วิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย ป.5

Search Sites :
powered by

รวมวิจัยในชั้นเรียนทุกวิชา - Google Sites

ป. 2 วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย.doc. (124k). สุริยพงษ์ ท้าวทิพย์,. 15 ก.ค. ..... .5 วิจัย การใช้วิธีการสามเกลอองอาจเพื่อฝึกระเบียบในการเดินแถมมาเรียนวิชา.doc.

Tags : Google Sites

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

29, การศึกษาผลการใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาการการเขียนสะกดคำในภาษาไทย สำหรับ นักเรียนสมาธิสั้น ชั้นประถมศึกษาที่ 1 โรงเรียนรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ...

Tags : ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ - โรงเรียน เลิศ หล้า

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง วิชานาฏศิลป์ · วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง พัฒนาการอ่านชั้น .3 ... ภาษาไทย ระดับชั้น P.1 · วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ ...

Tags : โรงเรียน

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้น .4-1 - โรงเรียน เลิศ หล้า

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการ พัฒนาทักษะ ... 3. ผลการการดําเนินงาน. 4. การอภิปรายผล. 5. สรุปผลการศึกษาวิจัย 5. ข อเสนอแนะ. 6. ภาคผนวก ... นักเรียนอานคําในภาษาไทยไดถูกตองมากขึ้น.

Tags : วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง โรงเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

กลุ่มสาระการเรียนรู้. ภาษาไทย. บทคัดย่อ. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการอ่านออกเสียงค้าควบกล้้า วิชา. ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๔/๗ ...

Tags : งานวิจัยในชั้นเรียน

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒน - โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

1. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง. การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. โดยใช้แบบฝึก. ของ. มิสธิติยา ใจชื่น. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์.5 .

Tags : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒน

การแก้ไขปัญหาการอ่าน - เขียนภาษาไทย ด้วยวิจัยในชั้นเรียน - MyFirstBrain ...

การแก้ไขปัญหาการอ่าน - เขียนภาษาไทย ด้วยวิจัยในชั้นเรียน ... นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 20 คน ส่วนใหญ่อ่านและเขียนคำที่ ควบกล้ำ ร ล ว ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะ ...

Tags : การแก้ไขปัญหาการอ่าน เขียนภาษาไทย ด้วยวิจัยในชั้นเรียน MyFirstBrain

วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน - SlideShare

25 ธ.ค. 2012 ... วิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6/1 ้ ปีการศึกษา 2554 เรื่องการไม่ส่งงาน /…

Tags : SlideShare
This page loaded in 0 seconds.