หนังสือมอบอํานาจนิติบุคคล

Search Sites :
powered by

หนังสือมอบอํานาจ

พ.ศ………. โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา … ... กรณีผูมอบอํานาจเปนนิติบุคคล ผูมอบ อํานาจตองครบถวนตามหนังสือรับรองจดทะเบียน. นิติบุคคล เชน ...

Tags : หนังสือมอบอํานาจ

หนังสือมอบอำนาจ (นิติบุคคล)

หนังสือมอบอำนาจ. วันที่. โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล) ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี สัญชาติ ตำแหน่ง อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด ...

Tags : หนังสือมอบอำนาจ นิติบุคคล

0หนังสือมอบอํานาจ

ปดอากร. 10 บาท. 0หนังสือมอบอํานาจ ... โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาหางหุนสวน /ผูเริ่มกอการ/บริษัท … .... แทนขาพเจาผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล.

Tags : 0หนังสือมอบอํานาจ

หนังสือมอบอํานาจ

พ.ศ………. โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา (ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ ชื่อนิติบุคคล)… ... หนังสือ มอบอํานาจฉบับนี้เปนการมอบอํานาจใหดําเนินการตามที่ระบุไวขางตน ทั้งนี้.

Tags : หนังสือมอบอํานาจ

คำขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจบริหารนิติบุคคล ที่ได้รับใบอนุญาต ... - สภาวิศวกร

คําขอเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจบริหารนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม. ควบคุมประเภท ... หนังสือมอบอํานาจใหเปนผูยื่นคําขอแทนนิติบุคคล.

Tags : ที่ได้รับใบอนุญาต สภาวิศวกร

การมอบอํานาจใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

จัดทําฟอรมหนังสือมอบอํานาจขึ้นไวเพื่อความสะดวกแกผูขอจดทะเบียนที่จะใชยื่น ..... แตถาจะไมสงหนังสือรับรองนิติบุคคลก็ได แตหนังสือมอบอํานาจที่ทําขึ้นใน.

Tags :

หนังสือมอบอํานาจ

พ.ศ………… โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว… ... จังหวัด……………… …………………. ขอมอบอํานาจใหบุคคลตามชื่อและที่อยูดังนี้. 1.นาย/นาง/นางสาว…

Tags : หนังสือมอบอํานาจ

หนังสือมอบอํานาจ(บุคคลธรรมดา)

หนังสือมอบอํานาจ(บุคคลธรรมดา). เขียนที่............................................................................... ....... วันที่ .... 2. แนบสําเนาบัตรประชาชนและ. สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ ...

Tags :
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด