หนังสือมอบอํานาจขนส่ง

Search Sites :
powered by

ใบมอบอํานาจ

ใบมอบอํานาจ. เขียนที . วันที เดือน พ.ศ. . ข้าพเจ้า . บัตรประจําตัวประชาชนเลขที บ้านเลขที หมู่ที . ซอย ถนน . ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต . จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ .

Tags : ใบมอบอํานาจ

หนังสือมอบอำนาจ เรื่อง

วันที่……….เดือน……………………พ.ศ…………… เรื่อง มอบอํานาจในการดําเนินการขอ อนุญาตจัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ. ตามที่ขาพเจา…

Tags : หนังสือมอบอำนาจ เรื่อง

TGL-33-R1-11

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) และติดอากรแสตมป์30 บาท. 5. ... แสดง หลักฐาน หรือหนังสือรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแสดงว่ามีคุณสมบัติ.

Tags :

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ - การดำเนินการเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ...

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ โรงงาน ... หนังสือมอบอำนาจผู้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย.

Tags : แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ 3 พ.ศ.2556

23 ก.ย. 2013 ... อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔๘ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง ... น้ํามัน ที่ใช้เติมน้ํามันให้อากาศยานภายในสนามบินและรถไฟขนส่งน้ํามัน ให้ยื่น ณ ...... หนังสือมอบ อํา นาจ (ถามี) พรอ มสํา เนาบัตรประจํา ตัวประชาชนของผูม อบอํา ...

Tags : ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่น แบบคำขอ พศ2556

แบบ แจ้งเลิกเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 มาตรา 11 หรือผู้ขนส่งน้ำมันตาม ...

... (กรณีเปนบุคคลธรรมดา). สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไม เกิน 6 เดือน (กรณีที่เปนนิติบุคคล) เวนแตที่ตรวจสอบ ... หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ...

Tags : มาตรา หรือผู้ขนส่งน้ำมันตาม

2) เรื่องเสร็จที่ 74 ปี 2554 - กระทรวงคมนาคม

กรมเจ้าท่าได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๓๐๔/๔๐๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง .... คําสั่งมอบอํา นาจของอธิบดีกรมเจ้าท่า ตามคําสั่งกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ ๓๒๐/.

Tags : เรื่องเสร็จที่ กระทรวงคมนาคม

หนังสือมอบอํานาจ เรื่อง ทําใบขับขี่สากล กับก

หนังสือมอบอํานาจ. เรื่อง ทําใบขับขี่สากล กับกรมการขนสงทางบก. เขียนที่. วันที่. เดือน. พ .ศ. โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา. อายุ. ป. เชื้อชาติ. สัญชาติ.

Tags : หนังสือมอบอํานาจ เรื่อง ทําใบขับขี่สากล
This page loaded in 0 seconds.