ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

Satun municipality ::

Satun municipality :: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

BCL-Feb4.jpg

BCL-Feb4.jpg การเขียนผลงานทางวิชาการ

20141004000358.jpg

20141004000358.jpg ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

งานเกษตรแฟร์และการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ...

งานเกษตรแฟร์และการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ... โดยรวบรวมผลงานทางวิชาการ

62100853_0_20131015-155356.jpg

62100853_0_20131015-155356.jpg ดาวน์โหลดไฟล์

การสัมมนา หัวข้อ เทคนิคการสร้างผลงานทางวิชาการ: การเข้าสู่ตำแหน่ง ...

การสัมมนา หัวข้อ เทคนิคการสร้างผลงานทางวิชาการ: การเข้าสู่ตำแหน่ง ... การสร้างผลงานทางวิชาการ:

นำเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ...

นำเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ... ประโยชน์ที่ได้จากงานนี้นอกจาก

นำเสนอผลงานทางวิชาการ

นำเสนอผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

More ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part1)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part1) - การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ(part1)


การเขียนผลงานทางวิชาการ(part2)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part2) - การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ(part2)


การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ

การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ - งาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” การนำเสนอนิทรรศการและผลงาน...


การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ1

การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ1 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเ...


รวมผลงานทางวิชาการอ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ

รวมผลงานทางวิชาการอ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ - รวมผลงานทางวิชาการอ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ) วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕...


บรรยายทางวิชาการ เรื่องแนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ดร. ภรศิษฐ์ จิราภรณ์ 1/2

บรรยายทางวิชาการ เรื่องแนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ดร. ภรศิษฐ์ จิราภรณ์ 1/2 - บรรยายทางวิชาการ เรื่องแนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยรศ.ดร.ภรศิ...


การเสวนาทางวิชาการ "ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ"

การเสวนาทางวิชาการ "ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ" - การเสวนาทางวิชาการ "ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ" ในการประชุมวิ...


การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ 5/5

การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ 5/5 - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


VCML11 (นำเสนอผลงานวิชาการ)

VCML11 (นำเสนอผลงานวิชาการ) - บรรยากาศการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีด้านก...


การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน - การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้า...


เสวนามุมมองใหม่พระเจ้าตากสินฯ : ฉบับเต็ม

เสวนามุมมองใหม่พระเจ้าตากสินฯ : ฉบับเต็ม - การเสวนาทางวิชาการเรื่อง มุมมองใหม่ในประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินมห...


แนะนำการใช้บริการยืม-คืนผลงานทางวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แนะนำการใช้บริการยืม-คืนผลงานทางวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


การแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ NRIC 2014

การแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ NRIC 2014 - THE NOVEL RESEARCH AND INNOVATION COMPETITION 2014 (NRIC 2014) ณ UNIVERSITY SAINS MALAYSIA รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที...


การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ3

การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ3 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเ...


การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ2

การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ2 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเ...


อบรมเรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ part 1/4

อบรมเรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ part 1/4 - โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ...


การอบรมเข้มเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ศูนย์นครศรีฯ ๑

การอบรมเข้มเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ศูนย์นครศรีฯ ๑ - 22-25 เมษายน 2556 สถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษา เปิดการอบรมเข้า สัมมน...


การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ4

การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ4 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเ...


การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ M2U08740

การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ M2U08740 - วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.


ฝึกนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ฝึกนำเสนอผลงานทางวิชาการ - หลักสูตรการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส Video created with...


More ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Sites (click here to hide/see results)

More ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม ..

Google+ (click here to hide/see results)