แบบประเมินโครงการ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สยามกัมมาจล:การประเมินผลโครงการแบบเสริมพลัง :วิธีประเมินตนเองแบบใยแมงมุม:คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร5/19

สยามกัมมาจล:การประเมินผลโครงการแบบเสริมพลัง :วิธีประเมินตนเองแบบใยแมงมุม:คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร5/19 - ประเภท : การประชุมเชิงปฏิบัติการ(การอบรมเสริมทักษะ):ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หัวเรื่อง : การประเมินผลโครงการแบบเสริมพลัง:วิธีประเมินตนเองแบบใยแมงมุม:คุณปิย...


อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13

อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13 - ชื่อโครงการ วิถีข้าว วิถีคน วิถีชุมชน วิถีควาย จัดทำโดย นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล...


อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13

อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13 - ชื่อโครงการ วิถีข้าว วิถีคน วิถีชุมชน วิถีควาย จัดทำโดย นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล...


FinalNOtReady

FinalNOtReady - แบบประเมินโครงการครับ http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEY5TnFDMWhiWVlmZmNDUkFPeHZvakE6MQ.


การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กวิทยาลัยการอาชีพนครไทย - การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก.


ประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ ภ.๔ ครั้งที่ ๓

ประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ ภ.๔ ครั้งที่ ๓ - ประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ ภ.๔...


คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน

คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน - นาทีที่ 2:08 ค่าเฉลี่ย นาทีที่ 6:20 เกณฑ์การประเมิน ลองเลื่อนๆดูได้นะคะ คิด...


คอนโดจิ้งหรีด โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ปี 57

คอนโดจิ้งหรีด โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ปี 57 - โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เปิดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน การปลูกผั...


เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอนแก่น

เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอนแก่น - สำนักงานประสานงานโครงการ รมป. จัดโครงการ"การเตรียมการประเมินคุณภาพกา...


วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel

วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel - แสดงวิธีวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel โดยใช้สูตร countif() และการอ้างอิงเซลล์...


ภูมิทัศน์ดีเด่น_ร.ร.ขนาดเล็ก

ภูมิทัศน์ดีเด่น_ร.ร.ขนาดเล็ก - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้ดำเนินการตามโครงกา...


Excel หาค่าX-Bar และค่าSD

Excel หาค่าX-Bar และค่าSD - ขอแก้นะ ค่าSD รวม ให้ทำเหมือน หาค่าX-Bar รวมนะคะ วิธีเขียน x-bar ใน word คือ กด ctrl+F9...


บ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ ม.10(ตอน 2)

บ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ ม.10(ตอน 2) - หมู่บ้านแรก ที่คณะกรรมการออกประเมินโครงการบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่...


อ.น.ศ.โรงเรียนสีขาว56

อ.น.ศ.โรงเรียนสีขาว56 - ผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ พร้อมคณะครู บุคลากร ที่เป...


การวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย Excel

การวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย Excel - การใช้ Excel วิเคราะห์แบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.


Coaching and Mentoring

Coaching and Mentoring - โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ได้มีการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่การนิเทศแบบกัลยาณมิตร.


เพลงโรงเรียนสุจริต

เพลงโรงเรียนสุจริต - เพลงโรงเรียนสุจริต ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร...


ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล - โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีต...


VTR_รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

VTR_รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว - วีดีทัศน์รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันท...


สรุปภาพรวม กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภูรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.

สรุปภาพรวม กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภูรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. - สรุปภาพรวม กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภูรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก...


More แบบประเมินโครงการ

Google+ (click here to hide/see results)