ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ...

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ... ศึกษาหลักการทฤษฎีและแนวคิดการ

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ...

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ... ทฤษฎี 3 วงกลม Theory three

หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา โดย สุนทร โคตร

หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา โดย สุนทร โคตร หลักการและทฤษฎีการบริหารการ

ตามใจเขียน.com: หลัก-

ตามใจเขียน.com: หลัก- หลัก-ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

หลัก

หลัก ดูภาพขยาย

สำนักงาน

สำนักงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา/ตัวชี้วัด

บริหารการศึกษา กลุ่ม

บริหารการศึกษา กลุ่ม การรู้คิด หรือ เมอทคอคนิชัน

10.1 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Ecology) | ITEducation

10.1 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Ecology) | ITEducation ทฤษฎีการเรียนรู้(Learning

More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1 - บรรยายหลักทฤกฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา โดย ดร.เฉลิมชัย หลักสูตรบ...


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3

สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3 - เนื้อหาการเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายภัฑรกิจ ไชยถา (การศึก...


ทฤษฎีการจัดการ 14 ข้อ Henri Fayol.avi

ทฤษฎีการจัดการ 14 ข้อ Henri Fayol.avi - วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ถ้าผิดพลาดในเรื่องใด ก็ขออภัยไว้ณ.ท...


ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา

ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา


การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช - Subscribe: http://youtube.com/wonkdy https://www.gotoknow.org/blog/thaikm https://www.gotoknow.org/blog/council.


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา - หลักทฤษฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา วันนี้เรียนกับ อาจารย์ ดร.เฉลิม...


สรุปเนื้อหา ความรอบรู้ การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 9 โมดุล เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

สรุปเนื้อหา ความรอบรู้ การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 9 โมดุล เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา - บรรยายสรุปเนื้อหา ความรอบรู้ การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแป...


MED D602 Course Orientation

MED D602 Course Orientation - ปฐมนิเทศ MEDD 602 หลักการ ทฤษฏีการบริหารและการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเ...


ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ อ สุเมธ แสงนิ่มนวล part 1

ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ อ สุเมธ แสงนิ่มนวล part 1


การบริหารแบบ RBM

การบริหารแบบ RBM - การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎี RBM.


วิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ

วิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ - วีดีโอนี้ใช้เพื่อการนำเสนอในรายวิชา การจัดการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนา...


ทฤษฎีศาสตร์การบริหาร

ทฤษฎีศาสตร์การบริหาร


THEORY OF MANAGEMENT หรือแนวความคิดในการจัดการ

THEORY OF MANAGEMENT หรือแนวความคิดในการจัดการ - การทำความเข้าใจเรื่องการจัดการหรือการบริหารแรกที่ควรศึกษาและต้องเ...


ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ - หลักการการบริหารเชิงสถานการณ์สอนโดย ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์.


พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร_(บทที่1)

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร_(บทที่1) - สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา (นายสำเร็จ เมฆป...


สัมภาษณ์ ผอ.รร.วัดจอมแจ้ง เกี่ยวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน

สัมภาษณ์ ผอ.รร.วัดจอมแจ้ง เกี่ยวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน - นำชมโรงเรียนวัดจอมแจ้ง ผ่านบทสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้ง...


26 ม.ค. 58 ชาวลำปางร่วมแสดงมุทิตาจิตพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แด่รองเจ้าคณะจังหวัด

26 ม.ค. 58 ชาวลำปางร่วมแสดงมุทิตาจิตพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แด่รองเจ้าคณะจังหวัด - คณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมจัดขบวนแห่ต้อน...


ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ.mov

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ.mov - การนำเสนอ ทฤษฎีและหลัการบริหารจัดการ บรรยายโดย นางสาวกนกวรรณ การกระส...


More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ..

Google+ (click here to hide/see results)