แบบบันทึกความดี

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for แบบบันทึกความดี

สมุดบันทึกความดี - รู้ลึก รู้จริง P-Dome.com

22 ก.ค. 2014 ... กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบจัดทำ “สมุดบันทึกความดี” นักเรียนทุกระดับ เล็งใช้รับเข้าเรียน ต่อมหาวิทยาลัย .... “สมุดบันทึกความดีแบบข้ามวันข้ามคืน หรือ ...

Tags : สมุดบันทึกความดี รู้ลึก รู้จริง PDomecom

สมุดบันทึกความดี

เอกสารดาว์นโหลด. รูปโลโก้โรงเรียน · วิธีแก้ Sulabaya · แบบฟอร์มแผนงานและโครงการ · สมุดบันทึกความดี · ปกรายงานผลการดำเนินงาน ...

Tags : สมุดบันทึกความดี

การทำความดีและการสะสมความดี

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง. สื่อ/แหล่งเรียนรู้. - แบบบันทึกความดี. - รูปภาพพฤติกรรมต่างๆ (การกระทาความดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทา). - วีดีทัศน์.

Tags :

บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 - SlideShare

4 ก.ค. 2014 ... บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Document Transcript .... จัดการเรียนการ สอนแบบโครงงาน โดยสอนให้; นักเรียนสามารถปฏิบัติ และสร้างชิ้นงานได้ ...

Tags : บันทึกความดี ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2556 SlideShare

ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม - SlideShare

11 มี.ค. 2013 ... 0 แบบเสนอผลงานเพือรับการประเมิน ่ประสิ ทธิภาพและประสิ ... ทางการศึกษา เพือเป็ นองค์ ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ่ (แบบบันทึกความดี) โดย ชื่อ ...

Tags : SlideShare

บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 - SlideShare

16 พ.ค. 2011 ... บันทึกสาหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดี และพฤติกรรมการทางาน ... จัดการ เรียนการสอนแบบโครงงาน โดยสอนให้; นักเรียนสามารถปฏิบัติ ...

Tags : บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2553 SlideShare

สมุดบันทึกความดี - SlideShare

9 มี.ค. 2014 ... สมุดบันทึก ผลงานและคุณความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ... มุ่งให้ผู้เรียน มีทักษะ ในการถ่ายทอดความคิด ในรูปแบบของผลงาน 3.

Tags : สมุดบันทึกความดี SlideShare

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกความดี ปี 2555 ประกอบการพิจาณาความดี ...

14 ก.ย. 2012 ... สมุดบันทึก. ผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (สำหรับ ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ). ปีงบประมาณ 2555  ครั้งที่ 1 ...

Tags : 2555
This page loaded in 1 seconds.