งานวิจัยฉบับเต็ม ม.บูรพา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus และ V ...

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus และ V ... 57263

จิราภรณ์ คงสุข - โครงการวิจัย - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนมิ ...

จิราภรณ์ คงสุข - โครงการวิจัย - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนมิ ... ดำเนินการวิจัยโดย อ.ดร.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ผลของระบบวัลคาไนซ์ต่อการทน ...

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ผลของระบบวัลคาไนซ์ต่อการทน ... 57198

งานห้องสมุด e-Library : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : งานวิจัย ...

งานห้องสมุด e-Library : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : งานวิจัย ... หรืองานวิจัยฉบับสมบูรณ์(*

เอกสารเผยแพร่งานวิจัย

เอกสารเผยแพร่งานวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การ

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและ ...

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและ ... รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 สำหรับท่านที่ส่งผลงานมาแล้วประ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการ ...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการ ... มหาวิทยาลัยบูรพา

More งานวิจัยฉบับเต็ม ม.บูรพา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลชนะเลิศ Platinum Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลชนะเลิศ Platinum Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘


ม.บูรพา ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013

ม.บูรพา ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013


วิธีการปลูกมันสำปะหลัง ฉบับสมบูรณ์

วิธีการปลูกมันสำปะหลัง ฉบับสมบูรณ์ - เทคนิคการปลูกมันสำปะหลัง และการบริหารจัดการไร่มันสำปะหลัง ขนาดเล็ก...


คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา - สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร อาจารย์ ธีระ กุลสวัสดิ์ รองคณบดี(กำกับงานนโยบายแ...


การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล - แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...


รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed2(ฉบับสมบูรณ์)

รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed2(ฉบับสมบูรณ์)


อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  ตอนที่ 1

อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 1 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556.


รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed1(ฉบับสมบูรณ์)

รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed1(ฉบับสมบูรณ์)


Bird Thongchai - งาน ASEAN-Japan Music Festival 2013 ฉบับสมบูรณ์

Bird Thongchai - งาน ASEAN-Japan Music Festival 2013 ฉบับสมบูรณ์ - เทปบันทึกภาพโชว์ของพี่เบิร์ดในงาน ASEAN-Japan Music Festival แสดงเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกา...


อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 2

อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 2 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556.


1 ปีเศรษฐกิจไทย ความหวัง และอนาคต

1 ปีเศรษฐกิจไทย ความหวัง และอนาคต - งานเสวนา “1ปีเศรษฐกิจไทย : ความหวังและอนาคต” วิทยากรโดย 1. พิชิต ลิขิตกิจ...


Change [by Mahidol] หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต

Change [by Mahidol] หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต - ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ได้รับรางวัลจากงานวิจัยมาแล้วมากมาย ผลงานขึ้...


วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา (2559 - 2563)

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา (2559 - 2563) - วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา "ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน...


Nora Improvision โนราด้นสด (Part1)

Nora Improvision โนราด้นสด (Part1) - โนราด้นสด งานชิ้นนี้เป็นต้นทางในงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่...


โครงการจัดทำวีดิทัศน์งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (ดร.การะเกด)

โครงการจัดทำวีดิทัศน์งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (ดร.การะเกด) - ดร.การะเกด เทศศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.


อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 3

อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 3 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556.


การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 2

การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 2 - โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการง...


การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 1

การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 1 - โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการง...


การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 4

การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 4 - โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการง...


การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 3

การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 3 - โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการง...


More งานวิจัยฉบับเต็ม ม.บูรพา

Sites (click here to hide/see results)

More งานวิจัยฉบับเต็ม ม.บูรพา ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด