หนังสือมอบอํานาจขนส่ง

(ร่าง)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ 3

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔๘ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๕ วรรคหนึ่งและ. วรรคสอง ข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง ข้อ ... ทางท่อ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑ท. (๓) แบบคําขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สําหรับถังขนส่งน้ํามัน ให้ใช้ ..... หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)  ...

Tags : เรื่อง สถานที่ยื่น แบบคำขอ

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ - การดำเนินการเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ...

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ โรงงาน ... หนังสือมอบอำนาจผู้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย.

Tags : แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ ...

17 ส.ค. 2006 ... กรมโรงงานอุตสาหกรรม. หนังสือมอบอํานาจในการแตงตั้งตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและ ขนสงของเสียอันตราย. (ฉบับสําหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม).

Tags : เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา เรื่อง

ด่วนที่สุด ที่ บก 0012/1064 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศจังหวัด ...

... (โดยวธประมูล). ด้วยจังหวัดบึงกาฬ โดยสํานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาห มีความประสงค์ท็จะ ดําเนินการ ... ถูกต้อง เเละหนังสือมอบอํานาจกรณีทืผู้ีอํานาจไม่ได้มาตําเนินการเอง. ๓.

Tags : ด่วนที่สุด ลงวันที่ สิงหาคม เรื่อง ประกาศจังหวัด

หนังสือมอบอำนาจ เรื่อง

วันที่……….เดือน……………………พ.ศ…………… เรื่อง มอบอํานาจในการดําเนินการขอ อนุญาตจัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ. ตามที่ขาพเจา…

Tags : หนังสือมอบอำนาจ เรื่อง

การขอทำใบขับขี่นานาชาติ - คณะแพทยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวุ้ยน หวูหนาภาควปีใช้หวหนางในฟ้หนวยงําน. ๐ ๓ | ๓ ๓ | | ๓ ๗ ขข ฮ่ ๓ ... อ็นไปดําเนินการ แทนได้ โดยค้ํองเเบบใบมอบอ่ํานาจระบุไปด้วย ในส่วนดิ์สํานักงานขนส่งกรูงเทพท ในกรณี.

Tags : การขอทำใบขับขี่นานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หนังสือมอบอํานาจ

การกระทําของขาพเจา และเพื่อเปนหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผูมอบอํานาจ และผู รับมอบอํานาจ. ตางไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน. ลงชื่อ.

Tags : หนังสือมอบอํานาจ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง - สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย

5 ก.พ. 2014 ... ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศกําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางาน ... (๓) หนังสือมอบอํานาจพร้อมด้วยภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํา ...

Tags : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต