งานวิจัยฉบับเต็ม ม.บูรพา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus และ V ...

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus และ V ... 57263

จิราภรณ์ คงสุข - โครงการวิจัย - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนมิ ...

จิราภรณ์ คงสุข - โครงการวิจัย - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนมิ ... ดำเนินการวิจัยโดย อ.ดร.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ผลของระบบวัลคาไนซ์ต่อการทน ...

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ผลของระบบวัลคาไนซ์ต่อการทน ... 57198

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและ ...

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและ ... รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำเนาประกาศผลการพิจารณาทุน

แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ - *เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา ...

แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ - *เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา ... DCMS มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 สำหรับท่านที่ส่งผลงานมาแล้วประ

sar

sar มหาวิทยาลัยบูรพา

More งานวิจัยฉบับเต็ม ม.บูรพา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ม.บูรพา ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013

ม.บูรพา ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 - ม.บูรพา ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013 ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิ...


งานวิจัยสังคมแบบสมบูรณ์

งานวิจัยสังคมแบบสมบูรณ์


คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา - สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร อาจารย์ ธีระ กุลสวัสดิ์ รองคณบดี(กำกับงานนโยบายและแผน งานวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)


อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  ตอนที่ 1

อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 1 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556.


การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล - แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...


บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part1 - บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสา...


อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 3

อบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน " หัวข้อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 3 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556.


ส่งเสริมงานวิจัยรับ AEC

ส่งเสริมงานวิจัยรับ AEC - มหาวิทยาลัยบูรพาส่งเสริมงานวิจัยรับ AEC คัดข่าวจากข่าวเด่นภาคดึก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555.


รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed2(ฉบับสมบูรณ์)

รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed2(ฉบับสมบูรณ์) - ชื่องานวิจัย : Student teachers ' perceptions of computerized laboratory practicefor science teaching :a comparative analysis ของ อ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้...


Nora Improvision โนราด้นสด (Part1)

Nora Improvision โนราด้นสด (Part1) - โนราด้นสด งานชิ้นนี้เป็นต้นทางในงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่...


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย ตอนที่ ๑

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย ตอนที่ ๑ - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์...


รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed1(ฉบับสมบูรณ์)

รายการแฟนพันธ์ทาง Sci ed1(ฉบับสมบูรณ์) - ชื่องานวิจัย : Student teachers ' perceptions of computerized laboratory practicefor science teaching :a comparative analysis ของ อ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้...


Change [by Mahidol] หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต

Change [by Mahidol] หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต - ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ได้รับรางวัลจากงานวิจัยมาแล้วมากมาย ผลงานขึ้...


1 ปีเศรษฐกิจไทย ความหวัง และอนาคต

1 ปีเศรษฐกิจไทย ความหวัง และอนาคต - งานเสวนา “1ปีเศรษฐกิจไทย : ความหวังและอนาคต” วิทยากรโดย 1. พิชิต ลิขิตกิจ...


งานวิจัยโครงการอบรมผู้ประสานงานเครือข่าย

งานวิจัยโครงการอบรมผู้ประสานงานเครือข่าย - งานวิจัยของกลุ่ม 8 ชั้นปีที่ 3 เอกการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน โครงการอบรมผู้ประสานงานเครือข่ายในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ดุสิตธานี พัทยา.


วิธีการปลูกมันสำปะหลัง ฉบับสมบูรณ์

วิธีการปลูกมันสำปะหลัง ฉบับสมบูรณ์ - เทคนิคการปลูกมันสำปะหลัง และการบริหารจัดการไร่มันสำปะหลัง ขนาดเล็ก...


เขียนบทความวิชาการ 02

เขียนบทความวิชาการ 02 - โครงการสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ "เทคนิคการเขียนบทความวิ...


การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 4

การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ช่วงที่ 4 - โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการง...


ผศ ดร อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

ผศ ดร อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ - ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่ว...


วิจัยฉบับสมบูรณ์_ความเชื่อ.mp4

วิจัยฉบับสมบูรณ์_ความเชื่อ.mp4 - (พาเวอร์พ้อย) วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเปรียบเทียบความเชื่อของคนหมู...


More งานวิจัยฉบับเต็ม ม.บูรพา

Sites (click here to hide/see results)

More งานวิจัยฉบับเต็ม ม.บูรพา ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด