มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3]

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3] - วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพ...


ตัวบ่งชี้การประเมินฯ สมศ. รอบสี่สานต่อนโยบาย คสช.

ตัวบ่งชี้การประเมินฯ สมศ. รอบสี่สานต่อนโยบาย คสช. - สมศ. ประกาศตัวบ่งชี้ฯ รอบสี่ สร้างความง่ายกำหนด 20 ตัวบ่งชี้ทุระดับ ยึด...


VTR นำเสนอ สมศ. ประเมิน รอบ 3

VTR นำเสนอ สมศ. ประเมิน รอบ 3 - VTR นำเสนอแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพก...


มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสพฐ.

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสพฐ.


มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย     5ด้าน(11)ม.ฐ.51ต.

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 5ด้าน(11)ม.ฐ.51ต.


สัมภาษณ์ ผอ.รร.วัดจอมแจ้ง เกี่ยวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน

สัมภาษณ์ ผอ.รร.วัดจอมแจ้ง เกี่ยวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน - นำชมโรงเรียนวัดจอมแจ้ง ผ่านบทสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้ง...


มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 11 มาตราฐาน 51 ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 11 มาตราฐาน 51 ตัวบ่งชี้ - นางธันรัศมิ์ แข็งธัญกรณ์ รหัส 571081321136.


การบรรยายเรื่อง "การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" 1/3

การบรรยายเรื่อง "การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" 1/3 - วิดีโอส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ....


ประเมิน สมศ.รอบ 3 รร.ราชพัฒนา

ประเมิน สมศ.รอบ 3 รร.ราชพัฒนา


อัตลักษณ์ เอกลักษณ์การประเมินรอบ3

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์การประเมินรอบ3 - อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (สมศ.)


งานประเมินสมศรอบ3ปี2556

งานประเมินสมศรอบ3ปี2556 - การพัฒนาการของเด็ก.


การนำเสนอ สมศ.รอบสาม

การนำเสนอ สมศ.รอบสาม - การนำเสนอ สมศ.รอบสาม รายงานผลการปฏืบัติงานในสถานศึกษาต่อคณะกรรมการผ...


VTR-ประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง

VTR-ประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง - VTR ประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง วันที่ 27 มิถุนายน 2556.


เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสามจากสมศ.

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสามจากสมศ. - สรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ของกศน.อำเภอ...


ประเมินภายนอน(สมศ.)รอบ 3 ตอนที่1

ประเมินภายนอน(สมศ.)รอบ 3 ตอนที่1 - ประเมินภายนอน(สมศ.)รอบ 3 ตอนที่1.


นิเทศเตรียมสมศรอบ3.wmv

นิเทศเตรียมสมศรอบ3.wmv


สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน.mpg

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน.mpg - สุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ๑๕ มาตรฐาน เพื่อรอรับกา...


นำเสนอ รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

นำเสนอ รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. - ร.ร.บ้านนาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นำเสนอ รับการประเมินคุณภาพภายนอ...


ผลประเมิน สมศ. ระดับอนุบาล ตอนที่ 1

ผลประเมิน สมศ. ระดับอนุบาล ตอนที่ 1 - สรุผลการประเมินภายนอกรอบที่ สมศ. ระดับปฐมวัยตอนที่ 1 วันที่ 5 - 7 กันยายน 2554.


สรุปการประเมิน สมศ รอบ ๓

สรุปการประเมิน สมศ รอบ ๓ - สรุปผลการประเมินภายนอก รอบ ๓ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ของ สมศ ในวันจัน...


More มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)