ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง"ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่างไรดี?"

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง"ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่างไรดี?" - วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การบริหารและ...


RSU Society : โครงการสัมมนา การเขียนบทความดนตรี โดย ผศ.ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น/อ.เจตพินิจ สังข์วิจิตร

RSU Society : โครงการสัมมนา การเขียนบทความดนตรี โดย ผศ.ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น/อ.เจตพินิจ สังข์วิจิตร - สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต,...


โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด

โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด - ๑.หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยการฟื้นฟู สมรรถภาพของผู้พิการทางการมอง...


โครงการสัมมนา57

โครงการสัมมนา57


โครงการสัมมนา การเขียนบทความวิจัย

โครงการสัมมนา การเขียนบทความวิจัย


ข่าว : โครงการสัมมนาการรายงานข่าวและการเขียนสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์

ข่าว : โครงการสัมมนาการรายงานข่าวและการเขียนสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์


พิธีกร งานสัมมนา

พิธีกร งานสัมมนา - Contact/ติดต่องาน : pryp.s@windowslive.com or Line - PolarisPS.


การพูดในโอกาสต่างๆ (การกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ) ของนักศึกษาโปรแกรมพุทธศาสนศึกษา ปี 1

การพูดในโอกาสต่างๆ (การกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ) ของนักศึกษาโปรแกรมพุทธศาสนศึกษา ปี 1


โครงการสัมมนาการออกแบบและเขียนแผน ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 วันที่ 1

โครงการสัมมนาการออกแบบและเขียนแผน ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 วันที่ 1


ตัวอย่างการสัมมนา บช.บ4.1.1 มรท.ล้านนาเชียงราย

ตัวอย่างการสัมมนา บช.บ4.1.1 มรท.ล้านนาเชียงราย - ตัวอย่างการจัดสัมมนา จัดทำโดย นศ. สาขาการบัญชี บช.บ4.1.1 มรท.ล้านนาเชียงร...


การเขียน/เรียบเรียงข้อเสนอโครงการ

การเขียน/เรียบเรียงข้อเสนอโครงการ - เรื่อง : การเขียน/เรียบเรียงข้อเสนอโครงการ วิทยากร : อ. วาสนา มานิช วันท...


การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ

การเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการ - เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 แผนกงานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะอุต...


การบรรยายพิเศษโครงการดำรงชีวิตหลังวัยเกษียณ

การบรรยายพิเศษโครงการดำรงชีวิตหลังวัยเกษียณ - โครงการดำรงชีวิตหลังวัยเกษียณ โดย อาจารย์ ไกร มาศพิมล มหาวิทยาลัยเทคโ...


มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม”

มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม” - มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม” เมื่อวั...


โครงการสัมมนา "ฅนสร้างภาพ"

โครงการสัมมนา "ฅนสร้างภาพ"


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ภาษาไทยวิบัติ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"เทคโนโลยีก้าวไกลทำให้ภาษาไทยวิบัติ


ตัวอย่างการพูด ในการสัมมนา(มทร.ล้านนา เชียงราย)

ตัวอย่างการพูด ในการสัมมนา(มทร.ล้านนา เชียงราย) - วีดีโอนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา...


การเสริมสร้างทักษะ "การบันทึก" และ "การเขียนรายงานการประชุม" ที่มีประสิทธิผล

การเสริมสร้างทักษะ "การบันทึก" และ "การเขียนรายงานการประชุม" ที่มีประสิทธิผล - In-house Training ; เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...


โครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น  การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย

โครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย - โครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย รศ.ดร.สุ...


การจัดทำโครงการทางวิชาการ

การจัดทำโครงการทางวิชาการ - จัดทำโดย นางสาวณุริยา เหล็มปาน รหัส 5681101032 นางสาวลัดดาวัลย์ พันทรกิจ รหั...


More ตัวอย่างการเขียนโครงการสัมมนา

Google+ (click here to hide/see results)