ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)

สำนักบริหารเงินทุน (สบท.) ตัวอย่างโครงการ สัมมนา ปี 56

การกำหนดโครงการฝึกอบรม

การกำหนดโครงการฝึกอบรม นอกจากนั้น ในการประมาณการค่า

ตัวอย่างการเขียนโครงการหลัก

ตัวอย่างการเขียนโครงการหลัก โครงการหลัก(โครงการ.

การกำหนดโครงการฝึกอบรม

การกำหนดโครงการฝึกอบรม และผู้จัดโครงการพิจารณา

ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)

ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53) โครงการฝ่ายบริหารงาน

สำนักงานบริหารการวิจัย

สำนักงานบริหารการวิจัย ขอเชิญประชุมประชาพิจารณ์ "

-1-638.jpg?cb=1360096867

-1-638.jpg?cb=1360096867 กำหนดการโครงการต่าง ๆ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ไฟล์6

More ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

RSU Society : โครงการสัมมนา การเขียนบทความดนตรี โดย ผศ.ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น/อ.เจตพินิจ สังข์วิจิตร

RSU Society : โครงการสัมมนา การเขียนบทความดนตรี โดย ผศ.ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น/อ.เจตพินิจ สังข์วิจิตร - สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต,...


โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง"ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่างไรดี?"

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง"ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่างไรดี?" - วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การบริหารและ...


สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6

สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6 - วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการการจัดทำโครงงานคุณ...


ถ่ายทอดสด โครงการสัมมนา "การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" โดย ITC_MJU (130258)

ถ่ายทอดสด โครงการสัมมนา "การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" โดย ITC_MJU (130258) - ถ่ายทอดสด โครงการสัมมนา "การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" วันที่ 12-13 กุมภา...


การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ

การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ - เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 แผนกงานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะอุต...


การสัมมนาเรื่อง อ่าน เขียน เรียนบทกวี

การสัมมนาเรื่อง อ่าน เขียน เรียนบทกวี - โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนิ...


การเขียนโครงการวิจัย ตอนที่ 2

การเขียนโครงการวิจัย ตอนที่ 2 - คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 2 โดย รศ.ด...


ตัวอย่างการจัดสัมมนา (1)

ตัวอย่างการจัดสัมมนา (1) - การจัดสัมมนาโดยนักศึกษาวิชา HT.405 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาในการจั...


สัมมนาการตลาด หัวข้อ ปรับตัวอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจบริการ

สัมมนาการตลาด หัวข้อ ปรับตัวอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจบริการ - โครงการสัมมนาการตลาด เรื่อง ปรับตัวอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในธ...


สัมมนาสโมสรนักศึกษา 57" : EP0 พิธีเปิดสัมมนา

สัมมนาสโมสรนักศึกษา 57" : EP0 พิธีเปิดสัมมนา - เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกร...


ปลัดอำเภอฝึกอ่านข่าว.3gp

ปลัดอำเภอฝึกอ่านข่าว.3gp - กรมการปกครองจัดสัมมนาโครงการ "ค่ายนักเขียนกรมการปกครอง รุ่นที่ ๒" ฝึก...


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ภาษาไทยวิบัติ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ภาษาไทยวิบัติ


สมาคมคนตาบอดมุสลิม : โครงการอบรมผู้นำคนตาบอดกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558

สมาคมคนตาบอดมุสลิม : โครงการอบรมผู้นำคนตาบอดกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558 - สมาคมคนตาบอดมุสลิม ได้จัดสัมมนา “โครงการอบรมผู้นำคนตาบอดกับการบริหา...


โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด

โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด - ๑.หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยการฟื้นฟู สมรรถภาพของผู้พิการทางการมอง...


อบรมการเขียนโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2556 (8/18)

อบรมการเขียนโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2556 (8/18) - อบรมการเขียนโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2556 (8/18) โดย รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ณ...


พิธีกร งานสัมมนา

พิธีกร งานสัมมนา - Contact/ติดต่องาน : pryp.s@windowslive.com or Line - PolarisPS.


ตัวอย่างการจัดสัมมนา (2)

ตัวอย่างการจัดสัมมนา (2) - การจัดสัมมนาโดยนักศึกษาวิชา HT.405 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาในการจั...


การเสริมสร้างทักษะ "การบันทึก" และ "การเขียนรายงานการประชุม" ที่มีประสิทธิผล

การเสริมสร้างทักษะ "การบันทึก" และ "การเขียนรายงานการประชุม" ที่มีประสิทธิผล - In-house Training ; เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...


รายงานผลการจัดสัมมนาของนักศึกษา

รายงานผลการจัดสัมมนาของนักศึกษา - เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา SEMINAR ON INTERIOR ENVIRONMENTAL DESIGN รหัส 03426205 หลักสู...


ขั้นตอนการทำวิจัย

ขั้นตอนการทำวิจัย - รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์...


More ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด