ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

RSU Society : โครงการสัมมนา การเขียนบทความดนตรี โดย ผศ.ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น/อ.เจตพินิจ สังข์วิจิตร

RSU Society : โครงการสัมมนา การเขียนบทความดนตรี โดย ผศ.ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น/อ.เจตพินิจ สังข์วิจิตร - สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต,...


โครงการสัมมนา57

โครงการสัมมนา57


ตัวอย่างการจัดสัมมนา (1)

ตัวอย่างการจัดสัมมนา (1) - การจัดสัมมนาโดยนักศึกษาวิชา HT.405 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาในการจั...


มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม”

มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม” - มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม” เมื่อวั...


โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง"ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่างไรดี?"

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง"ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่างไรดี?" - วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การบริหารและ...


ตัวอย่างการพูด ในการสัมมนา(มทร.ล้านนา เชียงราย)

ตัวอย่างการพูด ในการสัมมนา(มทร.ล้านนา เชียงราย) - วีดีโอนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา...


การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ

การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ - เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 แผนกงานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะอุต...


โครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น  การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย

โครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย - โครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย รศ.ดร.สุ...


2013-05-28 - 2013-05-29  โครงการสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

2013-05-28 - 2013-05-29 โครงการสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ภาษาไทยวิบัติ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ภาษาไทยวิบัติ


โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Digital Learning Technology in the 21st Century" ช่วงเช้า

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Digital Learning Technology in the 21st Century" ช่วงเช้า - โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Digital Learning Technology in the 21st Century" ในหัวข้อ "นโยบายการศึกษ...


โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด

โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด - ๑.หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยการฟื้นฟู สมรรถภาพของผู้พิการทางการมอง...


สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6

สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6 - วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการการจัดทำโครงงานคุณ...


สัมมนาการตลาด หัวข้อ ปรับตัวอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจบริการ

สัมมนาการตลาด หัวข้อ ปรับตัวอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจบริการ - โครงการสัมมนาการตลาด เรื่อง ปรับตัวอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในธ...


ตัวอย่าง " การสัมมนา " ปัญหาเพศสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบัน

ตัวอย่าง " การสัมมนา " ปัญหาเพศสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบัน - นำเสนองานวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปวส....


การสัมมนาทางนาฏกรรม เรื่อง "ย้อนรอยลิเกไทยจากอดีตสู่สมัยนิยม"

การสัมมนาทางนาฏกรรม เรื่อง "ย้อนรอยลิเกไทยจากอดีตสู่สมัยนิยม" - คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิ...


โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 - วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 วลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์...


มมส จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวาระครบรอบ 42 ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฯ

มมส จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวาระครบรอบ 42 ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฯ - มมส จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวาระครบรอบ 42 ปี สมาคมนักเขียนแห่...


พิธีกร งานสัมมนา

พิธีกร งานสัมมนา - Contact/ติดต่องาน : pryp.s@windowslive.com or Line - PolarisPS.


อบรมการเขียนโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2556 (8/18)

อบรมการเขียนโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2556 (8/18) - อบรมการเขียนโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2556 (8/18) โดย รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ณ...


More ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด