ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

RSU Society : โครงการสัมมนา การเขียนบทความดนตรี โดย ผศ.ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น/อ.เจตพินิจ สังข์วิจิตร

RSU Society : โครงการสัมมนา การเขียนบทความดนตรี โดย ผศ.ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น/อ.เจตพินิจ สังข์วิจิตร - สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต,...


โครงการสัมมนา57

โครงการสัมมนา57


ตัวอย่างการจัดสัมมนา (1)

ตัวอย่างการจัดสัมมนา (1) - การจัดสัมมนาโดยนักศึกษาวิชา HT.405 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาในการจั...


การเขียน/เรียบเรียงข้อเสนอโครงการ

การเขียน/เรียบเรียงข้อเสนอโครงการ - เรื่อง : การเขียน/เรียบเรียงข้อเสนอโครงการ วิทยากร : อ. วาสนา มานิช วันท...


โครงการสัมมนา เรื่อง เยาวชนไทยห่างไกลแม่วัยทีน

โครงการสัมมนา เรื่อง เยาวชนไทยห่างไกลแม่วัยทีน - โครงการสัมมนา เรื่อง เยาวชนไทยห่างไกลแม่วัยทีน "Stop Teen Mom" จัดขึ้น วันที่...


ตัวอย่าง " การสัมมนา " ปัญหาเพศสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบัน

ตัวอย่าง " การสัมมนา " ปัญหาเพศสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบัน - นำเสนองานวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปวส....


โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง"ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่างไรดี?"

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง"ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่างไรดี?" - วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การบริหารและ...


โครงการสัมมนาการฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาการโรงแรม วอศ.ชลบุรี

โครงการสัมมนาการฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาการโรงแรม วอศ.ชลบุรี


โครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น  การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย

โครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย - โครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย รศ.ดร.สุ...


มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม”

มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม” - มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม” เมื่อวั...


โครงการสัมมนาด้านการบริหารนวัตกรรมการศึกษาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้

โครงการสัมมนาด้านการบริหารนวัตกรรมการศึกษาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ - โครงการสัมมนาด้านการบริหารนวัตกรรมการศึกษาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้...


การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ

การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ - เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 แผนกงานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะอุต...


โครงการสัมมนา เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า : สวัสดิการพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 3-5

โครงการสัมมนา เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า : สวัสดิการพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 3-5 - การสัมมนาในหัวข้อ เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อการพัฒนา...


โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ท้องถิ่นศึกษา : จากปูมสู่ภูมิ”

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ท้องถิ่นศึกษา : จากปูมสู่ภูมิ” - รายการ รอบรู้กับ มสธ. เรื่อง โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ท้องถิ่นศึกษ...


2013-05-28 - 2013-05-29  โครงการสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

2013-05-28 - 2013-05-29 โครงการสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย


พิธีกร งานสัมมนา

พิธีกร งานสัมมนา - Contact/ติดต่องาน : pryp.s@windowslive.com or Line - PolarisPS.


ตัวอย่างการพูด ในการสัมมนา(มทร.ล้านนา เชียงราย)

ตัวอย่างการพูด ในการสัมมนา(มทร.ล้านนา เชียงราย) - วีดีโอนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา...


โครงการสัมมนาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาความคิดของครูปฐมวัยด้วยดนตรีบำบัด

โครงการสัมมนาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาความคิดของครูปฐมวัยด้วยดนตรีบำบัด - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬ...


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ภาษาไทยวิบัติ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ภาษาไทยวิบัติ


โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด

โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด - ๑.หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยการฟื้นฟู สมรรถภาพของผู้พิการทางการมอง...


More ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด