มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3]

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3] - วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพ...


ตัวบ่งชี้การประเมินฯ สมศ. รอบสี่สานต่อนโยบาย คสช.

ตัวบ่งชี้การประเมินฯ สมศ. รอบสี่สานต่อนโยบาย คสช. - สมศ. ประกาศตัวบ่งชี้ฯ รอบสี่ สร้างความง่ายกำหนด 20 ตัวบ่งชี้ทุระดับ ยึด...


VTR นำเสนอ สมศ. ประเมิน รอบ 3

VTR นำเสนอ สมศ. ประเมิน รอบ 3 - VTR นำเสนอแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพก...


มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสพฐ.

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสพฐ.


สัมภาษณ์ ผอ.รร.วัดจอมแจ้ง เกี่ยวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน

สัมภาษณ์ ผอ.รร.วัดจอมแจ้ง เกี่ยวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน - นำชมโรงเรียนวัดจอมแจ้ง ผ่านบทสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้ง...


การบรรยายเรื่อง "การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" 1/3

การบรรยายเรื่อง "การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" 1/3 - วิดีโอส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ....


ประเมิน สมศ.รอบ 3 รร.ราชพัฒนา

ประเมิน สมศ.รอบ 3 รร.ราชพัฒนา - รายงานการประเมินโรงเรียนสังกัด สพป.นราธิวาส 3 โรงเรียนราชพัฒนา อ.เจาะไ...


งานประเมินสมศรอบ3ปี2556

งานประเมินสมศรอบ3ปี2556 - การพัฒนาการของเด็ก.


การนำเสนอ สมศ.รอบสาม

การนำเสนอ สมศ.รอบสาม - การนำเสนอ สมศ.รอบสาม รายงานผลการปฏืบัติงานในสถานศึกษาต่อคณะกรรมการผ...


ผลประเมิน สมศ. ระดับอนุบาล ตอนที่ 1

ผลประเมิน สมศ. ระดับอนุบาล ตอนที่ 1 - สรุผลการประเมินภายนอกรอบที่ สมศ. ระดับปฐมวัยตอนที่ 1 วันที่ 5 - 7 กันยายน 2554.


VTR-ประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง

VTR-ประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง - VTR ประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง วันที่ 27 มิถุนายน 2556.


เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสามจากสมศ.

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสามจากสมศ. - สรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ของกศน.อำเภอ...


อัตลักษณ์ เอกลักษณ์การประเมินรอบ3

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์การประเมินรอบ3 - อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (สมศ.)


สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน.mpg

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน.mpg - สุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ๑๕ มาตรฐาน เพื่อรอรับกา...


สรุปการประเมิน สมศ รอบ ๓

สรุปการประเมิน สมศ รอบ ๓ - สรุปผลการประเมินภายนอก รอบ ๓ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ของ สมศ ในวันจัน...


"The imagination" สำนักงานรับรองมาตรฐาน...

"The imagination" สำนักงานรับรองมาตรฐาน... - SPOT โฆษณา "The imagination" สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค...


รวมสารคดี "การประเมินฯ สมศ." ปี ๒๕๕๖

รวมสารคดี "การประเมินฯ สมศ." ปี ๒๕๕๖ - รวมสารคดี "การประเมินฯ สมศ." ปี ๒๕๕๖ ผลิตโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประ...


วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ - วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม ระดับปฐมวัย 2 - 4 มกราคม...


สมศ.ประเมินแบบเรียนร่วม

สมศ.ประเมินแบบเรียนร่วม - การประเมินการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม (สมศ.)


นำเสนอข้อมูล สมศ

นำเสนอข้อมูล สมศ


More มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด