งานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท สุขศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาสุขศึกษา

โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาสุขศึกษา - โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรี...


เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.mpg

เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.mpg - การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวชิชาภ...


สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท(ธนพร  บุญประสิทธิ์)

สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท(ธนพร บุญประสิทธิ์) - การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้ด้...


วิจัยในชั้นเรียนเพลงประกอบการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์

วิจัยในชั้นเรียนเพลงประกอบการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ - การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า โดยใช้แผนผังมโท...


การวิจัยในชั้นเรียน Part 09

การวิจัยในชั้นเรียน Part 09 - สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.sakdibhornssup.org.


บันทึกการสอนวิชาสุขศึกษา ม.4

บันทึกการสอนวิชาสุขศึกษา ม.4 - โดยคุณครูจิรวรรธ จิตต์ทา.


สุขศึกษาฯ ประถม คลายง่วงช่วงบ่าย

สุขศึกษาฯ ประถม คลายง่วงช่วงบ่าย - เคท แมกโดนัลด์ ครูประถมและผู้ประสานงานสาระฯ​ พลศึกษาได้คิดวิธีทำให้...


ครูเทวราช กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

ครูเทวราช กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา - มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรัค...


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


สุขศึกษาฯ มัธยมปลาย นักข่าว...หัวเห็ด

สุขศึกษาฯ มัธยมปลาย นักข่าว...หัวเห็ด - สังคมในปัจจุบันมีการรับสื่อต่าง ๆ มากมาย คุณครูต้องการให้นักเรียนจั...


วีดีโอกระดาษ เรื่อง พืชสมุนไพร(โหระพา)เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ(งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนพิชญศึกษา ม.1/2

วีดีโอกระดาษ เรื่อง พืชสมุนไพร(โหระพา)เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ(งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนพิชญศึกษา ม.1/2 - วีดีโอกระดาษ เรื่อง พืชสมุนไพร(โหระพา)เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ หน่วยการเร...


โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ป.5 ตอนที่ 2

โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ป.5 ตอนที่ 2 - โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน - เป็นบทเรียนที่เป็นการ์ตูนแอนดิเมชั่น ไม่...


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน by HEswu

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน by HEswu - sdqและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายในโรงเรียนสายน้ำผึ้งฯ จัดทำโดย นิส...


สุขศึกษา ป. 1 H+ Health Education Application

สุขศึกษา ป. 1 H+ Health Education Application - Health Education for Prathomsuksa 1 (Elementary school) in application software version for tablet. Now is compatible for Android since ver. 1.6 up. Our body ...


ลดพฤติกรรมการบริโภคอาหารจั๊งฟู้ด (อาหารขยะ)

ลดพฤติกรรมการบริโภคอาหารจั๊งฟู้ด (อาหารขยะ) - กิจกรรมประกอบการเก็บข้อมูลรายวิชาวิจัยในชั้นเรียน.


วิชาศิลปะ

วิชาศิลปะ - การเรียนการสอนวิชาศิลปะ เรื่องภาพพิมพ์ขูด ชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเร...


การออกแบบเครื่องมือวิจัย วันที่ 28 -- 29 เม.ย. 2557 1/7

การออกแบบเครื่องมือวิจัย วันที่ 28 -- 29 เม.ย. 2557 1/7 - การออกแบบเครื่องมือวิจัย วันที่ 28 -- 29 เม.ย. 2557 วิทยากรบรรยายและดำเนินการป...


การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ - ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะคร...


วิจัยพัฒนาครู ขนมหวานเมืองเพชร

วิจัยพัฒนาครู ขนมหวานเมืองเพชร - โครงการวิจัยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โจทย์วิจัยขนมหวานเมืองเพชร เพื่อการจัดการเรียนรู้ต่อยอด ด้วยการวิจัยพัฒนานวัตกรรมแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 ก...


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 3

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 3 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.3 ในเด...


More งานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท สุขศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)