(พ.ร.บ

พระราชบัญญัติ - วิกิพีเดีย

พระราชบัญญัติ (...) คือบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เป็นประจำตามปรกติ เพื่อวางระเบียบ บังคับความประพฤติของบุคคลรวมทั้งองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ...

Tags : พระราชบัญญัติ วิกิพีเดีย

วงเงินความคุ้มครองตาม ... - บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ...

ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการ ใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ...

Tags : วงเงินความคุ้มครองตาม บริษัท

พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวดกฎหมาย. ก. ข. ฃ. ค. ฅ. ฆ. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ. ญ. ฎ. ฏ. ฐ. ฑ. ฒ. ณ. ด. ต. ถ. ท. ธ. น. . ป. ผ. ฝ. . ฟ. ภ. ม. ย. . ล. ว. ศ. ษ. ส. ห. ฬ. อ. ฮ ...

Tags : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอม ...

สำหรับกระบวนการในการตราพระราชบัญญัตินั้น มีสาระสำคัญและขั้นตอนดังต่อไปนี้ ร่าง พระราชบัญญัติ มี 2 ประเภท คือ ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป และร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย ...

Tags : พระราชบัญญัติ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | คปภ.

การประกันชีวิต · การประกันวินาศภัย · การประกันภัยรถยนต์ · ... คปภ. กฎหมายอื่นๆ ... 1, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551, -, ใช้งาน ...

Tags :

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - สำนักงาน ก.พ.

... ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. Civil Service Act B.E. 2551. เปรียบเทียบ ... ปี พ.ศ.2535 และ 2551. กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับดิจิตอล รุ่น ...

Tags : สำนักงาน

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (...) - กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (...)พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ บังคับให้ รถยนต์ทุกคันต้องจัดทำประกันภัย เพื่อคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถ.

Tags : ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ กรุงเทพประกันภัย

... - ธนาคารกสิกรไทย

... รถยนต์ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตให้ได้รับการชดใช้ ค่าเสียหายอย่างทันท่วงที โดย. คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ...

Tags : ธนาคารกสิกรไทย
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต