หนังสือมอบอํานาจทั่วไป

หนังสือมอบอํานาจ - Thailaendisch.de

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา . .... แทนขาพเจาจนเสร็จการและขาพเจายอม รับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจของขาพเจาไดทําไปตามที่มอบอํานาจนี้.

Tags : หนังสือมอบอํานาจ Thailaendischde

ใบมอบอํานาจ

ใบมอบอํานาจ. เขียนที . วันที เดือน พ.ศ. . ข้าพเจ้า . บัตรประจําตัวประชาชนเลขที บ้านเลขที หมู่ที . ซอย ถนน . ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต . จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ .

Tags : ใบมอบอํานาจ

หนังสือมอบอำนาจ

การกระทําของขาพเจา และเพื่อเปนหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผูมอบอํานาจ และผู รับมอบอํานาจ. ตางไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน. ลงชื่อ.

Tags : หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ Download ฟรี | หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป) | หนังสือ ...

หนังสือมอบอำนาจ Download ฟรี | หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป) ... Detail : ซึ่งข้าพเจ้ายอม รับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปเฉพาะตามที่ได้มอบอานาจ. File size ...

Tags : หนังสือมอบอำนาจ Download หนังสือมอบอำนาจทั่วไป หนังสือ

หนังสือมอบอำนาจ

28 มิ.ย. 2012 ... โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า . .... แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ ...

Tags : หนังสือมอบอำนาจ

ทั่วไป

แทนขาพเจาจนเสร็จการ. ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระ ทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจา. ไดกระทําดวยตนเองทั้งสิ้น.

Tags : ทั่วไป

หนังสือมอบอํานาจ

พ.ศ.………… โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา… ... ที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปเฉพาะ ตามที่ไดมอบอํานาจไวนี้เสมือนเปนการกระทําของขาพเจาเองทั้งสิ้น ขาพเจา.

Tags : หนังสือมอบอํานาจ

หนังสือมอบ อํานาจ อากร

หนังสือมอบ อํานาจ อากร. แสดมป์. สํ ลุ่. เขยนท...... โดยหนงสอฉบบน ขาพเจา . ... ..อําเภ .. บ บ ง่ ๔ ขส อ บ. จงหวด.......... อานาจลงนามผูกพน........ ปิ ้ ะ |สุ่ . ฒนกงานตงอยูท ถนน .

Tags : หนังสือมอบ อํานาจ
This page loaded in 1 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต

ป้ายเว็ปยอดฮิต