แผนการจัดการเรียนรู้

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

เจนษิตา ก้อนแก้ว: แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง

เจนษิตา ก้อนแก้ว: แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning ...

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning ... การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 42102 (ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ ...

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 42102 (ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ ... แผนการจัดการเรียนรู้วิชา

Web-Based Instruction on "Method of Teaching in Physical Education" ::

Web-Based Instruction on "Method of Teaching in Physical Education" :: 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ » โรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ » โรงเรียน แผนการสอน ประมวญจิตต์

แผนการ

แผนการ แผนการจัดการเรียนรู้ที่๕

Web-Based Instruction on "Method of Teaching in Physical Education" ::

Web-Based Instruction on "Method of Teaching in Physical Education" :: 3.3 แผนการเรียนรู้แบบพิสดาร

แผนการ

แผนการ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษา

More แผนการจัดการเรียนรู้

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มูลนิธิสยามกัมมาจล : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ

มูลนิธิสยามกัมมาจล : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ - หัวเรื่อง : มูลนิธิสยามกัมมาจล : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ภาพรวมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ โดย นางสารภี สายหอม รร.สำโรงทาบวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัต...


แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ - อบรมเรื่องการพัฒนาข้าราชการครูโดยกับเชื่อมโยงวิทยฐานะ จัดโดยสพป เชียงราย เขต3 โดย รศ.ดร.นพพร ธนะชัยขันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่2-3เมษายน255...


การอบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ PBL

การอบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ PBL - ณหอประชุมคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22 มีนาคม 2557.


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ จำนวนนับ1-5

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ จำนวนนับ1-5


การอบรมเชิงปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง - งาน "การอบรมเชิงปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง " ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ติ...


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 - ระบบเลขฐาน.


การออกแบบและเขียนแผน.wmv

การออกแบบและเขียนแผน.wmv - การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ.


การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ม.๑

การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ม.๑ - การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ม.๑ ผู้จัดทำ นางสาว จิรัชญา ขวดแก้ว รหัสนิสิต ๕๖๑๑๗๖๕๑ นางสาร ทิพย์สุดา เวสูงเนิน รหัสนิสิต ๕๖๑๑๘๐๓๔ คณะวิทยาลัยการ.


แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E พลังงานกล

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E พลังงานกล


แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ป.5

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ป.5 - การทดลองใช้แผนการสอนของนักศึกษา วิชาสังคมศึกษา ปี3 ขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาล1 (วัดเจียงอี) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่.


สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา - สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฐานกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย "อยู่อย่างพอเพียง" วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ รัตติยา แหวนวงศ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ...


แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - วิดีโอการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดการเรียน...


แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


วิดีทัศน์การสอนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ

วิดีทัศน์การสอนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ - วิดีทัศน์การสอนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 5581135034.


แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รูปแบบ CBI

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รูปแบบ CBI


แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยตาวิเศษ

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยตาวิเศษ


แผนการจัดการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล (การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น)

แผนการจัดการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล (การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น)


การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ19 เป็นอย่างมาก มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึง...


การอบรมการทำแผนการจัดการเรียนรู้ 10 ธ ค 2556 รร

การอบรมการทำแผนการจัดการเรียนรู้ 10 ธ ค 2556 รร


วิดีทัศน์การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 5581135039

วิดีทัศน์การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 5581135039


More แผนการจัดการเรียนรู้

Sites (click here to hide/see results)

More แผนการจัดการเรียนรู้ ..

Google+ (click here to hide/see results)