ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

RSU Society : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

RSU Society : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ - สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU Wisdom TV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต,...


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) - วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชั...


AN56 68 โครงการฝึกอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

AN56 68 โครงการฝึกอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง - ชมรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ขอขอบคุณภาพ/ข่าว จััก...


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)


ม.วงษ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2557

ม.วงษ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2557


โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)

โครงการฝึกอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)


โครงการ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้น้ำ รศ ดร บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ

โครงการ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้น้ำ รศ ดร บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ


โครงการฝึกอบรมอาชีพ 19 ก ย 1

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 19 ก ย 1 - เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนในท้องถิ่น เมื่...


จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เรื่องการเขียนแผนงาน โครงการ และคำของบประมาณ

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เรื่องการเขียนแผนงาน โครงการ และคำของบประมาณ - ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พ...


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน - ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จึงจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนขึ้น...


มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังและการพัสดุ"

มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังและการพัสดุ" - มมส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังแ...


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดับเพลิงขั้น

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดับเพลิงขั้น


โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติก

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติก - โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อชุมชน การทำผ้าบาติกและขนมพื้นบ้าน งบประมานSML...


โครงการฝึกอบรม วิทยากรกระบวนการ

โครงการฝึกอบรม วิทยากรกระบวนการ - การฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ สถาบันพระปกเกล้า.


โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความสำเร็จ

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความสำเร็จ - โดย................. นางสาว จีราวรรณ จูหลง นางสาว ไพลิน เปรมฤทัย.


2013-04-26 โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ

2013-04-26 โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ - โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป มหา...


โครงการฝึกอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม


สารพัดช่างน่าน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตย

สารพัดช่างน่าน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตย


presentation เปิดหัวอบรม โครงการฝึกอบรมครูตำรวจสอนมวยไทย

presentation เปิดหัวอบรม โครงการฝึกอบรมครูตำรวจสอนมวยไทย - โครงการฝึกอบรมครูตำรวจสอนมวยไทย ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ระหว่างวั...


More ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด