ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6

สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6 - วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการการจัดทำโครงงานคุณ...


การเขียนโครงการวิจัย ตอนที่ 1

การเขียนโครงการวิจัย ตอนที่ 1 - คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 1 โดย รศ.ด...


ตัวอย่างการจัดสัมมนา (1)

ตัวอย่างการจัดสัมมนา (1) - การจัดสัมมนาโดยนักศึกษาวิชา HT.405 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาในการจั...


การเขียนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

การเขียนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป - โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึก...


การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ

การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ - เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 แผนกงานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะอุต...


การสัมมนาเรื่อง อ่าน เขียน เรียนบทกวี

การสัมมนาเรื่อง อ่าน เขียน เรียนบทกวี - โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนิ...


การเขียนโครงการวิจัย ตอนที่ 2

การเขียนโครงการวิจัย ตอนที่ 2 - คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 2 โดย รศ.ด...


สัมมนาการตลาด หัวข้อ ปรับตัวอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจบริการ

สัมมนาการตลาด หัวข้อ ปรับตัวอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจบริการ - โครงการสัมมนาการตลาด เรื่อง ปรับตัวอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในธ...


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ภาษาไทยวิบัติ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ภาษาไทยวิบัติ


สมาคมคนตาบอดมุสลิม : โครงการอบรมผู้นำคนตาบอดกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558

สมาคมคนตาบอดมุสลิม : โครงการอบรมผู้นำคนตาบอดกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558 - สมาคมคนตาบอดมุสลิม ได้จัดสัมมนา “โครงการอบรมผู้นำคนตาบอดกับการบริหา...


อบรมการเขียนโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2556 (8/18)

อบรมการเขียนโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2556 (8/18) - อบรมการเขียนโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2556 (8/18) โดย รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ณ...


2013-05-28 - 2013-05-29  โครงการสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

2013-05-28 - 2013-05-29 โครงการสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย - โครงการประชุมสัมมนา เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP) 28 - 29 พฤษภาคม 2556 ณ จ.


ตัวอย่างการจัดสัมมนา (2)

ตัวอย่างการจัดสัมมนา (2) - การจัดสัมมนาโดยนักศึกษาวิชา HT.405 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาในการจั...


SME Webinar สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บริการให้ตรึงใจ SME ไทยทำได้"

SME Webinar สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บริการให้ตรึงใจ SME ไทยทำได้" - SME Webinar สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บริการให้ตรึงใจ SME ไทยทำได้" โดย คุณเปี่ยมสุข...


รายงานผลการจัดสัมมนาของนักศึกษา

รายงานผลการจัดสัมมนาของนักศึกษา - เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา SEMINAR ON INTERIOR ENVIRONMENTAL DESIGN รหัส 03426205 หลักสู...


การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตอนที่ 1

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตอนที่ 1 - สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...


พิธีกร งานสัมมนา

พิธีกร งานสัมมนา - Contact/ติดต่องาน : pryp.s@windowslive.com or Line - PolarisPS.


การพูดในโอกาสต่างๆ (การกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ) ของนักศึกษาโปรแกรมพุทธศาสนศึกษา ปี 1

การพูดในโอกาสต่างๆ (การกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ) ของนักศึกษาโปรแกรมพุทธศาสนศึกษา ปี 1


การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 1.avi

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 1.avi - การประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธ...


เรียนรู้ : ไทย (Lesson Study)

เรียนรู้ : ไทย (Lesson Study) - Lesson Study ถูกตีความหลากหลาย และถูกนำไปใช้ในโรงเรียนหลายแห่งทั่วโลก ในวงก...


More ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด