ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การเขียนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

การเขียนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป - โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึก...


ตัวอย่างการจัดสัมมนา (1)

ตัวอย่างการจัดสัมมนา (1) - การจัดสัมมนาโดยนักศึกษาวิชา HT.405 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาในการจั...


การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ

การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ - เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 แผนกงานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะอุต...


การสัมมนาเรื่อง อ่าน เขียน เรียนบทกวี

การสัมมนาเรื่อง อ่าน เขียน เรียนบทกวี - โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนิ...


สัมมนาการตลาด หัวข้อ ปรับตัวอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจบริการ

สัมมนาการตลาด หัวข้อ ปรับตัวอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจบริการ - โครงการสัมมนาการตลาด เรื่อง ปรับตัวอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในธ...


การเขียนโครงการวิจัย ตอนที่ 2

การเขียนโครงการวิจัย ตอนที่ 2 - คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 2 โดย รศ.ด...


ทบทวนการเขียน Flow Chart สำหรับใช้ในโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

ทบทวนการเขียน Flow Chart สำหรับใช้ในโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ศึกษา


สัมมนาสโมสรนักศึกษา 57" : EP0 พิธีเปิดสัมมนา

สัมมนาสโมสรนักศึกษา 57" : EP0 พิธีเปิดสัมมนา - เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกร...


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ภาษาไทยวิบัติ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ภาษาไทยวิบัติ


สมาคมคนตาบอดมุสลิม : โครงการอบรมผู้นำคนตาบอดกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558

สมาคมคนตาบอดมุสลิม : โครงการอบรมผู้นำคนตาบอดกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558 - สมาคมคนตาบอดมุสลิม ได้จัดสัมมนา “โครงการอบรมผู้นำคนตาบอดกับการบริหา...


ปลัดอำเภอฝึกอ่านข่าว.3gp

ปลัดอำเภอฝึกอ่านข่าว.3gp - กรมการปกครองจัดสัมมนาโครงการ "ค่ายนักเขียนกรมการปกครอง รุ่นที่ ๒" ฝึก...


2013-05-28 - 2013-05-29  โครงการสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

2013-05-28 - 2013-05-29 โครงการสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย - โครงการประชุมสัมมนา เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP) 28 - 29 พฤษภาคม 2556 ณ จ.


2013-04-24 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ P2

2013-04-24 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ P2 - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดการคว...


สัมมนา SET in the City 2014 : "วิกฤต - โอกาส จากยุคราชาเงินทุน สู่ตลาดหุ้น 2015"

สัมมนา SET in the City 2014 : "วิกฤต - โอกาส จากยุคราชาเงินทุน สู่ตลาดหุ้น 2015" - สัมมนาคนดังในตำนาน คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ อดีตผู้บริหารบริษัทหลั...


อบรมการเขียนโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2556 (8/18)

อบรมการเขียนโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2556 (8/18) - อบรมการเขียนโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2556 (8/18) โดย รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ณ...


SME Webinar สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บริการให้ตรึงใจ SME ไทยทำได้"

SME Webinar สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บริการให้ตรึงใจ SME ไทยทำได้" - SME Webinar สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บริการให้ตรึงใจ SME ไทยทำได้" โดย คุณเปี่ยมสุข...


รายงานผลการจัดสัมมนาของนักศึกษา

รายงานผลการจัดสัมมนาของนักศึกษา - เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา SEMINAR ON INTERIOR ENVIRONMENTAL DESIGN รหัส 03426205 หลักสู...


การเสริมสร้างทักษะ "การบันทึก" และ "การเขียนรายงานการประชุม" ที่มีประสิทธิผล

การเสริมสร้างทักษะ "การบันทึก" และ "การเขียนรายงานการประชุม" ที่มีประสิทธิผล - In-house Training ; เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...


การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตอนที่ 1

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตอนที่ 1 - สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...


การพูดในโอกาสต่างๆ (การกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ) ของนักศึกษาโปรแกรมพุทธศาสนศึกษา ปี 1

การพูดในโอกาสต่างๆ (การกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ) ของนักศึกษาโปรแกรมพุทธศาสนศึกษา ปี 1


More ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)