ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ประวัติพระเครื่อง หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

ประวัติพระเครื่อง หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

More ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ทำอย่างไรจึงจะเป็นมุสลิมเต็มร้อย

ทำอย่างไรจึงจะเป็นมุสลิมเต็มร้อย


การเขียนผลงานทางวิชาการ(part1)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part1) - การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ(part1)


การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ 5/5

การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ 5/5 - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การทำผลงานทางวิชาการ"

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การทำผลงานทางวิชาการ"


วิดีทัศน์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินวิทยฐานชำนาญการพิเศษ ครู คศ 3  นางธณัฐชนก ฉิมพลี

วิดีทัศน์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินวิทยฐานชำนาญการพิเศษ ครู คศ 3 นางธณัฐชนก ฉิมพลี - วิดีทัศน์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินวิทยฐานชำนาญการพิเศษ...


อบรมเรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ part 1/4

อบรมเรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ part 1/4 - โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ...


การเสวนาทางวิชาการ "ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ"

การเสวนาทางวิชาการ "ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ" - การเสวนาทางวิชาการ "ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ" ในการประชุมวิ...


โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการฯ

โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการฯ - โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชการสร้างแรงจูงใ...


การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง 4/5

การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง 4/5 - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


บรรยายทางวิชาการ เรื่องแนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ดร. ภรศิษฐ์ จิราภรณ์ 1/2

บรรยายทางวิชาการ เรื่องแนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ดร. ภรศิษฐ์ จิราภรณ์ 1/2 - บรรยายทางวิชาการ เรื่องแนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยรศ.ดร.ภรศิ...


วีดีทัศน์ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)โรงเรียน2559

วีดีทัศน์ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)โรงเรียน2559 - นำเสนอ สรุปผลงานการจัดกิจกรรมการเรัยนการสอน ปีการศึกษา 2558 เสนอต่อที่ป...


การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ

การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ - งาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” การนำเสนอนิทรรศการและผลงาน...


การนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ(Best Practices)

การนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ(Best Practices) - การนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ(Best Practices)


การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.สุภินทิพย์ ผาสุขดี 3/5

การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.สุภินทิพย์ ผาสุขดี 3/5 - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


RBRU - การจัดการความรู้ การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (บ่าย)

RBRU - การจัดการความรู้ การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (บ่าย) - โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลง...


การเขียนผลงานทางวิชาการ(part2)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part2) - การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ(part2)


การขอผลงานทางวิชาการ โดย ผศ.ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา 1/5

การขอผลงานทางวิชาการ โดย ผศ.ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา 1/5 - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ1

การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ1 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเ...


แนะนำผลงานวิชาการ

แนะนำผลงานวิชาการ - แนะนำผลงานวิชาการ.


รวมผลงานทางวิชาการ อัลมัรฮูมอาจารย์อับดุลการีม วันแอเลาะ

รวมผลงานทางวิชาการ อัลมัรฮูมอาจารย์อับดุลการีม วันแอเลาะ


More ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Google+ (click here to hide/see results)