หนังสือมอบอํานาจโอนรถยนต์

Search Sites :
powered by

แบบ ฟอร์ม - กรมการขนส่งทางบก

ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์. แบบคำขอโอนและรับโอน ... หนังสือมอบอำนาจ ... แบบคำขอมอบที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร, ดาวน์โหลด.

Tags : ฟอร์ม กรมการขนส่งทางบก

หนังสือมอบอํานาจ

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา . .... แทนขาพเจาจนเสร็จการและขาพเจายอม รับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจของขาพเจาไดทําไปตามที่มอบอํานาจนี้.

Tags : หนังสือมอบอํานาจ

Download แบบคำขอต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก - รถบรรทุก

เครื่องยนต์และอุปกรณ์ บริการ รถกระบะ สาระน่ารู้ ขายพ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ข่าวสาร ... แบบคำขอโอนและรับโอน ... บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถ สูญหาย (รถยนต์ส่วนบุคคล) ... แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือรับรองผลการอบรมและ ทดสอบ

Tags : Download แบบคำขอต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก รถบรรทุก

Bloggang.com : tatumaa - การโอนรถยนต์ ง่าย ด้วยตัวเอง

14 มี.ค. 2013 ... หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับ โอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง สถานที่ติดต่อ

Tags : Bloggangcom tatumaa การโอนรถยนต์ ด้วยตัวเอง

หนังสือมอบอํานาจ

การกระทําของขาพเจา และเพื่อเปนหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผูมอบอํานาจ และผู รับมอบอํานาจ. ตางไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน. ลงชื่อ.

Tags : หนังสือมอบอํานาจ

ใบมอบอํานาจ

ใบมอบอํานาจ. เขียนที . วันที เดือน พ.ศ. . ข้าพเจ้า . บัตรประจําตัวประชาชนเลขที บ้านเลขที หมู่ที . ซอย ถนน . ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต . จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ .

Tags : ใบมอบอํานาจ

การโอนรถตามกฎหมายรถยนต์ - สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข) หนังสือมอบอํานาจของผูโอน ผูรับโอน (กรณีผูนั้นมิไดดําเนินการเอง) และภาพถา ยบัตร. ประจําตัวประชาชนฯ ของผูรับมอบอํานาจ. ค) ใบคูมือจดทะเบียนรถ.

Tags : การโอนรถตามกฎหมายรถยนต์

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บลูกค้า 1/10/2555

1 ต.ค. 2012 ... 4 ค่าบริการตรวจสภาพเพื่อโอน/รับโอนกรรมสิทธิ์ (ตรวจนอก). 4.1 รถญี่ปุ่น ... 7.2 ค่าบริการ ออกหนังสือมอบอํานาจต่างๆ (ยกเว้นกรณีรถยนต์สูญหาย). 500 บาท.

Tags :
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด