งานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท สุขศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาสุขศึกษา

โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาสุขศึกษา - โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรี...


วิจัยในชั้นเรียนpart1

วิจัยในชั้นเรียนpart1


เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.mpg

เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.mpg - การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวชิชาภ...


เอกลักษณ์ อัตลักษณ์นิสิตภาควิชาสุขศึกษา

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์นิสิตภาควิชาสุขศึกษา - พวกเราภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ในความเป็นสุขศึกษา # ผลงานสร้...


การวิจัยในชั้นเรียน Part 09

การวิจัยในชั้นเรียน Part 09 - สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.sakdibhornssup.org.


วิจัยในชั้นเรียนเพลงประกอบการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์

วิจัยในชั้นเรียนเพลงประกอบการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ - การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า โดยใช้แผนผังมโท...


สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท(ธนพร  บุญประสิทธิ์)

สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท(ธนพร บุญประสิทธิ์) - การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้ด้...


สื่อประกอบการให้สุขศึกษา โรคไข้เลือดออก ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สื่อประกอบการให้สุขศึกษา โรคไข้เลือดออก ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วิจัยการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอน วิชาการงานอาชีพ เรื่องอาหารแปรรูป

วิจัยการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอน วิชาการงานอาชีพ เรื่องอาหารแปรรูป - โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ป.5 ตอนที่ 2

โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ป.5 ตอนที่ 2 - โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน - เป็นบทเรียนที่เป็นการ์ตูนแอนดิเมชั่น ไม่...


การออกแบบเครื่องมือวิจัย วันที่ 28 -- 29 เม.ย. 2557 1/7

การออกแบบเครื่องมือวิจัย วันที่ 28 -- 29 เม.ย. 2557 1/7 - การออกแบบเครื่องมือวิจัย วันที่ 28 -- 29 เม.ย. 2557 วิทยากรบรรยายและดำเนินการป...


สื่อการเรียนการสอนชั้น ป.3 เรื่อง "คิด ก่อน ใช้"

สื่อการเรียนการสอนชั้น ป.3 เรื่อง "คิด ก่อน ใช้" - สื่อการเรียนการสอนเรื่อง "คิด ก่อน ใช้" สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศ...


วิชาศิลปะ

วิชาศิลปะ - การเรียนการสอนวิชาศิลปะ เรื่องภาพพิมพ์ขูด ชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเร...


การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ - ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะคร...


สื่อการเรียนการสอนเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่

สื่อการเรียนการสอนเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ - จัดทำโดย นักศึกษา สาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัย...


สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 2

สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 2 - สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 2 หัวข้อ การตกแต่งและตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว วิดิ...


กีฬาสัมพันธ์กองสุขศึกษา

กีฬาสัมพันธ์กองสุขศึกษา - ณ ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.


ครูอรชร อินทกุลกับการสอนโครงงาน

ครูอรชร อินทกุลกับการสอนโครงงาน - แนวการสอนแบบโครงงานที่บูรณาการสุขศึกษากับการวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็...


โปรแกรมช่วยสอน ระดับ ป. 2

โปรแกรมช่วยสอน ระดับ ป. 2 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับ ป.2 ในเด็กเพ...


More งานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท สุขศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด