tags : ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556(เพิ่มเติม)

นร ๐๗๐๙/ว สํานักงบประมาณ. สุ่. ถนนพระรามท ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐. 31-. ิ. ' สงทาคม ๒๕๕๖. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์. ๒๕. ยุ่. ปุ้. ปันิ. ปุ่. ั ิ บ ี ฮ่ ั ่. อสํา กเลขาธการคณะรฐมนตร ท ...

Tags : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556เพิ่มเติม

ราคามาตรฐานครุภัณฑ

เอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทาง ... ฐานขอมูลที่ใช ในการจัดทําเปนการรวบรวมขอมูลราคาภายในประเทศ ดังนั้น ราคามาตรฐาน.

Tags : ราคามาตรฐานครุภัณฑ

เกณฑ์ราคาพื้นฐาน - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชาพิจารณ์ ร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ... คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2556 เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน

Tags : เกณฑ์ราคาพื้นฐาน

เกณฑ์ ราคา กลาง และ คุณลักษณะ พื้นฐาน - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

21 ก.พ. 2014 ... เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ราคา 120,000 บาท ..... เป็นอุปกรณ์ Appliance หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์.

Tags : เกณฑ์ คุณลักษณะ พื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศ. 2557 ทเป็น. ั ั อ ั มุ่ ง. มาตรฐานเดียวกบ โดยจคทาเฉพาะรายการครุภณฑ์ทสามารถกาหน ดเป็นราคามาตรฐานกลางใดั โดย. อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงบประมาณ ...

Tags : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TISTR BLOG » Archive for ราคามาตรฐาน - วว.

24 มี.ค. 2014 ... บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ประกาศ เมื่อ กุมภาพันธ์ 2556 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...

Tags : TISTR Archive ราคามาตรฐาน

ICT Industry Trade & Business Matching > ราคามาตรฐานด้าน IT

ดาวโหลดไฟล์หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาคลิก. ที่มาข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ไทย กระทรวงการคลัง. ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ...

Tags : Industry Trade Business Matching ราคามาตรฐานด้าน
This page loaded in 1 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต