เค้าโครงวิจัย บริหารการศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

องค์ประกอบและเค้าโครงวิจัย

องค์ประกอบและเค้าโครงวิจัย - แนวทางการเขียนเค้าโครงศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดย ดร.เลิศชาย ศิริชัย ผู้ประสานงานโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้.


นำเสนอ เค้าโครงวิทยานิพนธ์

นำเสนอ เค้าโครงวิทยานิพนธ์


MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 1

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 1 - สาระสรุป: ประวัติ ความหมาย ลักษณะการวิจัย ชนิดการวิจัย จุดมุ่งหมายการวิจัย และลักษณะการวิจัยที่ดี.


วิธีการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 1

วิธีการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 1 - บรรยากาศในห้องเรียนปริญญาเอก หลักสูตร"ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร (เน้นการวิจัย)" มหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 (วันลอยกระทง) เรื่อง ขั...


MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 2

MED D601 สถิติและวิจัยการศึกษา หน่วยที่ 2 - สาระสรุป: ปัญหาการวิจัย แหล่งที่ม่าของปัญหา ความสำคัญของปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย.


20120922 Research Standard

20120922 Research Standard - รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "มาต...


MED D601 รายการสอนสรุป หน่วยที่ 1-5

MED D601 รายการสอนสรุป หน่วยที่ 1-5 - รายการสอนสรุปเนื้อหาสาระ ครั้งที่ ของชุดวิชา สถิติและหลักวิจัยทางการศึกษา หน่วยที่ 1-5 โดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ศิริรัศมี ประธานชุดวิชาและรองศาสตราจารย์ ดร.สมเ...


แบบเสนอโครงร่างวิจัย

แบบเสนอโครงร่างวิจัย - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลและแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาโรงเรียนกฤษณาวิทยา.


ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น - บรรยายระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ.


กระบวนการวิจัยเบื้องต้น.avi

กระบวนการวิจัยเบื้องต้น.avi


med d601 ลักษณะการวิจัย.wmv

med d601 ลักษณะการวิจัย.wmv


สอบวิจัย 3 บท

สอบวิจัย 3 บท - สอบวิจัย 3 บท คบ.คอมพิวเตอร์.


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย - เสวนาวิจัยเรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย แบบสหสาขาวิชาและองค์กรภาคีเครือข่าย" วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 วิทยากร : รศ.วิลาวัณย์ เสนนารัตน์ รศ.ดร.สุส...


การวิจัยในชั้นเรียน17

การวิจัยในชั้นเรียน17


อบรมฯ การพัฒนาโครงการวิจัย 2/10

อบรมฯ การพัฒนาโครงการวิจัย 2/10 - การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ จัดโดยแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประ...


การวิจัยในชั้นเรียน18

การวิจัยในชั้นเรียน18


การวิจัยในชั้นเรียน19

การวิจัยในชั้นเรียน19


การวิจัยในชั้นเรียน26

การวิจัยในชั้นเรียน26


การวิจัยในชั้นเรียน15

การวิจัยในชั้นเรียน15


การวิจัยในชั้นเรียน13

การวิจัยในชั้นเรียน13


More เค้าโครงวิจัย บริหารการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)