สํานักวิทยบริการ มอ ปัตตานี

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับการประเ...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" ตุด นาคอน และวงไทลากูน

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" ตุด นาคอน และวงไทลากูน - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" สมพงษ์ ลูกคลัก

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" สมพงษ์ ลูกคลัก - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" แบมแบม The Voice Season 3

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" แบมแบม The Voice Season 3 - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


ภูมิปัญญาท้องถิ่นปัตตานี เรื่องเล่าเกาะยือลาปี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นปัตตานี เรื่องเล่าเกาะยือลาปี - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสาร...


การประเมินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประเมินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วีดิทัศน์บรรยากาศการประเมินนักเรียนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรีย...


พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีก...


สนทนา "คนทำหนัง" กับ ผู้สร้าง ผู้กำกับ ดาราจากภาพยนตร์เรื่อง ละติจูดที่ 6

สนทนา "คนทำหนัง" กับ ผู้สร้าง ผู้กำกับ ดาราจากภาพยนตร์เรื่อง ละติจูดที่ 6 - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


รายการ ม.อ. สัมพันธ์ ตอน การปลูกพืชไร้ดิน

รายการ ม.อ. สัมพันธ์ ตอน การปลูกพืชไร้ดิน - แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงข...


การแสดงมโนราห์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การแสดงมโนราห์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


วิดีทัศน์งานเกษียนอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี 2557

วิดีทัศน์งานเกษียนอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี 2557 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานเกษียนอายุราชการ ประ...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" วงบุญรอด

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" วงบุญรอด - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


ฝรั่งหลงกรุง ยาแล'ตานี ตอนที่ 1

ฝรั่งหลงกรุง ยาแล'ตานี ตอนที่ 1 - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม...


Toy Library

Toy Library - สํานักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี จึงได้มีโครงการนําร่องที่จะพัฒนาห้องสมุ...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" เก่ง ธชย ปทุมวรรณ (The Voice)

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" เก่ง ธชย ปทุมวรรณ (The Voice) - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" วงแฮมเมอร์

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" วงแฮมเมอร์ - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


การแสดงโขนเยาวชนต้นแบบจังหวัดปัตตานี

การแสดงโขนเยาวชนต้นแบบจังหวัดปัตตานี - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


พืชไร้ดิน กับ ผศ.ดร.มนูญ ตอนที่ 8 การปลูกพืชไม่ใช้ดินร่วมกับการเลี้ยงปลา

พืชไร้ดิน กับ ผศ.ดร.มนูญ ตอนที่ 8 การปลูกพืชไม่ใช้ดินร่วมกับการเลี้ยงปลา - ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...


OAR TEDTALK ตอน ผ่าตัดแผงโซล่าเซลล์

OAR TEDTALK ตอน ผ่าตัดแผงโซล่าเซลล์ - รายการ OAR TEDTALK ตอน ผ่าตัดแผงโซล่าเซลล์ ดำเนินรายการโดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์...


อบรมโปรแกรม Turnitin

อบรมโปรแกรม Turnitin - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมโปรแ...


More สํานักวิทยบริการ มอ ปัตตานี

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)