ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ประวัติพระเครื่อง หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

ประวัติพระเครื่อง หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

More ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part1)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part1) - การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ(part1)


การประชุมวิชาการโครงการผู้นำแห่งอนาคต #ฉบับเต็ม

การประชุมวิชาการโครงการผู้นำแห่งอนาคต #ฉบับเต็ม - การประชุมวิชาการโครงการผู้นำแห่งอนาคต หัวข้อ “คุณธรรม นำร่วม และการเ...


ทำอย่างไรจึงจะเป็นมุสลิมเต็มร้อย

ทำอย่างไรจึงจะเป็นมุสลิมเต็มร้อย - รวมผลงานทางวิชาการของอดีตท่านผู้นำอัลมัรฮูมอาจารย์อับดุลการีม วันแ...


อาลัย ลีกวน ยู: ชำแหละมายาคติสิงคโปร์โมเดล : ฉบับเต็ม

อาลัย ลีกวน ยู: ชำแหละมายาคติสิงคโปร์โมเดล : ฉบับเต็ม - งานเสวนาทางวิชาการเข้านอกออกในอุษาคเนย์ ครั้งที่ 5 เรื่อง “อาลัย ลีกว...


วิดีทัศน์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินวิทยฐานชำนาญการพิเศษ ครู คศ 3  นางธณัฐชนก ฉิมพลี

วิดีทัศน์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินวิทยฐานชำนาญการพิเศษ ครู คศ 3 นางธณัฐชนก ฉิมพลี - วิดีทัศน์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินวิทยฐานชำนาญการพิเศษ...


การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การทำผลงานทางวิชาการ"

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การทำผลงานทางวิชาการ"


อบรมเรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ part 1/4

อบรมเรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ part 1/4 - โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ...


การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ1

การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ1 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเ...


RBRU-โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ เช้า 1

RBRU-โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ เช้า 1 - การจัดการความรู้ในการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งไ...


การเสวนาทางวิชาการ "ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ"

การเสวนาทางวิชาการ "ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ" - การเสวนาทางวิชาการ "ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ" ในการประชุมวิ...


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ - เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการส่ง...


โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการฯ

โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการฯ - โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชการสร้างแรงจูงใ...


วีดีทัศน์ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)โรงเรียน2559

วีดีทัศน์ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)โรงเรียน2559 - นำเสนอ สรุปผลงานการจัดกิจกรรมการเรัยนการสอน ปีการศึกษา 2558 เสนอต่อที่ป...


RBRU - การเขียนผลงานทางวิชาการ ภาคเช้า - ต่อ

RBRU - การเขียนผลงานทางวิชาการ ภาคเช้า - ต่อ


การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ 5/5

การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ 5/5 - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


RBRU - การจัดการความรู้ การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (บ่าย)

RBRU - การจัดการความรู้ การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (บ่าย) - โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลง...


การเขียนผลงานทางวิชาการ(part2)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part2) - การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ(part2)


การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 1

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 1 - การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 1 วิทยากรบรรยาย ดร.สุจรรยา สมบัติธี...


ผลงานทางวิชาการนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 2558

ผลงานทางวิชาการนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 2558 - วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สิ่ง...


การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ

การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ - งาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” การนำเสนอนิทรรศการและผลงาน...


More ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด