วิจัย 5 บท ปฐมวัย

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี - หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปจะเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาและตัวนักเรียนต่อไปครับผม เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ...


สังเกตพฤติกรรมเด็ก (ปฐมวัย). #SDU

สังเกตพฤติกรรมเด็ก (ปฐมวัย). #SDU - สำรวจพฤติกรรมเด็ก รายบุคคล ส่งอาจารย์ เลยอัพลงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ ท่านที่สนใจได้ดู พึ่งหัดตัดต่อ ถ้าหากผิดพลาดยังไง ติชมได้นะค่ะ ติเบาๆพออย่าติเยอะ จาร้องให...


หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ ระดับชั้นปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ ระดับชั้นปฐมวัย - กระบวนการ Lesson Study เกิดขึ้นได้ แม้ในห้องเรียนอนุบาล พบกับห้องเรียน ที่ กลายเป็นแผงผักผลไม้ของจริง ให้นักเรียนอนุบาลตัวน้อยได้สนุกกับการเลือกหยิบจับผลไม้ด...


สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย

สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ปฐมวัย - ดูสื่อการสอนอื่น ๆ และโหลดแบบฝึกหัด เพลง บัตรภาพ คลิกได้ที่http://kannikamedia.blogspot.com/สนใจสั่งสื่อต่าง ๆ คลิกได้ที่https://www.facebook.com/kanmadeshop...


โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1 - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กนักเรียนในช่วงชั้นอนุบาลศึกษา ที่อาคารอนุบาลศึกษาป...


อบรม "การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดในการวิจัย" ตอนที่ 1

อบรม "การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดในการวิจัย" ตอนที่ 1 - วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง VIP 1 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.


HA_การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพ_1.wmv

HA_การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพ_1.wmv - การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพ โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บรรยายในงานการประชุมวิชาการประจำปี ...


บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา

บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นสื่อในการนำเสนองานและให้ความรู้ บทที่ ๕ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (03...


การเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัย - การเขียนรายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ 5-6 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี.


โครงการพัฒนางานวิจัยกับการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการพัฒนางานวิจัยกับการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม


การวิจัยในชั้นเรียน2

การวิจัยในชั้นเรียน2


ตัวอย่างบทที่ 5.MOV

ตัวอย่างบทที่ 5.MOV


ถอดรหัสกับการออกเสียง (กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ) - KS1 English : Cracking the Code: Phonics

ถอดรหัสกับการออกเสียง (กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ) - KS1 English : Cracking the Code: Phonics - รายการนี้จะพาไปดูวิธีการสอนออกเสียง และการสะกดคำให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย ระดับเตรียมอนุบาล และระดับอนุบาล คุณครูโรงเรียนประถมบลูเกทส์ฟีลด์ ประเทศอังกฤษ จะมาเ...


หลักการสื่อสารการตลาด 2-5

หลักการสื่อสารการตลาด 2-5 - 3011105 หลักการสื่อสารการตลาด บทที่ 2 การสื่อสารการตลาด.


stop motion เรื่อง สีสีนผลไม้

stop motion เรื่อง สีสีนผลไม้ - ผลงานการสร้างสื่อการสอนสำหรับเด็กของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง.


ดร. แก้ว

ดร. แก้ว - ถ่ายดร.แก้วเก็บตัวอย่างงานวิจัย.


มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ - มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดอบรม "การวิจัยในชั้นเรียน" www.sakdibhornssup.org.


นิทานเรื่อง แมวกับแม่ไก่

นิทานเรื่อง แมวกับแม่ไก่ - ผลงานการสร้างนิทานสำหรับเด็กเรื่อง แมวกับแม่ไก่ ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง.


สวนหม่อน

สวนหม่อน - การพูดรายงานหน้าชั้นในประเด็นเค้าโครงของรายงาน ในการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษากลุ่มสวนหม่อน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสต...


ไขปมคดีปริศนาด้วยคณิตศาสตร์ (กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์) - Lesson on a Plate : Murder Mystery Math

ไขปมคดีปริศนาด้วยคณิตศาสตร์ (กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์) - Lesson on a Plate : Murder Mystery Math - จะเป็นอย่างไร เมื่อนักเรียนชั้นป.6 ต้องมารับบทนักสืบรุ่นจิ๋ว อันเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนสุดตื่นเต้น เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และวิธีสร้างกราฟเส้น คุณครูเจน ฮอ...


More วิจัย 5 บท ปฐมวัย

Google+ (click here to hide/see results)