(พ.ร.บ

Search Sites :
powered by

พระราชบัญญัติ - วิกิพีเดีย

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คือบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เป็นประจำตามปรกติ เพื่อวางระเบียบ บังคับความประพฤติของบุคคลรวมทั้งองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ...

Tags : พระราชบัญญัติ วิกิพีเดีย

วงเงินความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. - บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ...

ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการ ใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ...

Tags : วงเงินความคุ้มครองตาม บริษัท

กฏหมาย พ.ร.บ. - สำนักงาน ก.ค.ศ.

กฏหมาย พ.ร.บ. icon-docs.png หนังสือเวียน · icon-docs.png กฏ ก.ค.ศ. icon-docs.png ระเบียบ ก.ค.ศ. icon-docs.png กฏหมายที่เกี่ยวข้อง · icon-docs.png หลักเกณฑ์และวิธี ...

Tags : กฏหมาย สำนักงาน

คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ "ยา" ฉบับใหม่ | Facebook

การต่อเวลาเกมร่าง พ.ร.บ.ยา ของ อย. กับ สธ. เพื่อเจรจาร่วมกับเครือข่ายเภสัชฯ เป็นเสมือน การซื้อและเยื้อเกมส์ให้นานขึ้นเพื่อให้กองเชียร์เบื่อจะลุ้นและเงียบหายไป.

Tags : คัดค้าน ฉบับใหม่ Facebook

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ภูมิพลอดุลยเด

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522. ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไวณ วันที่24 กุมภา พันธพ.ศ. 2522. เปนปที่34 ในรัชกาลปจจุบัน.

Tags : พระราชบัญญัติคนเขาเมือง ภูมิพลอดุลยเด

พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พุทธศักราช 2551, Law_T31_Institution.pdf, 411 KB. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.

Tags : พรบธุรกิจสถาบันการเงิน

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 (ปรับปรุงล่าสุด), Law_T83_Credit.pdf, 176 KB. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2551 ( ฉบับที่3) ...

Tags :

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - สำนักงาน ก.พ.

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. Civil Service Act B.E. 2551. เปรียบเทียบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ.2535 และ 2551. กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับดิจิตอล รุ่น ...

Tags : สำนักงาน
This page loaded in 1 seconds.