งานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท สุขศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาสุขศึกษา

โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาสุขศึกษา - โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรี...


สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท(ธนพร  บุญประสิทธิ์)

สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท(ธนพร บุญประสิทธิ์) - การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้ด้...


บันทึกการถ่ายทอดสด BBL Workshop ที่ขอนแก่น วันที่ 20 มิถุนายน 2558

บันทึกการถ่ายทอดสด BBL Workshop ที่ขอนแก่น วันที่ 20 มิถุนายน 2558 - ถ่ายทอดสด งานอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำ BBL (Brain-Based Learning) วันที่ 20 มิถุน...


เอกลักษณ์ อัตลักษณ์นิสิตภาควิชาสุขศึกษา

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์นิสิตภาควิชาสุขศึกษา - พวกเราภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ในความเป็นสุขศึกษา # ผลงานสร้...


บรรยากาศการบรรยายในชั้นเรียนกลุ่มที่ 3

บรรยากาศการบรรยายในชั้นเรียนกลุ่มที่ 3 - บรรยากาศการบรรยายหน้าชั้นเรียน กลุ่มที่ 3 วิธีสอนแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข...


วิจัยในชั้นเรียนเพลงประกอบการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์

วิจัยในชั้นเรียนเพลงประกอบการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ - การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า โดยใช้แผนผังมโท...


ตำราสุขศึกษา ม.ต้น พูดถึง LGBTI อย่างไร

ตำราสุขศึกษา ม.ต้น พูดถึง LGBTI อย่างไร - LGBT Voice สัปดาห์นี้ ติดตามผลการศึกษาแบบเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น...


บันทึกการสอนวิชาสุขศึกษา ม.4

บันทึกการสอนวิชาสุขศึกษา ม.4 - โดยคุณครูจิรวรรธ จิตต์ทา.


ทดลองสอบสอนวิชา สุขศึกษา

ทดลองสอบสอนวิชา สุขศึกษา


ครูเทวราช กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

ครูเทวราช กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา - มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรัค...


โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ป.5 ตอนที่ 2

โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ป.5 ตอนที่ 2 - โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน - เป็นบทเรียนที่เป็นการ์ตูนแอนดิเมชั่น ไม่...


วีดีโอกระดาษ เรื่อง พืชสมุนไพร(โหระพา)เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ(งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนพิชญศึกษา ม.1/2

วีดีโอกระดาษ เรื่อง พืชสมุนไพร(โหระพา)เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ(งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนพิชญศึกษา ม.1/2 - วีดีโอกระดาษ เรื่อง พืชสมุนไพร(โหระพา)เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ หน่วยการเร...


สุขศึกษา ป. 1 H+ Health Education Application

สุขศึกษา ป. 1 H+ Health Education Application - Health Education for Prathomsuksa 1 (Elementary school) in application software version for tablet. Now is compatible for Android since ver. 1.6 up. Our body ...


ลดพฤติกรรมการบริโภคอาหารจั๊งฟู้ด (อาหารขยะ)

ลดพฤติกรรมการบริโภคอาหารจั๊งฟู้ด (อาหารขยะ) - กิจกรรมประกอบการเก็บข้อมูลรายวิชาวิจัยในชั้นเรียน.


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


สาธิตการสอน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่2

สาธิตการสอน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่2 - คลิปนี้ เพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้...


สุขศึกษาฯ มัธยมปลาย นักข่าว...หัวเห็ด

สุขศึกษาฯ มัธยมปลาย นักข่าว...หัวเห็ด - สังคมในปัจจุบันมีการรับสื่อต่าง ๆ มากมาย คุณครูต้องการให้นักเรียนจั...


การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ - ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะคร...


นิเทศการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว

นิเทศการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว - วันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าวได้มีการนิ...


เทคนิคหมวกหกใบ(วีดีโอสรุปหมวกหกใบ ธนพร  บุญประสิทธิ์)

เทคนิคหมวกหกใบ(วีดีโอสรุปหมวกหกใบ ธนพร บุญประสิทธิ์) - นำเสนอ การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเร...


More งานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท สุขศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)