ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

การ

การ ตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนา

ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรม

ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรม แผนการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง

การ

การ ในการประเมินผลการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม หลักและวิธีเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประ…

โครงการฝึกอบรม หลักและวิธีเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประ… โครงการฝึกอบรม

9542040.png

9542040.png 9542040.png

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

คู่มือการจัดฝึกอบรม: บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและการฝึก ...

คู่มือการจัดฝึกอบรม: บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและการฝึก ... และการฝึกอบรม

ตอบ

ตอบ เปรียบเทียบผลงานที่ใช้

More ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดับเพลิงขั้น

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการดับเพลิงขั้น


โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลวังหลุม ปี 2556

โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลวังหลุม ปี 2556 - อบต.วังหลุม ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร. ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2556 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น โดยในการนี้ได้จั...


อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ

อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ - ปกครองจ.อด. จัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติในเนื่องมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ...


พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 1 5กย52

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 1 5กย52


ฝึกอบรม กปน.

ฝึกอบรม กปน. - องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อจัดฝึกอบรมให้กับผู้อำนวยการและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555.


ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ - นิปปอน ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น, ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ สนใจรายละเอียดเชิญที่ http://www.nippon.co.th E-Mail : marketing@nippon.co.th.


พิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร  เทศบาลนครพิษณุโลก รุ่นทบทวน 21สค52

พิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร เทศบาลนครพิษณุโลก รุ่นทบทวน 21สค52


การทำดอกไม้จันท์ใน 3 นาที.wmv

การทำดอกไม้จันท์ใน 3 นาที.wmv - วิธีการทำดอกไม้จันท์ ใน 3 นาที โดยเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จันทบุรี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ http://pinitjan.blogspot.com/2012/06/resource.html.


More ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม

Sites (click here to hide/see results)

More ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม ..

Google+ (click here to hide/see results)