หนังสือมอบอํานาจโอนรถยนต์

Search Sites :
powered by

แบบ ฟอร์ม - กรมการขนส่งทางบก

... Save Target As... 3. หากเอกสารฉบับใดมี 2 หน้า ขอให้พิมพ์เอกสารหน้า-หลัง ใน กระดาษแผ่นเดียวกัน ... แบบคำขอโอนและรับโอน. ดาวน์โหลด. แบบคำขออื่นๆ ... หนังสือ มอบอำนาจ. ดาวน์โหลด ... บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย. ดาวน์โหลด.

Tags : ฟอร์ม กรมการขนส่งทางบก

เอกสารการปิดบัญชีโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ - ยินดีตอนรับสู่ Honda Leasing ...

ให้แก่ผู้รับโอนแล้ว. โดยซือขายในราคา. บาท (. ) พร้อมนีได้แนบหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี. 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์. 2. หนังสือมอบอํานาจ. 3. สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอน.

Tags : ยินดีตอนรับสู่ Honda Leasing

Download แบบคำขอต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก - รถบรรทุก

รถบรรทุก เครื่องยนต์และอุปกรณ์ บริการ รถกระบะ สาระน่ารู้ ขายพ.ร. ... แบบคำขอโอนและรับ โอน. ด้านหน้า · ด้านหลัง ... หนังสือมอบอำนาจ. ด้านหน้า ... แบบแสดงความจำนงขอรับ หนังสือรับรองผลการอบรมและทดสอบ ... เมืองตรัง at สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง.

Tags : Download แบบคำขอต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก รถบรรทุก

Bloggang.com : tatumaa - การโอนรถยนต์ ง่าย ด้วยตัวเอง

14 มี.ค. 2013 ... หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ ... สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปราก ฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้ง ใช้รถไว้ ... ดูด้านหลัง สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (เล่ม) หน้าบันทึก 18-19 ...

Tags : Bloggangcom tatumaa การโอนรถยนต์ ด้วยตัวเอง

การโอนรถตามกฎหมายรถยนต์ - สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตางๆ เกี่ยวกับการโอนรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตและเกิดประสิทธิภาพ .... ข) หนังสือมอบอํานาจของผูโอน ผูรับโอน (กรณีผูนั้นมิไดดําเนินการเอง) และภาพถาย บัตร.

Tags : การโอนรถตามกฎหมายรถยนต์

หนังสือมอบอํานาจ

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา . .... แทนขาพเจาจนเสร็จการและขาพเจายอม รับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจของขาพเจาไดทําไปตามที่มอบอํานาจนี้.

Tags : หนังสือมอบอํานาจ

เรือง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีธนาคาร - ธนาคารธนชาต

กรณี ตําเนินกใรจดทะเบื ยนโอนกาิมสึทธิ์ (รถใหม่) ในเขตทีโ่มีสํานักงานสาขา คิดเพึมฑยการ ละ 500. 4. ... 10.13 ค่าออกหนังสือมอบอํานาจหรือติดอากรเพือไย็นกรณีท๊ว ๆ ไป ...

Tags : เรือง ธนาคารธนชาต

แบบคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ

สว นที่ ๑: ขอมูลของผูขอโอนใบอนุญ าต ผูรับโอนใบอนุญ าต และผูไดรับมอบอํานาจ. ๑. ผู ขอโอนใบอนุญ าต. ๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุค คลธรรมดา ☐ นิติบุค คล.

Tags :
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต