งานวิจัยทางการศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

งานวิจัยทางการศึกษา

งานวิจัยทางการศึกษา


ผู้เข้าประกวด ผลงานการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 15

ผู้เข้าประกวด ผลงานการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 15


งานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกสอน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ฯ

งานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกสอน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ฯ - งานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกสอน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย...


HunuakTV:สัมภาษณ์ อ.ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช

HunuakTV:สัมภาษณ์ อ.ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช - HunuakTV:สัมภาษณ์ อ.ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช (วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล)...


เก็บข้อมูลวิจัยทางการศึกษา

เก็บข้อมูลวิจัยทางการศึกษา - โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม.


การสำรวจการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การสำรวจการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - วีดีทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวิจัยทางการศึกษา จัดทำโดย...


MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา ปฐมนิเทศ

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา ปฐมนิเทศ - ศาสตราจารย์ ดร. ทวีป ศิริรัศมี ประธานชุดวิชา แนะนำชุดวิชา รายละเอียดชุ...


วิดีโองานวิจัยเรื่อง ปัญหาการเกิดสิวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิดีโองานวิจัยเรื่อง ปัญหาการเกิดสิวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - สมาชิกในกลุ่ม วิชา IS นาย อัยการ คงดี เลขที่ 20 นางสาว กมลทิพย์ กลางพิมาย...


การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล - แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...


การกลับชาติมาเกิด REINCARNATION

การกลับชาติมาเกิด REINCARNATION - คลิปรายการ Discovery สารคดีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ "การกลับชาติมาเกิด" ของ...


งานวิจัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 1

งานวิจัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 1 - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กับความสาม...


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม มะลิ

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม มะลิ - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประกันภัยและ...


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม สวยสะพรึง

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม สวยสะพรึง - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประกันภัยและ BIT)


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม ฟหกด่าสว

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม ฟหกด่าสว - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประกันภัยและ BIT)


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม IDEO

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม IDEO - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประยุกต์และคณิต...


นำเสนองานวิจัยแห่งชาติ 2553

นำเสนองานวิจัยแห่งชาติ 2553 - วีดีโอนำเสนองานวิจัย วว โรงแรมเซ็นทรัลเวิล 30-08-53 เวลา 11.15 น.


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม วันเฉลิม

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม วันเฉลิม - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประยุกต์และคณิต...


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม A-PLUS

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม A-PLUS - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประยุกต์และคณิต...


งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม DIFFER

งานวิจัยนิสิต (ระเบียบวิธีวิจัย 2603490): กลุ่ม DIFFER - นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป.ตรี สถิติจุฬา (STAT 44: สาขาสถิติประยุกต์และคณิต...


VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน

VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน - สรุปผลการวิจัย โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตอบสนองต่...


More งานวิจัยทางการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)