เค้าโครงวิจัย บริหารการศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

องค์ประกอบและเค้าโครงวิจัย

องค์ประกอบและเค้าโครงวิจัย - แนวทางการเขียนเค้าโครงศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดย ดร.เลิศชาย ศิริ...


การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง

การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง - รูปแบบ โครงร่างของการวิจัยทางการบริหารการศึกษาชั้นสูง โดยสุนทร สายค...


MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 1

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 1 - สาระสรุป: ประวัติ ความหมาย ลักษณะการวิจัย ชนิดการวิจัย จุดมุ่งหมายการ...


นำเสนอ เค้าโครงวิทยานิพนธ์

นำเสนอ เค้าโครงวิทยานิพนธ์


วิธีการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 1

วิธีการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 1 - บรรยากาศในห้องเรียนปริญญาเอก หลักสูตร"ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบ...


แบบเสนอโครงร่างวิจัย

แบบเสนอโครงร่างวิจัย - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล...


สอบวิจัย 3 บท

สอบวิจัย 3 บท - สอบวิจัย 3 บท คบ.คอมพิวเตอร์.


อบรมวิจัยทางการศึกษา

อบรมวิจัยทางการศึกษา - This video was uploaded from an Android phone.


med d601 ลักษณะการวิจัย.wmv

med d601 ลักษณะการวิจัย.wmv


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย - เสวนาวิจัยเรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย แบบสหสาขาวิชาและอ...


อบรมฯ การพัฒนาโครงการวิจัย 2/10

อบรมฯ การพัฒนาโครงการวิจัย 2/10 - การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมรุ่น...


อบรมวิจัยในชั้นเรียน 3

อบรมวิจัยในชั้นเรียน 3


อบรมวิจัยในชั้นเรียน 9

อบรมวิจัยในชั้นเรียน 9


อบรมวิจัยในชั้นเรียน 7

อบรมวิจัยในชั้นเรียน 7


อบรมวิจัยในชั้นเรียน 5

อบรมวิจัยในชั้นเรียน 5


อบรมวิจัยในชั้นเรียน 6

อบรมวิจัยในชั้นเรียน 6


การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ19 เป็นอย่างมาก...


การเขียนผลงานทางวิชาการ(part1)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part1) - การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ(part1)


More เค้าโครงวิจัย บริหารการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)