งานวิจัยทางการศึกษา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

แนะนำฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย

แนะนำฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย ขอเชิญเข้าใช้งาน

AksornSmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่าย หนังสือเสริมความ ...

AksornSmart.com (bookpoint.co.th) ผลิตและจำหน่าย หนังสือเสริมความ ... การวิจัยทางการศึกษา

AksornSmart.com ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร ...

AksornSmart.com ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร ... การวิจัยทางการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :: Office of the Education Council

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :: Office of the Education Council ไทยด้านงานวิจัยทางการศึกษา

งานวิจัย « คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

งานวิจัย « คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม การศึกษาผลการสอบย้อนกลับของ

ข่าวสารจากงานวิจัยและพัฒนา เดือนกรกฏาคม 2555

ข่าวสารจากงานวิจัยและพัฒนา เดือนกรกฏาคม 2555 การฝึกอบรมด้านงานวิจัย

ตัวตนของคนที่ชื่อ " ปิ๋ว"

ตัวตนของคนที่ชื่อ " ปิ๋ว" งานวิจัยกับการพูดและการเขียน

AksornSmart.com ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร ...

AksornSmart.com ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร ... สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา

More งานวิจัยทางการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ผู้เข้าประกวด ผลงานการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 15

ผู้เข้าประกวด ผลงานการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 15


งานวิจัยทางการศึกษา

งานวิจัยทางการศึกษา


งานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกสอน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ฯ

งานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกสอน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ฯ - งานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกสอน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล โดยวิธีการเรียนการสอนตามแนวพุทธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก...


HunuakTV:สัมภาษณ์ อ.ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช

HunuakTV:สัมภาษณ์ อ.ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช - HunuakTV:สัมภาษณ์ อ.ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช (วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมี...


การสำรวจการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การสำรวจการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - วีดีทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวิจัยทางการศึกษา จัดทำโดย นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หมู่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.


MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา ปฐมนิเทศ

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา ปฐมนิเทศ - ศาสตราจารย์ ดร. ทวีป ศิริรัศมี ประธานชุดวิชา แนะนำชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา รายชื่อหน่วยการสอน สาระสังเขป และคณาจารย์สอนทางโทรทัศน์.


วิดีโองานวิจัยเรื่อง ปัญหาการเกิดสิวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิดีโองานวิจัยเรื่อง ปัญหาการเกิดสิวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - สมาชิกในกลุ่ม วิชา IS นาย อัยการ คงดี เลขที่ 20 นางสาว กมลทิพย์ กลางพิมาย เลขที่ 21 นางสาว ศรัญญา คงดี เลขที่ 29 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนชุมพวงศึกษา.


การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล - แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ที่เรียนระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น_Gifted skw 2555.


การกลับชาติมาเกิด REINCARNATION

การกลับชาติมาเกิด REINCARNATION - คลิปรายการ Discovery สารคดีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ "การกลับชาติมาเกิด" ของ ดร.จิม ทักเกอร์ หนึ่งในทีมงานคณะศึกษาวิจัยจาก ม.เวอร์จิเนีย อเมริกา(คนนี้เคยมาเก็บข...


งานวิจัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 1

งานวิจัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 1 - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...


ED471 สัมภาษณ์วิจัยในชั้นเรียน (รหัสนิสิต 011)

ED471 สัมภาษณ์วิจัยในชั้นเรียน (รหัสนิสิต 011) - นางสาวรวิวรรณ เทศสวัสดิ์ รหัสนิสิต 54105010011 เอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นำเสนอ อ.สุวิมล กฤชคฤหาสน์.


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม มะลิ

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม มะลิ - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประกันภัยและ BIT) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ.


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม ฟหกด่าสว

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม ฟหกด่าสว - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประกันภัยและ BIT)


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม IDEO

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม IDEO - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการบริจาคเลือด หากเป็นไปได้ กรุณาช่วยให้ข้อเสนอแนะหร...


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม จุด

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม จุด - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประกันภัยและ BIT)


นำเสนองานวิจัยแห่งชาติ 2553

นำเสนองานวิจัยแห่งชาติ 2553 - วีดีโอนำเสนองานวิจัย วว โรงแรมเซ็นทรัลเวิล 30-08-53 เวลา 11.15 น.


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม วันเฉลิม

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม วันเฉลิม - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์) เรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ หากเป็นไปได้กรุณาช่วยให้ข้อเสนอ...


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม DIFFER

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม DIFFER - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์) เรื่องการเที่ยวผับของนิสิตจุฬา หากเป็นไปได้กรุณาช่วยให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทา...


VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน

VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน - สรุปผลการวิจัย โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โ...


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม A-PLUS

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม A-PLUS - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์) เรื่องกรอบโทรศัพท์มือถือของนักเรียนและนิสิตนักศึกษา หากเป็นไปได้ กรุณาช่วย...


More งานวิจัยทางการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

More งานวิจัยทางการศึกษา ..

Google+ (click here to hide/see results)