หนังสือมอบอํานาจขนส่ง

ใบมอบอํานาจ

ใบมอบอํานาจ. เขียนที . วันที เดือน พ.ศ. . ข้าพเจ้า . บัตรประจําตัวประชาชนเลขที บ้านเลขที หมู่ที . ซอย ถนน . ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต . จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ .

Tags : ใบมอบอํานาจ

TGL-33-R1-11

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์30 บาท. 5. ... แสดง หลักฐาน หรือหนังสือรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแสดงว่ามีคุณสมบัติ.

Tags :

สรุปค่ําถามหีประชาชบถามบ่อยๆ พร้อมคําตอบ - สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

-ฮ็บความประสงํค์แจ้งย้ายปลายทางห็สําบัณาบขนส่งจังหวัด ... ให้บุคคลอึบต่ําเนินการเเหห ใค้ํ แต่ต้องมีหนักู้สือมอบอํานาจ ... บุคคลอืบค่ําเนินการแทนได้ แต่ํค้ํองมีหนังสือมอบอ่ํานาอ.

Tags : พร้อมคําตอบ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

คำขออนุญาตใช้ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว - กรมธุรกิจพลังงาน

หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผู รับมอบอํานาจ. แบบถังขนสงกาซธรรมชาติเหลว และการติดตั้งโดยรวม.

Tags : กรมธุรกิจพลังงาน

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ 3 พ.ศ.2556

23 ก.ย. 2013 ... อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔๘ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง ... น้ํามัน ที่ใช้เติมน้ํามันให้อากาศยานภายในสนามบินและรถไฟขนส่งน้ํามัน ให้ยื่น ณ ...... หนังสือมอบ อํา นาจ (ถามี) พรอ มสํา เนาบัตรประจํา ตัวประชาชนของผูม อบอํา ...

Tags : ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่น แบบคำขอ พศ2556

2) เรื่องเสร็จที่ 74 ปี 2554 - กระทรวงคมนาคม

กรมเจ้าท่าได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๓๐๔/๔๐๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง .... คําสั่งมอบอํา นาจของอธิบดีกรมเจ้าท่า ตามคําสั่งกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ ๓๒๐/.

Tags : เรื่องเสร็จที่ กระทรวงคมนาคม

หนังสือมอบอํานาจ เรื่อง ทําใบขับขี่สากล กับก

หนังสือมอบอํานาจ. เรื่อง ทําใบขับขี่สากล กับกรมการขนสงทางบก. เขียนที่. วันที่. เดือน. พ .ศ. โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา. อายุ. ป. เชื้อชาติ. สัญชาติ.

Tags : หนังสือมอบอํานาจ เรื่อง ทําใบขับขี่สากล

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ - การดำเนินการเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ...

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ โรงงาน ... หนังสือมอบอำนาจผู้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย.

Tags : แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
This page loaded in 0 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต