เกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วย

Search Sites :
powered by

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม - ครูผู้ช่วย ...

2 มิ.ย. 2014 ... ให้คณะกรรมการแต่ละคนประเมินระดับคุณภาพครูผู้ช่วยทุกรายการ ทั้ง 2 ด้าน ... ให้คณะ กรรมการนำผลการประเมินของกรรมการไปลงสรุปในแบบสรุปการประเมินการ ...

Tags : และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง - SlideShare

19 พ.ค. 2013 ... 1แบบประเมิน (ครั้งที่ 1-4)ชื่อ – สกุล ผู้รับการประเมิน นางสาวเบญจมาส เข็มพงษ์สถาน ศึกษา โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อ.นายายอามจ.จันทบุรีหมวด 1 ...

Tags : แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง SlideShare

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย - SlideShare

1 พ.ค. 2014 ... การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 1. ... กฏหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ อย่างเคร่งครัด ... บนพื้นฐานการประเมิน ตามสภาพจริง ทั้งการทดสอบด้วยแบบทดสอบ ...

Tags : SlideShare

รายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบหลักเกณฑ์การย้าย - สพป.ชบ.3

ร. จะตั้งกรรมการประเมิน 2 คน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม. ได้หรือไม่ ขอตอบว่า ในหลักเกณฑ์กำหนดว่าให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย  ...

Tags : สพปชบ3

แบบฟอร์มการประเมิน - โรงเรียน ปากเกร็ด

คำชี้แจง แบบสรุปการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูนี้ ใช้ สำหรับ .... การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือชุมชน สังคม หรือผู้ปกครองในฐานะที่เป็นข้าราชการ ครู.

Tags : แบบฟอร์มการประเมิน โรงเรียน ปากเกร็ด

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง - kklocal.net

ก่อนการมอบหมายหน้าท็ใหับ่ฎิบาิ ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาเเจ๋งในัครูผู้ช่วยทราบถึงภาระ. งาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ...

Tags : ประกาศหลักเกณฑ์ กทจขอนแก่น เรื่อง kklocalnet

(ร่าง) ตารางกำหนดการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ว16,ว17) ปี 2558

5 ม.ค. 2015 ... และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ... ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ... ดำเนิน การคัดเลือก (จัดสอบข้อเขียน ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง).

Tags : ว16ว17

: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ประกาศรับสมัครคัดเลือก · เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ... แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน คตง. ปี2557 .... ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลตามบัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับฯ 10 พ.ค. 2555 ...

Tags :
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด