แบบบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดี - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม มีความประสงค์ที่จะเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ใต้ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ... [ คลิกดาว์นโหลด ] ตัวอย่างสมุดบันทึกความดีของข้าราชการครู ...

Tags : สมุดบันทึกความดี

การทำความดีและการสะสมความดี

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง. สื่อ/แหล่งเรียนรู้. - แบบบันทึกความดี. - รูปภาพพฤติกรรมต่างๆ (การกระทาความดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทา). - วีดีทัศน์.

Tags :

ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม - SlideShare

11 มี.ค. 2013 ... 0 แบบเสนอผลงานเพือรับการประเมิน ่ประสิ ทธิภาพและประสิ ... ทางการศึกษา เพือเป็ นองค์ ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ่ (แบบบันทึกความดี) โดย ชื่อ ...

Tags : SlideShare

บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 - SlideShare

10 ธ.ค. 2011 ... บันทึกสาหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดี และพฤติกรรมการทางาน ... จัดการ เรียนการสอนแบบโครงงาน โดยสอนให้นักเรียน สามารถปฏิบัติ ...

Tags : บันทึกความดี ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา SlideShare

สมุดบันทึกความดี - รู้ลึก รู้จริง P-Dome.com

22 ก.ค. 2014 ... กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบจัดทำ “สมุดบันทึกความดี” นักเรียนทุกระดับ เล็งใช้รับเข้าเรียน ต่อมหาวิทยาลัย .... “สมุดบันทึกความดีแบบข้ามวันข้ามคืน หรือ ...

Tags : สมุดบันทึกความดี รู้ลึก รู้จริง PDomecom

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกความดี ปี 2555 ประกอบการพิจาณาความดี ...

14 ก.ย. 2012 ... สมุดบันทึก. ผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (สำหรับ ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ). ปีงบประมาณ 2555  ครั้งที่ 1 ...

Tags : ประกอบการพิจาณาความดี

'จดบันทึก-เรียนรู้-พัฒนา' เป็นเด็กดีได้ ไม่ต้องพึ่ง 'พาสปอร์ตความดี' - ข่าว ...

31 ก.ค. 2014 ... บันทึกความดีแบบ Learning Journal. ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศึกษา ...

Tags : เป็นเด็กดีได้ ไม่ต้องพึ่ง

แบบฟอร์มสมุดพกคุณงามความดีของข้าราชการ

กระทรวง........................................................... แบบบันทึกผลงานและคุณงามความดีของ ข้าราชการ. (ข้าราชการเจ้าของประวัติเป็นผู้บันทึก). ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล. ชื่อ นามสกุล.

Tags :
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต