หนังสือราชการ

หนังสือราชการ สถ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

... สายตรง สถ. th · en · หนังสือราชการ สถ. ... หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 17/09/2557, หน่วยงาน, เลขที่หนังสือ, หนังสือลงวันที่, วันที่ลงเว็บไซต์ ... ขอส่งหนังสือกฎหมาย ...

Tags : หนังสือราชการ

ฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง

หนังสือภายนอก [.pdf] Download หนังสือภายนอก [.doc] [ ตัวจริง 1 สำเนา 2 ]. 2. หนังสือ ประทับตรา [.pdf] Download หนังสือประทับตรา [.doc] [ ตัวจริง 1 สำเนา 2 ] ...

Tags :

ตัวอย่างหนังสือราชการ

ตัวอย่างหนังสือราชการ 1. หนังสือภายนอก 1.1 เรียนเชิญเป็นวิทยากร · 1.2 ขอความ อนุเคราะห์ ... 1.6 เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน. 2. หนังสือภายใน 2.1 เรียนเชิญเป็นวิทยากร · 2.2 ขอ ความ ...

Tags :

การเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)

ในยุคของการปฏิรูประบบราชการ และการปรับเปลี่ยนองค์กรต่าง ๆ การเขียนหนังสือเพื่อสื่อ ... การเขียนหนังสือราชการ หรือการเขียนหนังสือโต้ตอบในการทํางาน จะเขียนอย่างไร.

Tags : Official Letter

รูปแบบหนังสือราชการ

เรื่อง คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์. แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.

Tags : รูปแบบหนังสือราชการ

แบบ มาตรฐาน การ พิมพ์ หนังสือ ราชการ ภาษา ไทย

๓.๑ การจัดทําหนังสือราชการตามแบบท้ายระเบียบ ฯ จํานวน ๑๑ แบบ (ได้แก่. หนังสือ ภายนอก ... ๓.๕ จํานวนบรรทัดการพิมพ์หนังสือราชการในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความ เหมาะสม.

Tags : แบบ มาตรฐาน การ พิมพ์ หนังสือ ราชการ ภาษา ไทย

IBM WebSphere Portal

ระบบมาปฏิบัติราชการ · ระบบการออกใบรับรอง · ระบบการเบิกสวัสดิการ · ระบบงาน สารบรรณ · ระบบพัสดุ · ระบบจองยานพาหนะ · ระบบบัญชี · LMS ห้องเรียน ออนไลน์ · LOGIN

Tags : IBM WebSphere Portal

หนังสือราชการby Inthai.Info

หนังสือราชการ - 16 ก.ย. 2557 : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.

Tags : หนังสือราชการby InthaiInfo
This page loaded in 0 seconds.