หนังสือมอบอํานาจขนส่ง

Search Sites :
powered by

(ร่าง)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ 3

พ.ศ. ๒๕๕๖ .................................................... อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔๘ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๕ วรรคหนึ่งและ. วรรคสอง ข้อ ๕๘ ... (๖) ผู้ประกอบกิจการถัง ขนส่งน้ํามัน ประเภทรถขนส่งน้ํามันชนิดรถบรรทุกที่จดทะเบียนตาม ..... หนังสือมอบอํานาจ ( ถ้ามี) ...

Tags : เรื่อง สถานที่ยื่น แบบคำขอ

แบบแจ้งเลิกเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 มาตรา 11 หรือผู้ขนส่งน้ำมันตาม ...

... โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้. เปนผูคาน้ํามันตาม มาตรา 10 มาตรา 11 หรือ ผูขนส งน้ํามันตามมาตรา 12. ตามทะเบียน/ใบรับแจง เลขที่. ... หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ...

Tags : มาตรา หรือผู้ขนส่งน้ำมันตาม

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ 3 พ.ศ.2556

23 ก.ย. 2013 ... อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔๘ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง ... น้ํามัน ที่ใช้เติมน้ํามันให้อากาศยานภายในสนามบินและรถไฟขนส่งน้ํามัน ให้ยื่น ณ ...... หนังสือมอบ อํา นาจ (ถามี) พรอ มสํา เนาบัตรประจํา ตัวประชาชนของผูม อบอํา ...

Tags : ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่น แบบคำขอ พศ2556

คำขออนุญาตใช้ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว - กรมธุรกิจพลังงาน

หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผู รับมอบอํานาจ. แบบถังขนสงกาซธรรมชาติเหลว และการติดตั้งโดยรวม.

Tags : กรมธุรกิจพลังงาน

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานรับจดทะเบียนเป็น - กรมธุรกิจพลังงาน

หนังสือมอบอํานาจต้องระบุให้ผู้รับมอบอํานาจทําการแทนเสมือนผู้มีอํานาจ ... อํานาจผู้รับ มอบอํานาจจะกระทําการตามขอบเขตที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ .... ค ) แบบ นพ.111 คือ แบบแจ้งเลิกเป็นผู้ค้านํ้ามันหรือผู้ขนส่งนํ้ามันตามมาตรา 12.

Tags : กรมธุรกิจพลังงาน

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ - การดำเนินการเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ...

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ โรงงาน ... หนังสือมอบอำนาจผู้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย.

Tags : แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

สรุปค่ําถามหีประชาชบถามบ่อยๆ พร้อมคําตอบ - สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

-ฮ็บความประสงํค์แจ้งย้ายปลายทางห็สําบัณาบขนส่งจังหวัด ... ให้บุคคลอึบต่ําเนินการเเหห ใค้ํ แต่ต้องมีหนักู้สือมอบอํานาจ ... บุคคลอืบค่ําเนินการแทนได้ แต่ํค้ํองมีหนังสือมอบอ่ํานาอ.

Tags : พร้อมคําตอบ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

ใบมอบอํานาจ

ใบมอบอํานาจ. เขียนที . วันที เดือน พ.ศ. . ข้าพเจ้า . บัตรประจําตัวประชาชนเลขที บ้านเลขที หมู่ที . ซอย ถนน . ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต . จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ .

Tags : ใบมอบอํานาจ
This page loaded in 8 seconds.

รายการทีวีล่าสุด