“แสงธรรมส่องชีวิต”

Vimokkha Dhamma:: วิโมกขธรรม

โดย... ฟังรายการธรรมะ. FM ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๘๙.๒๕ วัดสังฆทาน (ถึงเที่ยงคืน) ๑๐๒.๒๕ แสงธรรมส่องชีวิต (๒๔ ชั่วโมง) ๑๐๓.๒๕ วัดป่าบ้านตาด (๒๔ ชั่วโมง).

Tags : Vimokkha Dhamma:: วิโมกขธรรม
This page loaded in 1 seconds.