หนังสือราชการ

หนังสือราชการ สถ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน, เลขที่หนังสือ, หนังสือลงวันที่, วันที่ลงเว็บไซต์. การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำ ลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ, สล.

Tags : หนังสือราชการ

หนังสือราชการ สถ. - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 30/10/2557, หน่วยงาน, เลขที่หนังสือ, หนังสือลงวันที่, วันที่ ลงเว็บไซต์. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ...

Tags : หนังสือราชการ

ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง

หนังสือภายนอก [.pdf] Download หนังสือภายนอก [.doc] [ ตัวจริง 1 สำเนา 2 ]. 2. หนังสือ ประทับตรา [.pdf] Download หนังสือประทับตรา [.doc] [ ตัวจริง 1 สำเนา 2 ] ...

Tags :

ตัวอย่างหนังสือราชการ

ตัวอย่างหนังสือราชการ 1. หนังสือภายนอก 1.1 เรียนเชิญเป็นวิทยากร · 1.2 ขอความ อนุเคราะห์ ... 1.6 เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน. 2. หนังสือภายใน 2.1 เรียนเชิญเป็นวิทยากร · 2.2 ขอ ความ ...

Tags : ตัวอย่างหนังสือราชการ

การเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)

ในยุคของการปฏิรูประบบราชการ และการปรับเปลี่ยนองค์กรต่าง ๆ การเขียนหนังสือเพื่อสื่อ ... การเขียนหนังสือราชการ หรือการเขียนหนังสือโต้ตอบในการทํางาน จะเขียนอย่างไร.

Tags : การเขียนหนังสือราชการ Official Letter

แบบ มาตรฐาน การ พิมพ์ หนังสือ ราชการ ภาษา ไทย

๓.๑ การจัดทําหนังสือราชการตามแบบท้ายระเบียบ ฯ จํานวน ๑๑ แบบ (ได้แก่. หนังสือ ภายนอก ... ๓.๕ จํานวนบรรทัดการพิมพ์หนังสือราชการในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความ เหมาะสม.

Tags : มาตรฐาน พิมพ์ หนังสือ ราชการ

หนังสือราชการby Inthai.Info

หนังสือราชการ - 31 ต.ค. 2557 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้าง หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน ...

Tags : หนังสือราชการby InthaiInfo

อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02 - YouTube

20 ธ.ค. 2012 ... สำนักงานคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ...

Tags : อบรมการเขียนหนังสือราชการ YouTube
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต