แผนการจัดการเรียนรู้ อจท 51

Search Media :
powered by

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ.FLV - YouTube

การจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ.FLV - YouTube


การใช้แผนการสอนสำเร็จรูป ของ วพ. - YouTube

การใช้แผนการสอนสำเร็จรูป ของ วพ. - YouTube


Present การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - YouTube

Present การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - YouTube


การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (คณิตศาสตร์ P10) 2/2556 - YouTube

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (คณิตศาสตร์ P10) 2/2556 - YouTube


เรียนรู้ภาษาไทย - YouTube

เรียนรู้ภาษาไทย - YouTube


การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน - YouTube

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน - YouTube


เรียนรู้และเข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง - YouTube

เรียนรู้และเข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง - YouTube


การสอนแบบ มอนเตสซอรี่ จากทฤษฏีสู่แนวทางนำไปปฏิบัติ - YouTube

การสอนแบบ มอนเตสซอรี่ จากทฤษฏีสู่แนวทางนำไปปฏิบัติ - YouTube


More แผนการจัดการเรียนรู้ อจท 51

Google+ (click here to hide/see results)